Aktualne informacije

Pettersson a Findus nětko tež serbsce
Pettersson a Findus nětko tež serbsce

Pettersson a Findus je w Šwedskej a přez jeje mjezy daloko a šěroko woblubowany dźěćacy rjad awtora Svena Nordqvista. Hłownej wosobje stej starc Pettersson a jeho kocor Findus. W přełožku Diany Šołćineje předleži nětko kniha „Findus a hara z honačom“ tež w serbskej rěči.  

dalše informacije»
Tři awtorki, jedne dźěło
Tři awtorki, jedne dźěło

„Znaki pominaki kopolaki” je titul noweje knihi, kiž nasta w njewšědnym zhromadnym dźěle třoch serbskich awtorkow Měrany Cušcyneje, Róže Domašcyneje a Měrki Mětoweje. W rjećazowej basni z 39 štučkami nawjazuje kóžda z nowej štučku na předchadźacu, kotruž je druha basnica pisała. Takle pućuja kaž podłu rjećaza po Łužicy. Zhromadny puć wjedźe je wot Budyšina a Čornoboha po dalokej holi hač do Błótow a zaso wróćo.

Čitanje

18. 09. 2019, 19.00 hodź., Lessingowy muzej Kamjenc

dalše informacije»
Kniha k 3-regionowemu projektej wušła
Kniha k 3-regionowemu projektej wušła

„Krajiny stanu so z nošakom energije a jich zwobraznjenja, krajinowe wobrazy, z nošerjom idejowʺ, tak korutansko- słowjenski wuměłc Karl Vouk w swojim předsłowje k zhromadnemu kulturnemu projektej Załožby za serbski lud z korutanskimi, słowjenskimi a serbskimi muzejemi a literarnymi domami a wot nich nominowanymi wuměłcami. Pod titulom „Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajinyʺ je nětko kniha k projektej wušła.

dalše informacije»
Přewodnik po serbskich wopomnišćach wušoł
Přewodnik po serbskich wopomnišćach wušoł

Za předležacu knihu „Serbske pomniki“ z pjera Trudle Malinkoweje njeje drje lěpšeje přiležnosće hač pućowanska sezona. Přewodnik po serbskich wopomnišćach je přiručka kóždemu, kiž so za serbske stawizny zajimuje a po puću na tón abo tamny pomnik abo pomjatnu taflu storči, wo kotrejž by rady wjace zhonił. Tež za slědźerjow, chronistow a w šulskej wučbje je předležaca kniha wažny kompendij.

dalše informacije»
Šwjelowe stronine mjenja Chóśebuskego wokrejsa ako reprint wujšli
Šwjelowe stronine mjenja Chóśebuskego wokrejsa ako reprint wujšli

Rowno jo wujšeł reprint žywjeńskego statka Bogumiła Šwjele „Stronine mjenja Chóśobuskego wobcerjenja ʺ, ako njama jano za teoretikarjow ako rěcywědnikow abo regionalnych historikarjow wjelicku gódnotu. Teke praktikarjam su te knigły wjelgin wužytna pśirucnica. Z togo pókłada wědy mógu wucabniki póceraś za swóju rěcnu a wěcnu wucbu, gmejnske raźce namakaju idejki za pomjenjenje nowych sedlišćow abo drogow.

dalše informacije»
Maće lóšt na čerstwu literaturu? Paternoster 8 je wušoł!
Maće lóšt na čerstwu literaturu? Paternoster 8 je wušoł!

Kóžde druhe lěto přewjedujetej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wubědźowanje za serbski pisacy dorost. Wuběr zapodatych twórbow so w rjedźe Paternoster wozjewi. Runje w LND wušłe wosme wudaće wobsahuje twórby mytowanych wubědźowanja lěta 2017 kaž tež teksty, kotrež drje so njejsu mytowali, kiž pak su njedźiwajcy toho čitanja hódne.

dalše informacije»
„Mišter Krabat“ znowa wušoł
„Mišter Krabat“ znowa wušoł

W lěće 1988 je so powědančko Měrćina Nowaka-Njechorńskeho „Mišter Krabat dušny serbski kuzłar“ posledni raz hornjoserbsce nakładowało. Nětko je wone z jeho woblubowanymi ilustracijemi w 5. nakładźe znowa wušło. Stara serbska baja  powěda wo dušnym kuzłarju Krabaće, kiž w čertowym młynje w Čornym Chołmcu pola Čorneho młynka kuzłać nawuknje.

dalše informacije»
Prěni dźěl awtobiografije Benedikta Dyrlicha nětko tež němsce
Prěni dźěl awtobiografije Benedikta Dyrlicha nětko tež němsce

Njedawno w serbskej rěči wušła kniha Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach 1ʺ nětko tež w němskej rěči předleži. Titul němskeho wudaća je „Leben im Zwiespalt 1ʺ. Awtor je do njeho někotre dalše časowe dokumenty přiwzał.

dalše informacije»
Kolektiwnobiografiske přepytowanje serbskich protestantiskich duchownych wušło
Kolektiwnobiografiske přepytowanje serbskich protestantiskich duchownych wušło

Spočatk 16. lětstotka zahaji reformacija w dalokich dźělach Łužicy nowu dobu. Tež za tu bydlacych Serbow woznamjenješe zawjedźenje noweje wěry hłuboko sahacu socialnu a kulturnu změnu, kotraž so w nastaću spisowneje rěče a literatury kaž tež w přiběracym socialnym diferencowanju wotbłyšćowaše. Wot tutoho wuwića bě předewšem serbske duchownstwo potrjechene, kotrež sta so w běhu Zažneho nowowěka z wažnym pućrubarjom serbskich stawiznow.

dalše informacije»
Křesćan Krawc rysuje w nowej knize žiwy wobraz Serbstwa
Křesćan Krawc rysuje w nowej knize žiwy wobraz Serbstwa

Dopomnjenki na wosebite dožiwjenja, z nimi zwisowace začuća a mysle ludźi z našeje srjedźizny je Křesćan Krawc, z mikrofonom po Łužicy hanjejo, zapopadnył a napisał do noweje knihi z titlom „Sej statok stajili“. Krawc wě, kak z ludźimi rěčeć, a zamóže literaturu tworić, kiž puta. Na zakładźe wuprajenjow portretowanych wosobow wšelakich generacijow je nastała zajimawa a zabawna kniha.

dalše informacije»