Naše nowostki

 • Serbska pratyja 2022

  Serbska pratyja 2022

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  W titelnej jsy Škódowje namakaju se rybakarje, indianarje, bolane domy a hyšći wjele wěcej. Dalšne pśinoski pśidu z Janšojc, Raduša, Mósta a hynźi, wulicuju wó kupje Kreta, Thailandskej a drugem. 2022 buźo w Serbach lěto Zejlera a Kocora a se wě teke Pratyja jeju wucesćijo z wěcywuznatyma pśinoskoma. Wše te zajmne pśinoski pilnje pisała jo zasej wjelika mań awtorkow a awtorow – tenraz dogromady 36, mjazy nimi młode serbski pišuce Gregor Kliem, Šarlota Kušcyc a Maksimilian Hasacki. Na Mata Riza, Kita Šwjelu a dalšnych serbskich procowarjow z jubilejom spomnjejo Pratyja z anekdotami a krotkimi tekstami z jich pjera, aby my je teke nadalej cytali k wochłoźenju duše a k pózbuźenju ducha.

 • Der Kirschbaum • E-Book

  Der Kirschbaum • E-Book

  12,99 €
  inkl. 7% wobr. dawka
  Neben der bereits 1984 veröffentlichten Novelle „Der Kirschbaum“ umfasst das E-Book zwei deutsche Neuerscheinungen, die Satire „Die violette Zeit“ und die Erzählung „Die Fahrt nach Tuplice“. In der Novelle „Der Kirschbaum“, die zu Kochs bekanntesten Werken gehört, setzt er sich wie in zahlreichen seiner Werke mit der folgenschweren Zerstörung von Landschaft und Heimat im Zuge der Industrialisierung auseinander. „Die violette Zeit“ und „Die Fahrt nach Tuplice“ hingegen zeigen eine andere, gleichsam typische Seite des begnadeten Autors: bissigen Humor und Wortgewandtheit.
 • Serbska protyka 2022

  Serbska protyka 2022

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  W klětušej Serbskej protyce předstajimy wam wjesku sewjernje Budyšina – Minakał. Něhdy bě wjes srjedźišćo pobožnych Serbow a lětstotki pozdźišo sydło Centralneje serbskeje rěčneje šule. Dźensa witatej hród a přisłušacy park, kotrejž buštej w zašłymaj lětdźesatkomaj akribisce a lubosćiwje restawrowanej, wopytowarjow. Tež cyrkej wosrjedź wsy wě wo wosobinach powědać, kotrež wjes a stawizny wsy wuraznje sobu pisachu. W praktiskej rubrice předstajimy wam wulětowe cile po Hornjej a Delnjej Łužicy abo wulećće sej raz do Slepoho abo Sakskej Šwicy! A što so w swěće stawa? Zeznajemy chinsku rěč bliže, podamy so do wopušćenych horinow wosrjedź Čěskeje. Tež Indiska jako druha domizna Łužičanki abo Iran, kraj safrana, wabitej do čitanja. Pisana, mnohostronska a zajimawa je znowa Serbska protyka!

 • Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2022

  Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2022

  2,50 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady – to su wšědnje někotre krótke słowa z biblije – zwjazuja křesćanow na cyłym swěće a witaja jich w energijowym polu Božeje lubosće, kaž lětsa w předsłowje rěka. Ludźo wšelakorych konfesijow, rozdźělnych kulturow a wšelakeje pobožnosće hesła čitaja a z nimi swój dźeń započnu. Hesła móža prěnja kročel być, Swjate pismo we wšej šěrokosći a hłubokosći zeznać. Wone móža słowa być, kiž hnydom derje činja, nadźiju dawaja abo wosobinsce troštuja.

 • Bóže słowo na kuždy źeń 2022

  Bóže słowo na kuždy źeń 2022

  2,50 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady – to su wšednje někotare krotke słowa z biblije – zwězuju kśesćijanow na cełem swěśe a witaju jich w energijowem pólu lubosći Boga, kaž lětosa w pśedsłowje se pišo. Luźe wšakorakich konfesijow, rozdźělnych kulturow a wšakeje póbóžnosći gronka cytaju a z nimi swój źeń zachopiju. Gronka mógu byś prědna kšaceń, bibliju we wšej šyrokosći a dłymokosći zeznaś. Wóni mógu słowa byś, kenž naměsće tyju, naźeju dawaju abo troštuju.

Serbska hudźba

 

Aktualne informacije

Zajimawostki z Minakała ─ Serbska protyka na lěto 2022 wušła
Zajimawostki z Minakała ─ Serbska protyka na lěto 2022 wušła

Dypkownje ze spočatkom nazymy dóńdźe najnowši lětnik Serbskeje protyki čitarjam do domu.

W klětušej protyce předstajimy wam wjesku sewjernje Budyšina – Minakał. Něhdy bě wjes srjedźišćo pobožnych Serbow a lětstotki pozdźišo sydło Centralneje serbskeje rěčneje šule. Dźensa witatej hród a přisłušacy park, kotrejž buštej w zašłymaj lětdźesatkomaj akribisce a lubosćiwje restawrowanej, wopytowarjow.

Knižna premjera

27. 09. 2021, 18.00 hodź., hosćenc „Wódny muž“ Malešecy

(zastup: wot 17.30 hodź.)

dalše informacije»
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2022 wušli
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2022 wušli

Hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady – to su wšědnje někotre krótke słowa z biblije – zwjazuja křesćanow na cyłym swěće a witaja jich w energijowym polu Božeje lubosće, kaž lětsa w předsłowje rěka. Ludźo wšelakorych konfesijow, rozdźělnych kulturow a wšelakeje pobožnosće hesła čitaja a z nimi swój dźeń započnu.

dalše informacije»
Žortne anekdoty wo tajkich a wonajkich dožiwjenjach Jurja Kocha
Žortne anekdoty wo tajkich a wonajkich dožiwjenjach Jurja Kocha

Wo Warnočanskich knedlikach, Małym Parisu a Strjažowskim worjole a mnoho dalšim čita Jurij Koch na runje w LND wušłej słuchoknize „Dopomnjenja na młode lěta“. Za słuchoknihu, wušłu składnostnje 85ćin Jurja Kocha, je woblubowany spisowaćel wubrał wujimki ze swojeju knihow »Zabych ći něšto rjec. Dopomnjeća na wažne zažne časy« a »Wětrnik na třěše. Dopomnjeća na młode a zrałe lěta«.

dalše informacije»
„Naša serbska knihaʺ ─ wosebity projekt LND na Serbskim gymnaziju w Budyšinje zakónčeny
„Naša serbska knihaʺ ─ wosebity projekt LND na Serbskim gymnaziju w Budyšinje zakónčeny

Naša serbska knihaʺ ─ pod tutym hesłom pokročowaše Ludowe nakładnistwo Domowina w tutym šulskim lěće ze swojim wosebitym projektom za serbskich šulerjow. Po jara wuspěšnym zazběhu ze šulerjemi Serbskeje wyšeje šule Ralbicy lěta 2019 je najebać wobćežowanjow pandemije dla nětko swójska kniha z 8. lětnikomaj Serbskeho gymnazija Budyšin nastała.

dalše informacije»
Hódančka a žorty za jězbu do prózdnin
Hódančka a žorty za jězbu do prózdnin

Kniha połna hódančkow a žortow za cyłu swójbu je w LND wušła a budźi cyle wěsće pola někohožkuli předwjeselo na prózdniny a dowolowy čas. Pod titulom „Hódaj a směj so!“ předleži barbnje wot Štefana Hanuša wuhotowana kniha za dźěći wot 7 lět. Wjac hač 200 šćipatych žorćikow je šefredaktor Płomjenja Pětr Šołta zezběrał, Judith Wjenkec pak je sej kopicu zajimawych hódančkow wumysliła.

dalše informacije»