Aktualne informacije

Lětuša čitanska turneja Ludoweho nakładnistwa Domowina so 21. septembra zahaji
Lětuša čitanska turneja Ludoweho nakładnistwa Domowina so 21. septembra zahaji

Swoju tradicionelnu nazymsku čitansku turneju zahaji Ludowe nakładnistwo Domowina lětsa sobotu, 21. septembra z 25. literarnej kermušu w Njeswačidle. Wot póndźele pokročuja čitanja w Hornjej a Delnjej Łužicy, mjez druhim w Pančicach-Kukowje, Ralbicach, Brjazynje, Wětošowje a Žylowje. Pjeć knižnych premjerow je planowanych, tak předstaji Róža Domašcyna swoju nowu zběrku „W času zeza časa“ a Michał Anders a Pětr Lipič nowostku „Z Lipicy do hole“. Na dohromady dźesać zarjadowanjach čitaja awtorki a awtorojo z nowych knihow.

dalše informacije»
Tři awtorki, jedne dźěło
Tři awtorki, jedne dźěło

„Znaki pominaki kopolaki” je titul noweje knihi, kiž nasta w njewšědnym zhromadnym dźěle třoch serbskich awtorkow Měrany Cušcyneje, Róže Domašcyneje a Měrki Mětoweje. W rjećazowej basni z 39 štučkami nawjazuje kóžda z nowej štučku na předchadźacu, kotruž je druha basnica pisała. Takle pućuja kaž podłu rjećaza po Łužicy. Zhromadny puć wjedźe je wot Budyšina a Čornoboha po dalokej holi hač do Błótow a zaso wróćo.

Čitanje

18. 09. 2019, 19.00 hodź., Lessingowy muzej Kamjenc (Dom rołoweho mištra)

Zastup: 3,00 €, znižena płaćizna: 1,50 €

dalše informacije»
Erwin Hanuš wulicujo ze swójogo žywjenja
Erwin Hanuš wulicujo ze swójogo žywjenja

„Wósłonki mójogo žywjenja“ jo titel nowych knigłow, kenž su něnto w Ludowem nakładnistwje Domowina wujšli. Erwin Hanuš wulicujo w nich zajmnje ze swójogo žywjenja. Na jogo wósłonki inkluziwnje gronka a basni směju wšykne narske byś. Wósebnje pak budu se wjaseliś jogo njelicone wukniki a kursisty serbšćiny, kótarež su jogo k spisanju spomnjeśow póstarcyli.

Premjera knigłow

18. 09. 2019, zeger 18.00, sportaŕski dom Hochoza

Dalšnej cytani

26. 09. 2019, zeger 19.30, Smolerojc knigłarnja Budyšyn

17. 10. 2019, zeger 18.00, Serbski dom Chóśebuz

dalše informacije»
Serbska protyka 2020 tu je!
Serbska protyka 2020 tu je!

Dypkownje ze započatkom nazymy dóńdźe najnowši lětnik Serbskeje protyki čitarjam do domu. Klětu je titulna wjeska wosrjedź Łužicy ležace Njeswačidło. Wjes je mnoho slědow w stawiznach zawostajiło. Tuž bě na času so wjesce bliže wěnować. Handrij Wirth rozestaja so ze stawiznami Njeswačidła, Arnd Lehmann předstaja tamniši Domizniski muzej, Lubina Malinkowa wobswětla žiwjenje tule spomóžnje skutkowaceho Jurja Mjenja a Franc Šěn wopisuje basniske spočatki rodźeneho Njeswačana Jana Hajncy.

dalše informacije»
25. literarna kermuša Ludoweho nakładnistwa Domowina
25. literarna kermuša Ludoweho nakładnistwa Domowina

Z knižnej premjeru »Serbskeje protyki 2020«

čitaja Róža Domašcyna, Marko Grojlich a Pětr Šołta

spěwa chór Židźino.

21. 09. 2019, wot 16.30 hodź., (započatk programa: 17.00 hodź.), hosćenc „Wosobna korčma“, Njeswačidło

dalše informacije»
„Z Lipicy do hole“ ─  historiski dohlad do žiwjenja na serbskich wjeskach
„Z Lipicy do hole“ ─ historiski dohlad do žiwjenja na serbskich wjeskach

Što je Chróšćanska baba Hilža Dórnikowa 1793 w Jědlicach činić měła? Kak je tomu dóšło, zo buchu na kwasu kwasarkam židźane banty rozrězane? Što je princesna Mathilda składnostnje wopyta w Njebjelčicach 1899 činiła? Abo kajki běše załoženski swjedźeń Kulowskeho Bratrowstwa? Štóž so za tute a dalše prašenja ze serbskich wjesnych stawiznow zajimuje, njech sej runje w LND wušłu knihu „Z Lipicy do hole“ do rukow wozmje, kotruž staj Michał Anders a Pětr Lipič zestajiłoj.

Knižna premjera

25. 09. 2019, 19.00 hodź., awla Serbskeje zakładneje šule „Šula Ćišinskeho“ Pančicy-Kukow

Dalše čitanje

14. 11. 2019, 19.30 hodź., Smolerjec kniharnja

dalše informacije»
Přehlad wuměłstwoweho tworjenja Maje Nageloweje
Přehlad wuměłstwoweho tworjenja Maje Nageloweje

Maja Nagelowa słuša k wusahowacym serbskim wuměłčam přitomnosće. Składnostnje jeje 60. narodnin wuda Ludowe nakładnistwo Domowina přehlad jeje tworjenja w knize z titulom „kaskady • kaskaden“. Na zakładźe wjacorych stow grafikow, akwarelow a mólbow sćěhuje publikacija jeje wuwiću a wobswětla jeje tworjenje zašłych lětdźesatkow.

dalše informacije»
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ − zabawna dwurěčna čitanka
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ − zabawna dwurěčna čitanka

W swoje třećej čitance wěnuje so wudawaćel Marko Grojlich kónčinam ewangelskich wosadow Rakecy, Njeswačidło a Minakał-Łupoj. Znowa je wubrał kopicu zajimawych přinoškow ze starych serbskich nowin a wurězki ze serbskeje literatury wo wšědnym dnju a njewšědnych podawkach. Přez cyłe dwurěčna kniha rysuje na zabawne wašnje žiwy wobraz wo žiwjenju na wsy w druhej połojcy 19. a prěnich lětdźesatkach 20. lětstotka.

Knižna premjera

18. 10. 2019, 16.00 hodź., Farska bróžnja- cyrkwinska wosada Rakecy

dalše informacije»
ZJAWNE WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA
ZJAWNE WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA

Wy pytaće nowe wužadanje a perspektiwu w naročnym powołanju?

 W Ludowym nakładnistwje Domowina ma so skrótšene dźěłowe městno

 redaktora kulturneho časopisa Rozhlad (m/ž/d)

 wot 1. januara 2020 znowa wobsadźić.

 Was wočakuje wotměnjate dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću, ze mzdu po płaćacym tarifje a z fleksibelnym dźěłowym časom, kiž dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin.

dalše informacije»
400lětny jubilej Budyskeje Michałskeje wosady ─ swjedźenski spis wušoł
400lětny jubilej Budyskeje Michałskeje wosady ─ swjedźenski spis wušoł

Składnostnje 400lětneho jubileja připokazanja Michałskeje cyrkwje ewangelskim Serbam Budyšina a wokolnych wsow rysuje předležaca němskorěčna publikacija jeje wotměnjawe stawizny. Serbski superintendent Jan Malink je knihu wudał.

dalše informacije»