Naše nowostki

 • Z Francom po swěće

  Z Francom po swěće

  Monika Gerdesowa
  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Što pohnuje młodostneho, na tři lěta a jedyn dźeń do cuzby hić, so ze swójbu a přećelemi rozžohnować, so pěši abo z awtostopom po kraju pohibować, sej přeco zaso nowe dźěło pytać, cuzych wo nóclěh a jědź prosyć ... a wšo to z móličkim wačokom a bjez smartphona abo tableta? Franc Čornak z Chrósćic je so w nowembrje lěta 2009 na tónle njewšědny projekt zwažił. Jako metalotwarc poda so na wandrowstwo.

 • Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2018

  Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2018

  2,50 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Teksty nadźije za wšědny dźeń kóždeho křesćana su Ochranowske „Wšědne hesła“. Wone su jedna z najbóle čitanych knihow na swěće.

 • Mlóče

  Mlóče

  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Antologije maja w serbskim literarnym pismowstwje dołhu tradiciju. Wjelekróćna wudawaćelka woblubowanych zběrkow Ingrid Juršikowa je znowa serbske awtorki a serbskich awtorow, młódše a młódšich, nazhonite a nazhonitych, pohonjowała so za nowu antologiju pjera jimać, a njemało z nich je so do pisanja dało.

  Awtorki a awtorojo zběrki:

  Beno Budar, Měrana Cušcyna, Jěwa-Marja Čornakec, Rejzka Delenkowa, Róža Domašcyna, Benedikt Dyrlich, Monika Dyrlichowa, Dušan Hajduk-Veljković, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Andreja Chěžcyna, Jurij Koch, Křesćan Krawc, Kito Lorenc, Lydija Maćijowa, Měrka Mětowa, Sylwija Šěnowa, Dorothea Šołćina, Alfons Wićaz, Měrćin Wjenk, Viktor Zakar

 • Serbska pratyja 2018

  Serbska pratyja 2018

  6,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Radowiza jo drje mała, ale zajmna wjas – a to jo k cytanju a k wiźenju w nowej Pratyji. Ale teke z drugich našych jsow młoge zgónijoš ako wó prědnem serbskem koncerśe Dolneje Łužyce w Bórkowach, kak jo něga w Dešnje ze serbojstwom stojało abo wó pśězy źinsa w Drjejcach.

 • Serbska protyka 2018

  Serbska protyka 2018

  6,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  W aktualnym wudaću Serbskeje protyki podamy so zhromadnje z redaktorom Pětrom Šołtu do Sulšec pola Kulowa. Tamniše wobydlerstwo je na polu kultury a při hajenju nałožkow chětro hibićiwe. Tak rozprawja Regina Kummerowa ze Sulšečanskeje křižerskeje chroniki, předstaji Christina Mětašowa spěwnu skupinu Jatronku a zhladuje Achim Mič na wjesne žiwjenje podłu Čorneho Halštrowa.

Aktualne informacije

23. literarna kermuša Ludoweho nakładnistwa Domowina w Chrósćicach
23. literarna kermuša Ludoweho nakładnistwa Domowina w Chrósćicach

Pod hesłom »Z Francom po swěće« přeprošuje Ludowe nakładnistwo Domowina wšitke swójby

njedźelu, 5. nowembra 2017, 15.00 hodź. na Krawčikec žurlu w Chrósćicach

a to na swoju tradicionalnu 23. literarnu kermušu!

dalše informacije»
Lětuša čitanska turneja LND so 16. oktobra zahaji
Lětuša čitanska turneja LND so 16. oktobra zahaji

Swoju tradicionelnu nazymsku čitansku turneju zahaji Ludowe nakładnistwo Domowina lětsa

póndźelu, dnja 16. oktobra 2016, z knižnej premjeru Serbskeje protyki 2018 w Kulturnym domje w Sulšecach.

Nimo tuteho zarjadowanja wotměja so tři dalše knižne premjery. Stej to dźěćacej knize „Z Francom po swěće“ wot Moniki Gerdesoweje a „Lěćo za započatkarjow“ wot Jasminki Petrović w přełožku Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje. Swoju wědomostnu knihu, kiž so wyšemu hamtskemu hejtmanej Hornjeje Łužicy, Friedrichej Casparej hrabje von Gersdorf wěnuje, předstaji Lubina Malinkowa. Na dohromady dźesać zarjadowanjach čitaja awtorki a awtorojo z nowych knihow, mjez druhim tež z njedawno wušłeje antologije serbskeje prozy „Mlóče“.

dalše informacije»
Wandrowski Franc Čornak w knize Moniki Gerdesoweje
Wandrowski Franc Čornak w knize Moniki Gerdesoweje

Na tři lěta a jedyn dźeń do cuzby hić, ze swójbu a přećelemi so rozžohnować, hłownje pěši abo z awtostopom po kraju so pohibować, sej přeco zaso nowe dźěło pytać, cuzych wo nóclěh a jědź prosyć ... a wšo to bjez smartfona abo tableta!? Franca Čornaka z Chrósćic tole wottrašiło njeje. Wo jeho dožiwjenjach jako wandrowski je so rozhłosownica Monika Gerdesowa z nim rozmołwjała a wo tym knihu napisała, kotraž je pod titulom »Z Francom po swěće« nětko w LND wušła.

dalše informacije»
Wurjadny hłós basnika womjelknył
Wurjadny hłós basnika womjelknył

Kito Lorenc je njeboh. Po krótkej ćežkej chorosći zemrě wón 24. septembra 2017 w Budyšinje. Tyšna powěsć wo smjerći wusahowaceho literata wulku syłu přećelow a česćowarjow we Łužicy a daloko za jeje mjezami trapi. Zhubimy z Kitom Lorencom njewšědnje płódneho, wurjadneho basnika, wudawaćela a přełožerja. Literarny swět budźe chudši bjez jeho magiskich, přemyslowacych, druhdy styskniwych, často žortnych a pryzlojtych basnjow, bjez jeho akribiskeho zestajerskeho dźěła na polu literatury a jeho mnoholičbnych přebasnjenjow ze swětowych literaturow.

dalše informacije»
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2018 předleža
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2018 předleža

Wosomnaty raz su lětsa w LND Ochranowske „Wšědne hesła” jako serbska kniha wušli. Wone su teksty nadźije za wšědny dźeń a wobsahuja za kóždy dźeń krótke, jadriwe hrono ze Stareho zakonja a dalše z Noweho zakonja.

dalše informacije»