Ludowe nakładnistwo Domowina (LND)

W lěśe 1958 załožone Ludowe nakładnistwo Domowina (LND) jo w Budyšynje doma, jogo redakcija dolnoserbskego tyźenika Nowy Casnik w Chóśebuzu. Wušej 3000 publikacijow jo doněnta w tom jadnučkem serbskem nakładnistwje wujšło a znani wó zaměrnem pókšacowanju wěcej ako 450-lětneje tradicije serbskego pismojstwa.

Printowe medije ako Nowy Casnik, górnoserbski źenik Serbske Nowiny a kulturny mjasecnik Rozhlad słušaju rowno tak do jogo šyrokego editoriskego programa ako knigły w serbskej a nimskej rěcy. LND wuwija a nakładujo publikacije wó Serbach, wudawa beletristiske twórby serbskich spisowaśelow pśibytnosći ako Jurija Brězana a Jurija Kocha, Kita Lorenca a Róže Domašcyneje ako teke młodych awtorow. Woplěwa literarne derbstwo ako w rěźe „Serbska poezija“ abo w zgromaźonych spisach serbskich klasikarjow ako Handrija Zejlerja, Jakuba Barta-Ćišinskego a Mata Kosyka. Mimo togo pśistupni serbsku literaturu nimskej zjawnosći w swójom rěźe „Die sorbische Bibliothek“. We wědomnostnem casopisu Lětopis a w Spisach Serbskego instituta wózjawjaju se wobstawnje wuslědki wědomnostnych slěźenjow na pólu rěcy, stawiznow a kultury Serbow, kótarež pśistupni LND teke w swójom popularnowědomnostnem rěźe „Wobrazki ze Serbow“. Wažne śěžyšćo jogo editoriskego źěła stej, glědajucy na zdźaržanje a rewitalizaciju serbskeje rěcy, źiśeca a młoźinska literatura. Mimo nowych knigłow serbskich awtorow a awtorkow póbitujo małym a młodym cytarjam pšawidłownje teke licencne wudaśa swětoweje literatury a zgromadne wudaśa z nakładnistwami drugich słowjańskich ludow.

W kooperaciji z Rěcnym centrumom WITAJ wuchadaju wucbnice a wucbne materialije, źiśecej casopisa Płomje a Płomjo ako teke pedagogiski fachowy casopis Serbska šula.

Smolerojc knigłarnja w Budyšynje póbitujo ako jadnučka wšykne serbske a nimske knigły a słuchowe knigły LND, k tomu antikwariske wudaśa ako teke serbske tonowe nosarje, widea a computerowe graśa. Pšawidłownje pśepšosujo knigłarnja na awtorske cytanja a knigłowe premjery. K jeje spěchowanju jo se załožyło w maju 2000 towaristwo „Pśijaśelow Smolerojc knigłarnje“.

 

Jednaćelstwo

Marka Maćijowa, jadnarka

e-mail: geschaeftsfuehrung@domowina-verlag.de

tel.: 0 35 91/ 57 72 42

 

Lektorat za powšitkownu a wědomostnu literaturu

Janka Pěčkec de Lévano, nawjedujuca lektorka

e-mail: lektorat@domowina-verlag.de

tel.: 0 35 91 / 57 72 54

 

Rozšyrjenje

Manja Bujnowska, wjednica rozšěrjenja

e-mail: vertrieb@domowina-verlag.de

tel.: 0 35 91 / 57 72 62

 

Marketing

Měrka Mětowa, zagronita za marketing

e-mail: mieth@domowina-verlag.de

tel.: 0 35 91 / 57 72 72