Naše nowostki

 • Ducy pó domowni

  Ducy pó domowni

  Jutta Kaiserowa
  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Lětźasetki »ducy pó domowni« jo znata a woblubowana reportarka Jutta Kaiserowa serbskim luźam sćerpnje pśisłuchała a žywjenje w našych stronach kradosćiwje wobglědowała. Nět su nastali z jeje bogatych dožywjenjow a nazgónjenjow wobraznite a cuśniwe knigły. W nich pśedstaja na pśikład Bukow, Pódgólu a Zakaznju, brjazyńsku ludowu awtorku Martu Bělkowu, bórkojskego gójca Manfreda Dušku abo lutki-źěłaśerki w Hochoskej góli.

 • Ufer der Hoffnung

  Ufer der Hoffnung

  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Texas, Australien, Kanada – rund 5 000 Sorben fanden im 19. Jahrhundert in Übersee eine neue Heimat. Es war die Sehnsucht nach Freiheit, die sie veranlasste, den beschwerlichen und gefährlichen Weg anzutreten. Einen Weg, den die Autorin Trudla Malinkowa in vorliegendem Buch »Ufer der Hoffnung« auf bewegende Weise rekonstruiert.

 • Basnikarska kjarmuša

  Basnikarska kjarmuša

  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Až jo pěsnikaŕ Pittkunings teke wuběrny znajaŕ poezije, pokazujo se w nowej zběrce lyriki pó dolnoserbsku. Ako jeje wudawaŕ jo pśeglědał serbske casniki, casopise, knigły a Pratyje a jomu su se zespódobali pěsni wót pśisamem 50 basnikarkow a basnikarjow. Mjazy nimi su serbske z Dolneje a Górneje Łužyce a teke poety drugich narodnosćow, kótarychž lyriske twórby su dostali dolnoserbske pśebasnjenje.

 • Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2018

  Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2018

  12,00 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Dwutydźenska protyka z 27 barbnymi łopjenami zbudźi wćipnotu na łužiske krajiny, jich wobydlerjow a architektoniske twarjenja. Wobhladowarja wočakuje pisany rjad wobrazow.

 • Pó serbsku!

  Pó serbsku!

  Juro Šrejdaŕ / Viktor Zakar
  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Pśedlažece knigły su myslone ako pśewóźowarski srědk pó gramatice dolnoserbskeje rěcy za wuknjecych. Niwow pó Europskem referencnem ramiku za rěcy, na kótaryž se wóni měrje, jo B1 až do B2. Knigły su dwójorěcne a stakim pśistupne teke zajmcam, kenž maju nimsku abo słowjańsku rěcnu slězynu. Das vorliegende Buch ist als Begleiter durch die sorbische/wendische Sprache für Lernende gedacht. Das Niveau entspricht dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen der Stufen B1 und B2. „Pó serbsku” ist zweisprachig und somit auch für Interessenten mit deutschem oder slawischem Hintergrund zugänglich.

Aktualne informacije

»Basnikarska kjarmuša« ─ nowe knigły k wobraźenju
»Basnikarska kjarmuša« ─ nowe knigły k wobraźenju

Až jo pěsnikaŕ Pittkunings teke wuběrny znajaŕ poezije, pokazujo se w nowej zběrce lyriki pó dolnoserbsku »Basnikarska kjarmuša«. Ako jeje wudawaŕ jo pśeglědał serbske casniki, casopise, knigły a Pratyje a jomu su se zespódobali pěsni wót pśisamem 50 basnikarkow a basnikarjow. Mjazy nimi su serbske z Dolneje a Górneje Łužyce a teke poety drugich narodnosćow, kótarychž lyriske twórby su dostali dolnoserbske pśebasnjenje.

dalše informacije»
Adwent w Smolerjec kniharni
Adwent w Smolerjec kniharni

Na nakup hodownych darow přeprošuje Smolerjec kniharnja přidatnje na wosebitych dnjach w adwenće: sobotu, 9., 16. a 23. decembra 2017, wot 10.00 do 17.00 hodź.

Na přichodnej stronje namakaće poskitki za adwent a hody:

dalše informacije»
»Mlóče«  ̶  zběrka nowych powědančkow w LND předleži
»Mlóče« ̶ zběrka nowych powědančkow w LND předleži

Antologije maja w serbskim literarnym pismowstwje dołhu tradiciju. »Mlóče« je titul runje wušłeje noweje zběrki powědančkow. Wjelekróćna wudawaćelka woblubowanych antologijow Ingrid Juršikowa je znowa serbske awtorki a serbskich awtorow pohonjowała so pjera jimać a njemało z nich je so do pisanja dało.

dalše informacije»
»Lěćo za započatkarjow « ─ nowostka za čitarjow wot 11 lět
»Lěćo za započatkarjow « ─ nowostka za čitarjow wot 11 lět

Z mnoho mytami wuznamjenjena kniha serbiskeje awtorki Jasminki Petrović »Lěćo za započatkarjow« je nětko swój puć tež do serbskeje literatury namakała. Dźakowano přełožkej Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje móža so wosebje młode čitarki wot 11 lět na napjatu knihu wo 13 lětnej Sofiji ze serbiskeho Běłohroda wjeselić.

dalše informacije»
Wandrowski Franc Čornak w knize Moniki Gerdesoweje
Wandrowski Franc Čornak w knize Moniki Gerdesoweje

Na tři lěta a jedyn dźeń do cuzby hić, ze swójbu a přećelemi so rozžohnować, hłownje pěši abo z awtostopom po kraju so pohibować, sej přeco zaso nowe dźěło pytać, cuzych wo nóclěh a jědź prosyć ... a wšo to bjez smartfona abo tableta!? Franca Čornaka z Chrósćic tole wottrašiło njeje. Wo jeho dožiwjenjach jako wandrowski je so rozhłosownica Monika Gerdesowa z nim rozmołwjała a wo tym knihu napisała, kotraž je pod titulom »Z Francom po swěće« nětko w LND wušła.

dalše informacije»