Unsere Neuheiten

 • Zelena radosć

  Zelena radosć

  Kral, Jan
  19,90 €
  inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

  W předležacej knize poda so awtor na slědy přirodospytnikow. Přiroda před durjemi wabješe a pohonjowaše na přirodowědnym polu skutkowacych Serbow Hadama Bohuchwała Šěracha, Michała Rostoka, Jana Bohuwěra Mučinka, Michała Awgusta Krala, Jana Larasa, Korlu Bohuwěra Šěcu, Jakuba Nowaka-Horjanskeho, Měrćina Krala, Jakuba Lorenca-Zalěskeho a Juliusa Korlu Emila Rioty čas žiwjenja. Jan Kral je čitarstwu zbliži. Podawa žiwjenjoběhi a originalny tekst z jich pjera. K tomu přidruža so swójske zhladowanja na přirodne zjawy, kiž je jako wjesny hólčec, student biologije a zahorjeny zahrodnik sam nazhonił a wobkedźbował.

 • Moje prěnje swjate woprawjenje

  Moje prěnje swjate woprawjenje

  14,90 €
  inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten
  Skónčnje tak daloko je: Lucija a Syman staj k prěnjemu swjatemu wo... wo... wopytanju šłoj. Trochu kopolate wšak te zapřijeće je, njeměniće tež? Što ma z tym na sebi, to jenož zhoniće, hdyž sej dopomnjenski album „Moje prěnje swjate woprawjenje” bliže wobhladaće. W srjedźišću tekstoweho dźěla steji přećelstwo z Jězusom, kotrež so z kóždym přistupom k blidu Božemu wobtwjerdźa. Što je zakład woprawdźiteho přećelstwa? Móžu Jězusowy přećel być? Kak Boha narěčeć? Móžu nawuknyć so modlić? Kak mi Jězus pomha, być dobry čłowjek? Što stawa so na Božej mši? Na tute prašenja nańdu młodźi wužiwarjo wotmołwu. Druhi dźěl albuma sčini z kóždeho eksemplara unikat. Wšako skića mnoho městna za swójske zapiski a fota wo swjedźenju kaž tež dwustronske wumolowanki.
 • Dźesać mojich porsćikow

  Dźesać mojich porsćikow

  9,90 €
  inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Hibajće swoje palcy a porsćiki! Hač „Himplašk a pimplašk taj palčikaj“, „Mała husańca“ abo „Pica na chribjeće“ lóštne to hibanje a žiwjenje z rukomaj a po chribjeće. Swój wulki wustup maja naše porsćiki. Znajeće je? Palc, pokazowak, srjedźak, pjeršćenjak a małušk powjedu was po pisanje ilustrowanej knižce. Lóštne hrónčka su w tutej zběrce k zaběrje z najmjeńšimi dźěćimi zhromadźene.

  Dźesać mojich porsćikow – Porstowe hry, Baje, baje basničku – Hrónčka, Myška běži, dźěrku pyta – Hry, Jedyn, dwaj, tři, dźi no dźi! – Wuličenki

  Za dźěći wot 2 lět

 • Koče slěbro

  Koče slěbro

  14,90 €
  inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Koče slěbro nima ničo z kóčkami činić, ale je titul woblubowaneje kriminalki Jurja Kocha. W předležacym dalšim nakładźe móže nowa generacija čitarjow z Jakubom, Filipom, Rejzku a wowku Babydušku wo Šibjeńču horu wojować, kotraž ma so kočeho slěbra dla wotbagrować. A z njej ma so tež zhubić Weclichec bróžnja a wšě te šerjenja, kiž tam wopołnocy rady nimo jěducych za nós wodźa. „Wumóžimy Šibjeńču horu a Weclichec bróžnju“, abo skrótšene „wumšibhorawecbrož“ rěka zawjazk młodych wojowarjow-aktiwistow a z nim wustupuja samo před sakskim parlamentom. Hač maja tam wuspěch, to njech sej dźěći w dźewjeć kapitlach a „hišće jednym krótkim kóncu“ same wotkryja.

  Wot 8 lět

 • Łuskač 2 ─ wučbnica

  Łuskač 2 ─ wučbnica

  Lippmann, Frank / Poser, Katja
  18,95 €
  inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Natwar wučbnicy je rozrjadowany po zwučenym wašnju kaž we Łuskaču 1 a 4 do třoch wobłukow:

  wobłuk: Zakładna strona. Šuler/ka dóstanje na jednanje orientowany zastup do maćizny. Nowu wědu móže na zakładźe wobšěrneho poskitka wšelakorych nadawkow zwučować. Nadawki su jasne diferencowane ze zakładnymi, ćešimi a wosebje ćežkimi nadawkami. Dźěćom stajnje po boku je rapak Traks jako motiwowacy wuknjenski přewodnik.

  wobłuk: Wospjetowanje. Tu pokaza šuler/ka, što je nowe nawuknył/a a što hišće móže. Wón/Wona skrućuje zakładnu wědy z pomocu zwučowanjow a wospjetowanjow.

  wobłuk: Hłowu trenować. Tu móže šuler/ka sej hłójčku łamać, rozmyslować a hrać.

Sorbische Sagen und Märchen

 

Aktuelle Informationen

Mit Jan Kral auf den Spuren sorbischer Naturforscher
Mit Jan Kral auf den Spuren sorbischer Naturforscher

„Zelena radosć“ (Grüne Wonne) heißt das im Domowina-Verlag erschienene Buch des ehemaligen Lektors Jan Kral, an dem er viele Jahre gearbeitet hat. Darin begibt sich der Autor auf die Spuren von Naturforschern. Die Natur buchstäblich vor der Haustür, inspirierte sie die auf naturwisschenschaftlichem Gebiet tätigen Sorben, wie Hadam Bohuchwał Šěrach, Michał Rostok, Jan Bohuwěr Mučink, Michał Awgust Kral, Jan Laras, Korla Bohuwěr Šěca, Jakub Nowak-Horjanski, Měrćin Kral, Jakub Lorenc-Zalěski und Julius Korla Emil Riota Zeit ihres Lebens zu unermüdlicher Forschung.

Buchpremiere in sorbischer Sprache

16. 07. 2020, 17.30 Uhr, Gasthaus „Rote Schenke”, Pielitz

mehr anzeigen»
„Koče slěbro“ (Katzensilber) wieder lieferbar
„Koče slěbro“ (Katzensilber) wieder lieferbar

Auch wenn es so klingen mag - „Koče slěbro“ (Katzensilber) hat nichts mit „Katzen“ zu tun sondern ist der Titel des beliebten Krimis für junge Leser aus der Feder von Jurij Koch. Längst vergriffen, ist das Buch nun wieder lieferbar. So kann nun die nächste Generation der Leserschaft mit Jakub, Filip, Rejzka und Oma Babeduschka um den Galgenberg kämpfen, der wegen seines Katzensilbers abgebaggert werden soll.

mehr anzeigen»
Lustvolle Sammlung mit Fingerspielen erschienen
Lustvolle Sammlung mit Fingerspielen erschienen

Bekannte Fingerspiele wie „Himpelchen und Pimpelchen“ oder „Kleine Raupe“ sorgen besonders bei den Kleinsten für Aufregung und Spaß und sind nun auch in sorbischer Sprache erhältlich. „Dźesać mojich porsćikow“ (Zehn kleine Finger) heißt das neue Buch für die Kleinsten, das Lydia Matschie zusammengestellt hat.

mehr anzeigen»
Mit neuen Bildwörterbüchern die Welt erkunden
Mit neuen Bildwörterbüchern die Welt erkunden

Was gibt es alles in meiner Welt zu erleben? Das beantworten Kindern ab 2 Jahre die beiden neuen sorbischsprachigen Bilder-Wörter-Bücher „Móje wjelike wobrazowe knigły – Mój swět“ (niedersorbisch) und „Mój wulki wobrazowy słownik – Mój swět“ (obersorbisch). Insgesamt 14 farbenfrohe Illustrationen mit kurzen Texten laden sie ein, ihre Welt in Bild und Wort zu erkunden: im Kindergarten, Supermarkt und Krankenhaus, auf dem Bauernhof und der Baustelle, bei Feuerwehr, Polizei und Müllentsorgung, am Bahnhof, Hafen und Flughafen, im Tierpark, Wald und Meer.

mehr anzeigen»
„Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs“ wieder lieferbar
„Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs“ wieder lieferbar

Das längst vergriffene Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs“ des bekannten Leipziger Namenkundlers Walter Wenzel ist wieder lieferbar. Mehr als 5500 Familiennamen sorbischer, polnischer und tschechischer Herkunft hat der Autor hierin aus Adress und Telefonbüchern zusammengetragen und gibt damit einen besonderen Einblick in die Siedlungsgeschichte des Dreiländerecks Böhmen – Schlesien – Lausitz.

 

mehr anzeigen»