Naše nowostki

 • Zwučujemy a pisamy 9/10

  Zwučujemy a pisamy 9/10

  Alena Dubawina, Milenka Ertelowa, Daniela Heelemannowa a dr.
  7,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Dźěłowy zešiwk „Zwučujemy a pisamy 9/10“ wudospołnja maćeršćinu z dalšim zwučowanskim materialom.

 • Naša maćeršćina 9/10

  Naša maćeršćina 9/10

  Alena Dubawina, Milenka Ertelowa, Daniela Heelemannowa a dr.
  18,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  „Naša maćeršćina 9/10“ je rozrjadowana do pjeć tematiskich wobłukow „Čitać, rěčeć, pisać“, „Přemyslować wo rěči“, „Prawje pisać“, „Wo rěči Delnjoserbow so informować“ a „Kontrolować, so orientować“, kotrež su za lěpšu orientaciju we wšelakich barbach wuhotowane. Kóždy z tutych wobłukow ma zawodnu stronu, na kotrejž so šuler wo wobsahu a zaměrach jednotliweho tematiskeho wobłuka resp. kapitla informuje.

 • Stawizny a podawki 1

  Stawizny a podawki 1

  Michael Sauer
  16,95 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Prěnja stawizniska wučbnica Stawizny a podawki wjedźe šulerja hłuboko do zašłosće. 

 • Žiwjenski rum łuka

  Žiwjenski rum łuka

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Što je poprawom łuka? Na njej rosće wjele rozdźělnych trawow a łučnych kwětkow a wona ma wjele wobličow. Předležaca dźěłarnička zmóžni šulerjam, so na zajimawe wašnje z maćiznu zaběrać.

 • Po měsće z Alenu

  Po měsće z Alenu

  Rejzka Delenkowa
  8,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Alena chodźi do prěnjeho lětnika a bydli ze swojimaj staršimaj w měsće. Tam knježi čiłe žiwjenje. Z nadróžnymi muzikantami wona hudźi, ze swojej kuzinu Laru dźe do kina, z mamu pak lěze na najwyšu wěžu města. Runje telko wjesela ma holčka ze swojimaj wujkomaj Linusom a Titusom, kotrejuž samo raz sobu do šule wozmje. Powědančka su pisany miks dožiwjenjow a hodźa so wosebje za dźěći 1. lětnika, kotrež čitać wuknu.

Aktualne informacije

Zjawne wupisanje dźěłoweho městna

Wy pytaće nowe wužadanje a perspektiwu w naročnym powołanju?

Ludowe nakładnistwo Domowina pyta najzašo k 1. nowembrej 2017

 

financneho knihiwjednika m/ž.

Was wočakuje wotměnjate dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću a dołhodobnej perspektiwu, ze mzdu po płaćacym tarifje a z fleksibelnym dźěłowym časom, kiž dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin.

 

dalše informacije»
Nowa kniha šulskim nowačkam do cokoroweje tity
Nowa kniha šulskim nowačkam do cokoroweje tity

Z knihu »Po měsće z Alenu« předpołoži Rejzka Delenkowa, awtorka powědančkow a wučerka na zakładnej šuli w Radworju, swoju prěnju swójsku publikaciju. W prawym času k šulskemu zastupej hodźi so kniha wosebje za dźěći, kotrež čitać wuknu.

dalše informacije»
Nowostka za prěnje čitanje
Nowostka za prěnje čitanje

»Nowe dyrdomdeje na wsy«, druha kniha Štefana Paški, je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła a je idealna za prěnje samostatne čitanje. Powědki awtora-rozhłosownika su za wšěch tych zajimawe, kiž hižo wšitke pismiki znaja.

dalše informacije»
Pěstowarske stawiznički za najmłódšich w LND wušli
Pěstowarske stawiznički za najmłódšich w LND wušli

Nowa zběrka čitančkow za najmłódšich pod titulom »Moje najlubše pěstowarske stawiznički« je w LND wušła. Bohaće ilustrowana knižka w přełožku Jadwigi Wejšineje wopřija dwanaće krótkich stawizničkow za dźěći wot dweju lět, kotrež póńdu bórze do pěstowarnje abo hižo do njeje chodźa.

dalše informacije»
Nowa kemšaca knižka wušła
Nowa kemšaca knižka wušła

Čehodla chodźimy do cyrkwje a wobdźělamy so na Božej mši? Čehodla so pokřižujemy, hdyž zastupimy do cyrkwje? Što stawa so při přežohnowanju? Wotmołwy na tute a dalše prašenja dawa nowa kemšaca knižka za dźěći wot 4 lět, kotraž je runje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Wudaće za katolske swójby w přełožku Ludmiły Bizoldoweje zmóžnja dźěćom, so z wotběhom kemšow zeznajomjeć.

dalše informacije»