Naše nowostki

 • A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg

  A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg

  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  W swoje třećej čitance wěnuje so wudawaćel Marko Grojlich kónčinam ewangelskich wosadow Rakecy, Njeswačidło a Minakał-Łupoj. Znowa je wubrał kopicu zajimawych přinoškow ze starych serbskich nowin a wurězki ze serbskeje literatury wo wšědnym dnju a njewšědnych podawkach. Přez cyłe dwurěčna kniha rysuje na zabawne wašnje žiwy wobraz wo žiwjenju na wsy w druhej połojcy 19. a prěnich lětdźesatkach 20. lětstotka. Hač wo wěčnej serbskej ponižnosći abo wo zasakłym boju Rakečanow wo serbskeho fararja, hač wo pozběhowanju Njeswačidlskeho póstowstwa abo wo wotewrjenju Minakałskeje kofejownje znateho a dobreho pjekarja a dobreho Serba knjeza Robšinka, Serbske Nowiny běchu wo wšěm derje informowani, štož so w serbskich wsach dokoławokoło Kaponicy stawaše.
 • Pó droze 1 ─ wucbnica

  Pó droze 1 ─ wucbnica

  Lüdtkowa, Dietlind, Kerštowa, Kathrin, Mak, Torsten
  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Lekcija 1: Start ─ Dobry źeń!, Lekcija 2: Nowa šula ─ nowy swět, Lekcija 3: Tabarko ─ taki šlumpak, Lekcija 4: Jaden za wšyknych ─ wšykne za jadnogo, Lekcija 5: Krabat ─ serbski guslowaŕ

 • Muzika wokoło nas ─ wucbnica

  Muzika wokoło nas ─ wucbnica

  38,50 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Muzika w głowje • Muzika w swójom wuwiśu • Muzika ako žywjeńske zacuśe • Muzika na jawišću • Muzika w cerkwi ─ duchowna muzika • Muzika ─ móc ─ politika • Muzika w wšakich formach a družynach • Muzika za spiwanje a graśe • Muzikowa źěłarnja: muziku wunamakaś a komponěrowaś • Muziku analyzěrowaś a rozměś
 • St. Michael Bautzen. Kirche – Gemeinde – Dörfer

  St. Michael Bautzen. Kirche – Gemeinde – Dörfer

  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Anlässlich des 400-jährigen Jubiläums der Widmung der Bautzener Michaeliskirche zur Wendischen Gemeindekirche im Zuge der Reformation beleuchtet die vorliegende Publikation deren wechselvolle Geschichte. Dabei widmen sich verschiedene Autoren der Baugeschichte, der Entwicklung der Kirchgemeinde und den geistlichen Strömungen in ihr. Dargestellt werden darüber hinaus alle 34 zur Pfarrei gehörenden Dörfer.

 • kaskady kaskaden

  kaskady kaskaden

  Nagel, Maja
  100,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Maja Nagelowa słuša k wusahowacym serbskim wuměłčam přitomnosće. Na zakładźe wjacorych stow grafikow, akwarelow a mólbow sćěhuje předležaca publikacija jeje wuwiću a wobswětla jeje tworjenje zašłych lětdźesatkow. We wšelakich cyklusach rozestaja so rodźena Budyšanka stajnje zaso ze swojimi serbskimi korjenjemi a wěnuje so načasnym, ale tež mytiskim temam, při čimž zabjeru žónske wobrazowe figury centralnu rólu. We wšěm tym wotbłyšćuje so jeje filozofiske zhladowanje, hdyž so mjez druhim z wohroženjom swójskeje eksistency přez globalne wuwića rozestaja.

  Publikacija je wobmjezowane wosebite wudaće z originalnej grafiku Maje Nageloweje.

  K normalnemu wudaću

Šulskim nowačkam do cokoroweje tity

 

Aktualne informacije

„Naša serbska knihaʺ ̶ wosebity projekt LND ze serbskimi šulerjemi
„Naša serbska knihaʺ ̶ wosebity projekt LND ze serbskimi šulerjemi

„Naša serbska knihaʺ ─ pod tutym hesłom je Ludowe nakładnistwo Domowina lětsa wosebity projekt za serbskich šulerjow nastorčiło. Ze šulerjemi 7. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy ma w přichodnych tydźenjach swójska kniha nastać. Jeje awtorojo su serbske dźěći, kiž smědźa z nowymi serbskimi fabulemi a rysowankami swoju kreatiwnu žiłku wuspytać a nimo toho proces nastaća knihi wot spisanja tekstow a nadźěłanja rysowankow přez wuhotowanje hač k ćišćej a knižnej premjerje sobu dožiwić a so aktiwnje na procesu wobdźělić.

dalše informacije»
400lětny jubilej Budyskeje Michałskeje wosady ─ swjedźenski spis wušoł
400lětny jubilej Budyskeje Michałskeje wosady ─ swjedźenski spis wušoł

Składnostnje 400lětneho jubileja připokazanja Michałskeje cyrkwje ewangelskim Serbam Budyšina a wokolnych wsow rysuje předležaca němskorěčna publikacija jeje wotměnjawe stawizny. Serbski superintendent Jan Malink je knihu wudał.

Knižna premjera

22. 08. 2019, 19.30 hodź., w Michałskej cyrkwi w Budyšinje

dalše informacije»
Přehlad wuměłstwoweho tworjenja Maje Nageloweje
Přehlad wuměłstwoweho tworjenja Maje Nageloweje

Maja Nagelowa słuša k wusahowacym serbskim wuměłčam přitomnosće. Składnostnje jeje 60. narodnin wuda Ludowe nakładnistwo Domowina přehlad jeje tworjenja w knize z titulom „kaskady • kaskaden“. Na zakładźe wjacorych stow grafikow, akwarelow a mólbow sćěhuje publikacija jeje wuwiću a wobswětla jeje tworjenje zašłych lětdźesatkow.

Knižna premjera

12. 09. 2019, 19.30 hodź., Smolerjec kniharnja

dalše informacije»
Prěni dźěl awtobiografije Benedikta Dyrlicha nětko tež němsce
Prěni dźěl awtobiografije Benedikta Dyrlicha nětko tež němsce

Njedawno w serbskej rěči wušła kniha Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach 1ʺ nětko tež w němskej rěči předleži. Titul němskeho wudaća je „Leben im Zwiespalt 1ʺ. Awtor je do njeho někotre dalše časowe dokumenty přiwzał.

dalše informacije»
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ − zabawna dwurěčna čitanka
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ − zabawna dwurěčna čitanka

W swoje třećej čitance wěnuje so wudawaćel Marko Grojlich kónčinam ewangelskich wosadow Rakecy, Njeswačidło a Minakał-Łupoj. Znowa je wubrał kopicu zajimawych přinoškow ze starych serbskich nowin a wurězki ze serbskeje literatury wo wšědnym dnju a njewšědnych podawkach. Přez cyłe dwurěčna kniha rysuje na zabawne wašnje žiwy wobraz wo žiwjenju na wsy w druhej połojcy 19. a prěnich lětdźesatkach 20. lětstotka.

Knižna premjera

18. 10. 2019, 16.00 hodź., Farska bróžnja- ewangelska farska wosada Rakecy

dalše informacije»