Aktualne informacije

ZJAWNE WUPISANJE MĚSTNA
ZJAWNE WUPISANJE MĚSTNA

W redakciji NOWEGO CASNIKA ma se k 1.1.2021 městno

šefredaktora (m/ž/d) nowo wobsajźiś.

dalšne informacije»
Jadnaŕka Ludowego nakładnistwa Domowina se rozžognujo
Jadnaŕka Ludowego nakładnistwa Domowina se rozžognujo

Kóńc maja źo dłujkolětna jadnaŕka Ludowego nakładnistwa Domowina Marka Maćijowa na wuměńk. Studěrowana źiwadłowa wědomnostnica jo statkowała wěcej ako 40 lět w serbskem nakładnistwje. Zachopiła jo w redakciji Płomjenja a jo pótom pśejšła do lektorata. Wót 1994 nawjedujuca lektorka jo mjazy drugim iniciěrowała a koncipěrowała wuznamny rěd „Die sorbische Bibliothek“. W lěśe 2003 jo pśewzeła jadnaŕstwo a jo teke na tom městnje rozsudnje pśipomogała, až wótpowědujo LND swójomu wusokemu wupominanjeju, wuwijaś, wudawaś a rozšyrjaś serbsku literaturu a literaturu wó Serbach.

dalšne informacije»
Swět póznaś z wobrazowymi knigłami / Bildwörterbuch in niedersorbischer Sprache
Swět póznaś z wobrazowymi knigłami / Bildwörterbuch in niedersorbischer Sprache

W nowych knigłach z titelom „Móje wjelike wobrazowe knigły – Mój swět“ póznajo małe góle na 14 wjelikich wobrazach z krotkimi tekstami swój swět: źiśownju a supermark, žywnosć a twaŕnišćo, wognjowu woboru a policiju, chórownju, wótpóranje wótpadkow, zwěrjeńc, dwórnišćo, pśistaw a lětanišćo, mórjo a gólu.

Was gibt es alles in meiner Welt zu erleben? Das beantwortet Kindern ab 2 Jahre das neue niedersorbische Bilder-Wörter-Buch „Móje wjelike wobrazowe knigły – Mój swět“. Insgesamt 14 farbenfrohe Illustrationen mit kurzen Texten laden sie ein, ihre Welt in Bild und Wort zu erkunden.

dalšne informacije»
Dermotne librowanje knigłow jo dalej móžne
Dermotne librowanje knigłow jo dalej móžne

Wót 20. apryla 2020 jo Smolerojc knigłarnja w Budyšynje zasej wótwórjona. Wjaselimy se na Was. Skazanki za knigły, słuchoknigły, muzikowe cejdejki a wideja pśiwzejomy pak teke direktnje na www.domowina-verlag.de, telefoniski (03591/577-288), z faksom (03591/577-289) abo z mejlku (vertrieb@domowina-verlag.de). Až do 31. maja 2020 librujomy wóru do cełeje Nimskeje bźez dalšnych kostow.

dalšne informacije»
Wědomnostne knigły Waltera Wenzela znowego na pśedań
Wědomnostne knigły Waltera Wenzela znowego na pśedań

Južo dlej rozpśedane knigły „Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs“ znatego lipščańskeho mjenjowědnika Waltera Wenzela su zasej na pśedań. Wěcej ako 5500 familijowych mjenjow serbskego, pólskego a českego pochada jo awtor Walter Wenzel z telefonowych a adresowych knigłow za toś ten kompendium zgromaźił a dajo z tym zajimny doglěd do sedleńskich stawiznow tśikrajowego rožka Česka – Šlazyńska – Łužyca.

dalšne informacije»
Zběrka woblubowanych spiwow za serbske zmakanja a swěźenje wujśła
Zběrka woblubowanych spiwow za serbske zmakanja a swěźenje wujśła

Kaž te stare spiwaju, tak te młode tśikocu ─ to su naše wóśce něga gronili. Aby to stare a mudre pśisłowo teke nadalej płaśeło, jo Gregor Kliem ten dawno wupśedany spiwnik rozšyrił a něnto wón w LND pśedlaźejo.

 

dalšne informacije»
Sćěnowy kalendaŕ „Moja Łužicy – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021“ wujšeł
Sćěnowy kalendaŕ „Moja Łužicy – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021“ wujšeł

Teke za lěto 2021 jo był ducy fotograf Wolfgang Wittchen, aby znowego zapópadnuł gódne motiwy za rowno w Ludowem nakładnistwje Domowina wujźony sćěnowy kalendaŕ „Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca“.

Wolfgang Wittchen jo ze swójeju kameru znowego idyliske krajiny, turistiske wjeraški a tradicionalne swěźenje we Łužycy fotografěrował.

dalšne informacije»
Roman von Christian Schneider wieder lieferbar
Roman von Christian Schneider wieder lieferbar

Christian Schneiders Epochenroman Das Ende vom Paradies ist als Taschenbuch jetzt in 2. Auflage erschienen. Ausgehend vom Anfang des 20. Jahrhunderts, widmet sich der Autor auf über 600 Seiten dem Leben einer sorbischen Familie über drei Generationen bis in 1980er-Jahre. Bewegend schildert er all die Wirren, die die Schusters durchlebt haben. Das Einbeziehen historischer Ereignisse macht den Roman zu einem lebendigen Zeugnis der jüngeren Geschichte.


dalšne informacije»
Dalšne „Wroblik Frido-knigły“ na jatšy pśigótuju
Dalšne „Wroblik Frido-knigły“ na jatšy pśigótuju

Wroblik Frido a jogo pśijaśele su zasej ducy – w nowem jatšownem wulicowańku spisowaśelki Jěwy-Marje Čornakec, kótaraž swój wuspěšny rěd z tym dalej wjeźo. „Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo jutry zajěcki překwapili“ jo titel nejnowšych knigłow, kenž se wuběrnje góźe do jatšownego gnězda.

 

dalšne informacije»
Wobrazwowy zwězk wó jatšownych rejtarjach
Wobrazwowy zwězk wó jatšownych rejtarjach

Wobraze znatego serbskego fotografa Maćija Bulanka zwězaś z popularneju serbskeju temu – jatšownymi rejtarjami – jo była myslicka Ludowego nakładnistwa Domowina pśi koncipěrowanju rowno wujźonego wobrazowego zwězka. Za domorodnych ako teke za woglědarjow pśedlaže něnto knigły „Jutry doma. Osterreiten“ z wuběrnymi barwojtymi motiwami.

dalšne informacije»

1 2 3 4 Vor