Naše nowostki

 • Serbšćina 3

  Serbšćina 3

  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Předležaca wučbnica je za šulerjow 3. lětnika w 2plus rjadownjach koncipowana. Wučbnica wopřija wobsahi a nadawki k posrědkowanju wědy a k wutworjenju rěčnych dokonjanosćow a kmanosćow. We wšitkich wuknjenskich wobłukach přiswoja sej šulerjo zakładne znajomosće a strategije. Šulerjo nawuknu a wukmanja so, rěč we wšelakich komunikatiwnych situacijach nałožować. Za to poskićeja so šulerjam přikłady a warianty, kotrež su jim pomoc, rěčne procesy sami wuhotować móc.

  Für Schüler der 3. Klassen ist vorliegendes Lehrbuch Serbšćina 3 konzipiert. Das Lehrbuch ist für die Sprachgruppe 2 entwickelt. Es beinhaltet Inhalte und Aufgaben zur Wissensvermittlung und Entwicklung der Sprachfähigkeiten und –fertigkeiten. In allen Lernbereichen eignen sich die Schüler grundlegende Kenntnisse und Strategien an. Sie lernen und werden dazu befähigt, die Sprache in verschiedensten Situationen anzuwenden. Dafür werden den Schülern Beispiele und Varianten angeboten, mit deren Hilfe sie Sprachprozesse selbst gestalten können.

 • 25 Jahre Verfassung des Freistaates Sachsen / 25 lět wustawa Swobodneho stata Sakska

  25 Jahre Verfassung des Freistaates Sachsen / 25 lět wustawa Swobodneho stata Sakska

  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Před 25 lětami, dnja 25. a 26. meje 1992, zeńdźe so Sakski krajny sejm na zakónčace wuradźowanje a wobzamknjenje wustawy Swobodneho kraja Sakska. Serbskej zapósłancaj běštaj bjezposrědnje na wudźěłanju wustawy wobdźělenaj. Marko Šiman je tutomu procesej předležacu publikaciju wěnował.

 • Kak to jenož praju?

  Kak to jenož praju?

  Lubina Hajduk-Veljkovićowa
  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  “Kak to jenož praju?” Štó drje so to hišće njeje prašał, pisajo list, rozprawu abo nastawk a pytajo za słowami z kotrymiž móhł swoje mysle najlěpje podać. Štóž so nochce wospjetować a stajnje te samsne słowa wužiwać pyta hustodosć w synonymowym słowniku za so lěpje hodźacym słowom.

  Za nas Serbow rěkaše to zwjetša, sej z němskorěčnymi synonymowymi słownikami wupomhać, sej serbske słowo najprjedy do němčiny přełožić a potom za so hodźacym słowom pytać.

 • Sagen der Lausitz

  Sagen der Lausitz

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Überliefertes aus vergangenen Zeiten, in Sagen geheimnisvoll erzählt, wird immer wieder gern gelesen. Hundert Sagen um Riesen und Zwerge, Wassermann und Mittagsfrau, Drachen und Irrlichter vom Spreewald bis zum Oybin sind in diesem Buch, seit 1962 nun schon in 16. Auflage, veröffentlicht.

 • CD Jan Paul Nagel – Kammermusik und Lieder / Jan Pawoł Nagel – Komorna hudźba a spěwy

  CD Jan Paul Nagel – Kammermusik und Lieder / Jan Pawoł Nagel – Komorna hudźba a spěwy

  14,90 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Die CD erscheint anlässlich des 20 Todestages des namhaften sorbischen Komponisten und soll verschiedene Facetten seines Schaffens zeigen: einerseits den Sorben, der sich in den Liedern zu seinen Wurzeln bekennt, andererseits den Avantgardisten unter den Tonschöpfern des 20. Jahrhunderts. Dem Werk angemessen konnten für die Aufnahmen erstklassige Interpreten gewonnen werden.

Aktualne informacije

WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA

Wy pytaće nowe wužadanje a perspektiwu w naročnym powołanju?

Ludowe nakładnistwo Domowina pyta k 1. januarej 2018

 zhotowjerja / zhotowjerku

 Was wočakuje wotměnjate dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću a dołhodobnej perspektiwu, ze mzdu po płaćacym tarifje a z fleksibelnym dźěłowym časom, kiž dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin.

dalše informacije»
Literarne wubědźowanje

Ludoweho nakładnistwa Domowina

a Załožby za serbski lud 2017

Namołwjamy wšitkich młodych pisacych so pjera jimać.

 Pisajće wo dźensnišim času, wo zašłosći abo wo přichodźe; wo ludźoch, kiž su wam bliscy, wo swojich wobkedźbowanjach a nazhonjenjach, wo zbožownych wokomikach abo strachach, wo swojich sonach a swojich žedźbach!

 Jury mytuje twórby w třoch kategorijach.

dalše informacije»
Přiručka za bohatši słowoskład
Přiručka za bohatši słowoskład

“Kak to jenož praju?” Štó drje so to hišće njeje prašał, pisajo list, rozprawu abo nastawk a pytajo za słowami z kotrymiž móhł swoje mysle najlěpje podać. Štóž so nochce wospjetować a stajnje te samsne słowa wužiwać pyta hustodosć w synonymowym słowniku za so lěpje hodźacym słowom. Za nas Serbow rěkaše to zwjetša, sej z němskorěčnymi synonymowymi słownikami wupomhać, sej serbske słowo najprjedy do němčiny přełožić a potom za so hodźacym słowom pytać.

dalše informacije»
Mejski štom w serbskich barbach ─ nasćěnowa protyka »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2018« wušła
Mejski štom w serbskich barbach ─ nasćěnowa protyka »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2018« wušła

Tež za lěto 2018 je fotowy awtor Wolfgang Wittchen znowa woblubowanu nasćěnowu protyku »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca« ze swojimi njezaměnliwymi wobrazami wuhotował. Dwutydźenska protyka z 27 barbnymi łopjenami zbudźi wćipnotu na łužiske krajiny, jich wobydlerjow a architektoniske twarjenja.

dalše informacije»
»Serbske powěsće« znowa wušli
»Serbske powěsće« znowa wušli

Hač do dźensnišeho njemóžemy sej serbsku literaturu bjez wódneho muža, lutkow, wurlawow abo Pumpota předstajić. Po prěnim wudaću „Serbskich powěsćow“ w lěće 1959, kotrež wopřija syłu znatych a mjenje znatych powěsćow, wuńdźe w Ludowym nakładnistwje Domowina nětko třeći, přehladany nakład tuteje woblubowaneje knihi z rysowankami Měrćina Nowaka-Njechorńskeho.

dalše informacije»