Naše nowostki

 • Wučbnica biologije 5

  Wučbnica biologije 5

  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Moderna šulerska WUČBNICA BIOLOGIJE zwjazuje wubranu fachowu wědu z načasnej wučbu. Wučbnica je fachowosystematisce natwarjena, jasnje strukturowana a na wobłuki wšědneho dnja wusměrjena. Koncepcija bu wobsaham a didaktiskim namjetam w nowym wučbnym planje za wyše šule swědomiće přiměrjena, tak zo fachowu wučbu w předmjeće biologija zaruča a ju zaměrnje podpěruje.
 • Poetik der Metamorphose

  Poetik der Metamorphose

  Koschmal, Walter
  24,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Mit Róža Domašcyna (*1951) finden sich die sorbische und deutsche Poesie auf einer neuen, höchst innovativen Entwicklungsstufe wieder. Die Abkehr von bisherigen Schreibweisen ist radikal. Dabei unterliegen die Gedichte Róža Domašcynas einer unaufhörlichen Wandlung. Das gilt auch für die Lautklänge. Das neue Wortall der Dichterin desorientiert und destabilisiert. Darin ist es zutiefst Ausdruck unserer Gegenwart. Die energiegeladene poetische Zeichenwelt wird zum Quell fortdauernder Kreativität und unabschließbarer, zumal weiblicher Metamorphosen.

 • Serbska pratyja 2022

  Serbska pratyja 2022

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  W titelnej jsy Škódowje namakaju se rybakarje, indianarje, bolane domy a hyšći wjele wěcej. Dalšne pśinoski pśidu z Janšojc, Raduša, Mósta a hynźi, wulicuju wó kupje Kreta, Thailandskej a drugem. 2022 buźo w Serbach lěto Zejlera a Kocora a se wě teke Pratyja jeju wucesćijo z wěcywuznatyma pśinoskoma. Wše te zajmne pśinoski pilnje pisała jo zasej wjelika mań awtorkow a awtorow – tenraz dogromady 36, mjazy nimi młode serbski pišuce Gregor Kliem, Šarlota Kušcyc a Maksimilian Hasacki. Na Mata Riza, Kita Šwjelu a dalšnych serbskich procowarjow z jubilejom spomnjejo Pratyja z anekdotami a krotkimi tekstami z jich pjera, aby my je teke nadalej cytali k wochłoźenju duše a k pózbuźenju ducha.

 • Serbska protyka 2022

  Serbska protyka 2022

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  W klětušej Serbskej protyce předstajimy wam wjesku sewjernje Budyšina – Minakał. Něhdy bě wjes srjedźišćo pobožnych Serbow a lětstotki pozdźišo sydło Centralneje serbskeje rěčneje šule. Dźensa witatej hród a přisłušacy park, kotrejž buštej w zašłymaj lětdźesatkomaj akribisce a lubosćiwje restawrowanej, wopytowarjow. Tež cyrkej wosrjedź wsy wě wo wosobinach powědać, kotrež wjes a stawizny wsy wuraznje sobu pisachu. W praktiskej rubrice předstajimy wam wulětowe cile po Hornjej a Delnjej Łužicy abo wulećće sej raz do Slepoho abo Sakskej Šwicy! A što so w swěće stawa? Zeznajemy chinsku rěč bliže, podamy so do wopušćenych horinow wosrjedź Čěskeje. Tež Indiska jako druha domizna Łužičanki abo Iran, kraj safrana, wabitej do čitanja. Pisana, mnohostronska a zajimawa je znowa Serbska protyka!

 • Dopomnjenja na młode lěta • Słuchokniha

  Dopomnjenja na młode lěta • Słuchokniha

  10,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Za słuchoknihu, wušłu składnostnje 85ćin Jurja Kocha, je woblubowany spisowaćel wubrał wujimki ze swojeju knihow »Zabych ći něšto rjec. Dopomnjeća na wažne zažne časy« a »Wětrnik na třěše. Dopomnjeća na młode a zrałe lěta«. Su to žortne anekdoty a powědki wo přebywanju na serbskim gymnaziju we Warnoćicach, wo času na wyšimaj šulomaj w Budyšinje a Choćebuzu, wo studijnym času w Lipsku a prěnich kročelach jako rozhłosowy reporter w Choćebuzu. Ze swojim znatym humorom wopisuje Koch tehdyše žiwjenske wobstejnosće a spomina na wosoby, kiž su směr jeho žiwjenskeho puća raz bóle, raz mjenje wobwliwowali. So wě słuša k nim tež jeho prěnja wulka lubosć Greta.

Serbska hudźba

 

Aktualne informacije

30 lět Smolerjec kniharnja
30 lět Smolerjec kniharnja

Dźeń wotewrjenych duri w Smolerjec kniharni

sobotu, 2.10.2021, 14 - 18 hodź.

Wjeselimy so na Waš wopyt.

Płaća "3G-prawidła"

dalše informacije»
Zajimawostki z Minakała ─ Serbska protyka na lěto 2022 wušła
Zajimawostki z Minakała ─ Serbska protyka na lěto 2022 wušła

Dypkownje ze spočatkom nazymy dóńdźe najnowši lětnik Serbskeje protyki čitarjam do domu.

W klětušej protyce předstajimy wam wjesku sewjernje Budyšina – Minakał. Něhdy bě wjes srjedźišćo pobožnych Serbow a lětstotki pozdźišo sydło Centralneje serbskeje rěčneje šule. Dźensa witatej hród a přisłušacy park, kotrejž buštej w zašłymaj lětdźesatkomaj akribisce a lubosćiwje restawrowanej, wopytowarjow.


dalše informacije»
Monografija k lyrice Róže Domašcyneje w LND wušła
Monografija k lyrice Róže Domašcyneje w LND wušła

Klinčenju zynkow najznaćišeje serbskeje basnicy přitomnosće wěnuje so wědomostnik Walter Koschmal w předležacej monografiji „Poetik der Metamorphose“. Jako znajer serbsko-němskeje načasneje lyriki, přiwobroći so, po tym zo je so w knize »Der Dichter – Kito Lorenc – dazwischen« (2018) z jeho basnjerskim tworjenjom zaběrał, runje tak wobšěrnje tworjenju basnicy Róže Domašcyneje.

dalše informacije»
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2022 wušli
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2022 wušli

Hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady – to su wšědnje někotre krótke słowa z biblije – zwjazuja křesćanow na cyłym swěće a witaja jich w energijowym polu Božeje lubosće, kaž lětsa w předsłowje rěka. Ludźo wšelakorych konfesijow, rozdźělnych kulturow a wšelakeje pobožnosće hesła čitaja a z nimi swój dźeń započnu.

dalše informacije»
Žortne anekdoty wo tajkich a wonajkich dožiwjenjach Jurja Kocha
Žortne anekdoty wo tajkich a wonajkich dožiwjenjach Jurja Kocha

Wo Warnočanskich knedlikach, Małym Parisu a Strjažowskim worjole a mnoho dalšim čita Jurij Koch na runje w LND wušłej słuchoknize „Dopomnjenja na młode lěta“. Za słuchoknihu, wušłu składnostnje 85ćin Jurja Kocha, je woblubowany spisowaćel wubrał wujimki ze swojeju knihow »Zabych ći něšto rjec. Dopomnjeća na wažne zažne časy« a »Wětrnik na třěše. Dopomnjeća na młode a zrałe lěta«.

dalše informacije»