Naše nowostki

 • Móje wjelike wobrazowe knigły – Mój swět

  Móje wjelike wobrazowe knigły – Mój swět

  Prusse, Daniela
  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  W tych knigłach póznajo małe góle na 14 wjelikich wobrazach z krotkimi tekstami swój swět: źiśownju a supermark, žywnosć a twaŕnišćo, wognjowu woboru a policiju, chórownju, wótpóranje wótpadkow, zwěrjeńc, dwórnišćo, pśistaw a lětanišćo, mórjo a gólu. Pśi tom póznajo teke trjebne pomjenjenja luźi, zwěrjetow, rostlinow a wěcow a rozšyrja na taki part swój słowoskład.

  Co wšykno trjebaju rucnikarje? Kak wuglěda we wognjaŕni? Z kótarymi instrumentami pśepytujo tebje gójc? Co gótujo se z wótpadkami? Co wšykno se stanjo, nježli smějoš do lětadła zastupiś? Wótegrona na te a dalšne pšašanja su napisane a namólowane w tych barwnych kniglickach.

  Wót 2 lětowu

  Was gibt es alles in meiner Welt zu erleben? Das beantwortet Kindern ab 2 Jahre das vorliegende sorbischsprachige Bilder-Wörter-Buch „Meine Welt“. Insgesamt 14 farbenfrohe Illustrationen mit kurzen Texten laden sie ein, ihre Welt in Bild und Wort zu erkunden: im Kindergarten, Supermarkt und Krankenhaus, auf dem Bauernhof und der Baustelle, bei Feuerwehr, Polizei und Müllentsorgung, am Bahnhof, Hafen und Flughafen, im Tierpark, Wald und Meer. Auf spielerische Art erweitern die Kinder dabei ihren sorbischen Wortschatz.

  Ab 2 Jahren

 • Mój wulki wobrazowy słownik – Mój swět

  Mój wulki wobrazowy słownik – Mój swět

  Prusse, Daniela
  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Što wšo so w swěće a doma před durjemi stawa, steji w srjedźišću noweje wobrazoweje knihi za dźěći wot dweju lět, kotruž je Bianka Wjeńcyna z němčiny přełožiła. Kniha z titulom „Mój wulki wobrazowy słownik – Mój swět“ wotkrywa dźěćom wšelake wobłuki wšědneho žiwjenja, haj samo swěta. Zeznaja a nawuknu zapřijeća a pomjenowanja wosobow, wěcow, předmjetow abo powołanjow a rozšěrjeja tak na lóštne a zabawjace wašnje swój słowoskład.

  Hač w pěstowarni abo na burskim statoku, hač pola wohnjoweje wobory abo pola policije, hač na dwórnišću abo při přistawje – wšudźe so mjerwi a pilnje dźěła. Tež w zwěrjencu je žiwjenje – wopicy wjesele skakaja a girafy dadźa sej słomu zesłodźeć. Što pak činja delfiny w morju a štó klepa w lěsu wo zdónk?

  Wot 2 lět

  Was gibt es in der Welt und vor der Haustür alles zu sehen? Diese und viele weitere Fragen beantwortet das neue sorbischsprachige Bildwörterbuch „Mein großes Bildwörterbuch – Meine Welt“. Farbenfrohe Illustrationen laden ein, ihren Alltag zu erkunden. Ob im Kindergarten oder auf dem Bauernhof, bei der Feuerwehr oder der Polizei – überall wir fleißig gewerkelt. Auf spielerische Art erweitern die Kinder dabei ihren sorbischen Wortschatz.

  Ab 2 Jahren

 • Łuskač 3 ─ wučbnica

  Łuskač 3 ─ wučbnica

  Lippmann, Frank / Poser, Katja
  18,95 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Natwar wučbnicy je rozrjadowany po zwučenym wašnju kaž we Łuskaču 1 a 4 do třoch wobłukow:

  wobłuk: Zakładna strona.

  Šuler/ka dóstanje na jednanje orientowany zastup do maćizny. Nowu wědu móže na zakładźe wobšěrneho poskitka wšelakorych nadawkow zwučować. Nadawki su jasne diferencowane ze zakładnymi, ćešimi a wosebje ćežkimi nadawkami. Dźěćom stajnje po boku je rapak Traks jako motiwowacy wuknjenski přewodnik.

  wobłuk: Wospjetowanje. Tu pokaza šuler/ka, što je nowe nawuknył/a a što hišće móže. Wón/Wona skrućuje zakładnu wědy z pomocu zwučowanjow a wospjetowanjow.

  wobłuk: Hłowu trenować. Tu móže šuler/ka sej hłójčku łamać, rozmyslować a hrać.

 • Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs

  Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs

  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Mehr als 5500 Familiennamen sorbischer, polnischer und tschechischer Herkunft hat der Autor für vorliegenden Band aus Adress und Telefonbüchern zusammengetragen und gibt damit einen besonderen Einblick in die Siedlungsgeschichte des Dreiländerecks Böhmen – Schlesien – Lausitz.

  Das Nachschlagewerk bietet sowohl dem Fachmann als auch dem interessierten Laien einen einfachen Zugang. Zu den verzeichneten Namen ist jeweils der älteste Beleg angeführt sowie Herkunft und Bedeutung erläutert. Auch Verweise auf abweichende Schreibvarianten der slawischen Namen im heutigen Deutschen könnnen für Ahnenforscher oder an der eigenen Familiengeschichte Interessierte hilfreich sein.

  Die Neuauflage ist weitestgehend unverändert, einzig das Literaturverzeichnis wurde um die jüngste Forschungsliteratur aktualisiert.

 • Dolna Łužyca spiwa

  Dolna Łužyca spiwa

  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Kaž te stare spiwaju, tak te młode tśikocu ─ to su naše wóśce něga gronili. Aby to stare a mudre pśisłowo teke nadalej płaśeło, jo Gregor Kliem ten dawno wupśedany spiwnik rozšyrił.

  Spiwnikej „Dolna Łužyca spiwa“ jo se ceła kopica nowych spiwow dodała. „Naša Anka źinsa doma njejo“, „We tych akacijach tam“, se wě ta „Annemarie“ a dalšne spiwy how namakajośo, kenž se w Dolnej Łužycy rad a cesto spiwaju. Z nimi móžośo wóžywiś wašu domowinsku zgromaźinu, wobogaśiś waš wejsny swěźeń abo rozwjaseliś waš zapustojski pśeśěg. A tam płaśi pón snaź dalšne serbske pśisłowo: Gaž kury spiwaju, kokoty womjelknu.

  Wie die Alten singen, so zwitschern auch die Jungen. Um diesem sorbischen Sprichwort nachzukommen, wurde nun die deutlich erweiterte Neuauflage unseres längst vergriffenen, beliebten Liederbuches „Dolna Łužyca spiwa“ aus dem Jahr 2007 neu herausgegeben. Greogor Kliem hat die Sammlung niedersorbischen Liedguts bearbeitet und ihr eine beträchtliche Anzahl vor allem traditioneller Volkslieder in Text und Melodie hinzugefügt.

Serbske stawizny

 

Aktualne informacije

ZJAWNE WUPISANJE MĚSTNA
ZJAWNE WUPISANJE MĚSTNA

W redakciji NOWEHO CASNIKA ma so  wot 1.1.2021 městno

šefredaktora (m/ž/d) znowa wobsadźić.

dalše informacije»
Jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina so rozžohnuje
Jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina so rozžohnuje

Kónc meje dźe dołholětna jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina Marka Maćijowa na wuměnk. Studowana dźiwadłowa wědomostnica dźěłaše wjac hač 40 lět w serbskim nakładnistwje. Započejo jako redaktorka w Płomjenju, bu 1994 nawjedowaca lektorka a přewza 2003 jednaćelstwo. Wona rozsudnje sobu k tomu dopomha, zo nakładnistwo swojemu wysokemu narokej – wuwiwanje,  wudawanje a rozšěrjenje serbskeje literatury a literatury wo Serbach – wotpowědować zamó. Mjez druhim je za Serbow wažny němskorěčny rjad „Die sorbische Bibliothek“ iniciěrowała, koncipowała a dołho jako lektorka na starosći měła.

dalše informacije»
Swět zeznać z wobrazowym słownikom
Swět zeznać z wobrazowym słownikom

Što wšo so w swěće a doma před durjemi stawa, steji w srjedźišću noweje wobrazoweje knihi za dźěći wot dweju lět, kotruž je Bianka Wjeńcyna z němčiny přełožiła. Kniha z titulom „Mój wulki wobrazowy słownik – Mój swět“ wotkrywa dźěćom wšelake wobłuki wšědneho žiwjenja, haj samo swěta. Zeznaja a nawuknu zapřijeća a pomjenowanja wosobow, wěcow, předmjetow abo powołanjow a rozšěrjeja tak na lóštne a zabawjace wašnje swój słowoskład.

dalše informacije»
Mejske wudaće Płomjenja tule čitać!
Mejske wudaće Płomjenja tule čitać!

Tež w mejskim wudaću Płomjenja móža holcy a hólcy cyle woměrje wot doma  listować a čitać.

Tuž hladajće tule

dalše informacije»
Wědomostna kniha Waltera Wenzela znowa na předań
Wědomostna kniha Waltera Wenzela znowa na předań

Hižo dlěje wupředata kniha Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs znateho Lipščanskeho mjenowědnika Waltera Wenzela je zaso na předań. Wjace hač 5500 swójbnych mjenow serbskeho, pólskeho a čěskeho pochada je awtor Walter Wenzel z telefonowych a adresowych knihow za tutón kompendij zezběrał da z tym zajimawy dohlad do sydlenskich stawiznow třikrajoweho róžka Čěska – Šleska – Łužica.

dalše informacije»