Aktualne informacije

Přehlad wuměłstwoweho tworjenja Maje Nageloweje
Přehlad wuměłstwoweho tworjenja Maje Nageloweje

Maja Nagelowa słuša k wusahowacym serbskim wuměłčam přitomnosće. Składnostnje jeje 60. narodnin wuda Ludowe nakładnistwo Domowina přehlad jeje tworjenja w knize z titulom „kaskady • kaskaden“. Na zakładźe wjacorych stow grafikow, akwarelow a mólbow sćěhuje publikacija jeje wuwiću a wobswětla jeje tworjenje zašłych lětdźesatkow.

Knižna premjera

12. 09. 2019, 19.30 hodź., Smolerjec kniharnja

dalše informacije»
Tři awtorki, jedne dźěło
Tři awtorki, jedne dźěło

„Znaki pominaki kopolaki” je titul noweje knihi, kiž nasta w njewšědnym zhromadnym dźěle třoch serbskich awtorkow Měrany Cušcyneje, Róže Domašcyneje a Měrki Mětoweje. W rjećazowej basni z 39 štučkami nawjazuje kóžda z nowej štučku na předchadźacu, kotruž je druha basnica pisała. Takle pućuja kaž podłu rjećaza po Łužicy. Zhromadny puć wjedźe je wot Budyšina a Čornoboha po dalokej holi hač do Błótow a zaso wróćo.

Čitanje

18. 09. 2019, 19.00 hodź., Lessingowy muzej Kamjenc (Dom rołoweho mištra)

Zastup: 3,00 €, znižena płaćizna: 1,50 €

dalše informacije»
Erwin Hanuš wulicujo ze swójogo žywjenja
Erwin Hanuš wulicujo ze swójogo žywjenja

„Wósłonki mójogo žywjenja“ jo titel nowych knigłow, kenž su něnto w Ludowem nakładnistwje Domowina wujšli. Erwin Hanuš wulicujo w nich zajmnje ze swójogo žywjenja. Na jogo wósłonki inkluziwnje gronka a basni směju wšykne narske byś. Wósebnje pak budu se wjaseliś jogo njelicone wukniki a kursisty serbšćiny, kótarež su jogo k spisanju spomnjeśow póstarcyli.

Premjera knigłow

18. 09. 2019, zeger 18.00, sportaŕski dom Hochoza

Dalšnej cytani

26. 09. 2019, zeger 19.30, Smolerojc knigłarnja Budyšyn

17. 10. 2019, zeger 18.00, Serbski dom Chóśebuz

dalše informacije»
25. literarna kermuša Ludoweho nakładnistwa Domowina
25. literarna kermuša Ludoweho nakładnistwa Domowina

Z knižnej premjeru »Serbskeje protyki 2020«

čitaja Róža Domašcyna, Marko Grojlich a Pětr Šołta

spěwa chór Židźino.

21. 09. 2019, wot 16.30 hodź., (započatk programa: 17.00 hodź.), hosćenc „Wosobna korčma“, Njeswačidło

dalše informacije»
„Naša serbska knihaʺ ̶  wosebity projekt LND ze serbskimi šulerjemi
„Naša serbska knihaʺ ̶ wosebity projekt LND ze serbskimi šulerjemi

„Naša serbska knihaʺ ─ pod tutym hesłom je Ludowe nakładnistwo Domowina lětsa wosebity projekt za serbskich šulerjow nastorčiło. Ze šulerjemi 7. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy ma w přichodnych tydźenjach swójska kniha nastać. Jeje awtorojo su serbske dźěći, kiž smědźa z nowymi serbskimi fabulemi a rysowankami swoju kreatiwnu žiłku wuspytać a nimo toho proces nastaća knihi wot spisanja tekstow a nadźěłanja rysowankow přez wuhotowanje hač k ćišćej a knižnej premjerje sobu dožiwić a so aktiwnje na procesu wobdźělić.

dalše informacije»
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ − zabawna dwurěčna čitanka
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ − zabawna dwurěčna čitanka

W swoje třećej čitance wěnuje so wudawaćel Marko Grojlich kónčinam ewangelskich wosadow Rakecy, Njeswačidło a Minakał-Łupoj. Znowa je wubrał kopicu zajimawych přinoškow ze starych serbskich nowin a wurězki ze serbskeje literatury wo wšědnym dnju a njewšědnych podawkach. Přez cyłe dwurěčna kniha rysuje na zabawne wašnje žiwy wobraz wo žiwjenju na wsy w druhej połojcy 19. a prěnich lětdźesatkach 20. lětstotka.

Knižna premjera

18. 10. 2019, 16.00 hodź., Farska bróžnja- cyrkwinska wosada Rakecy

dalše informacije»
ZJAWNE WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA
ZJAWNE WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA

Wy pytaće nowe wužadanje a perspektiwu w naročnym powołanju?

 W Ludowym nakładnistwje Domowina ma so skrótšene dźěłowe městno

 redaktora kulturneho časopisa Rozhlad (m/ž/d)

 wot 1. januara 2020 znowa wobsadźić.

 Was wočakuje wotměnjate dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću, ze mzdu po płaćacym tarifje a z fleksibelnym dźěłowym časom, kiž dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin.

dalše informacije»
400lětny jubilej Budyskeje Michałskeje wosady ─ swjedźenski spis wušoł
400lětny jubilej Budyskeje Michałskeje wosady ─ swjedźenski spis wušoł

Składnostnje 400lětneho jubileja připokazanja Michałskeje cyrkwje ewangelskim Serbam Budyšina a wokolnych wsow rysuje předležaca němskorěčna publikacija jeje wotměnjawe stawizny. Serbski superintendent Jan Malink je knihu wudał.

dalše informacije»
Literarne wubědźowanje Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud 2019
Literarne wubědźowanje Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud 2019

Namołwjamy wšitkich młodych pisacych so pjera jimać.

Pisajće wo dźensnišim času, wo zašłosći abo wo přichodźe; wo ludźoch, kiž su wam bliscy, wo swojich wobkedźbowanjach a nazhonjenjach, wo zbožownych wokomikach abo strachach, wo swojich sonach a swojich žedźbach!

dalše informacije»
Pettersson a Findus nětko tež serbsce
Pettersson a Findus nětko tež serbsce

Pettersson a Findus je w Šwedskej a přez jeje mjezy daloko a šěroko woblubowany dźěćacy rjad awtora Svena Nordqvista. Hłownej wosobje stej starc Pettersson a jeho kocor Findus. W přełožku Diany Šołćineje předleži nětko kniha „Findus a hara z honačom“ tež w serbskej rěči.  

dalše informacije»