Aktualne informacije

Pśiź k nam źěłat!

Ludowe nakładnistwo Domowina pyta k 1. januaroju 2020 medijowego wugótowarja digital/print (m/ž/d) w redakciji Nowego Casnika w Chóśebuzu.

Dalšne informacije namakajoś na how

dalšne informacije»
Nowe źiśece knigły Dorotheje Šołćineje wujšli
Nowe źiśece knigły Dorotheje Šołćineje wujšli

Zapśimujuce nowe gódowne wulicowańko jo napisała awtorka Dorothea Šołćina pód titlom „Jank a Majka w njebjesach” za źiśi wót 4 lět. Starše źiśi mógu knigły teke sami cytaś. Rědne barwojte ilustracije, kenž tak pšawje na gódowny cas pśigótuju, jo Friederike Ablang nagótowała.

Wó co źo w toś tych gódownych knigłach?

dalšne informacije»
“Knjez Mróz a knjeni Zyma” znowego wujšli
“Knjez Mróz a knjeni Zyma” znowego wujšli

Rowno w pšawem casu, do zachopjeńka zymy, jo woblubowane tšojeńko “Knjez Mróz a knjeni Zyma” w LND znowego w póbitowanju. 1990 na zukowej plaśe a kaseśe wujźone wulicowańko Marje Krawcec ze 14 spiwami Marhaty Cyžec jo južo njelicobne źiśi rozwjaseliło. Něnto jo zasej pśistupne, wšak wujźo na cd, kótarejž jo zešywk ze spiwnymi tekstami pśipołožony.

dalšne informacije»
„Statistika łužiskich Serbow“ w nimskej rěcy wujšła
„Statistika łužiskich Serbow“ w nimskej rěcy wujšła

W lětach 1884 do 1886 jo wudał Arnošt Muka jaden z nejwuznamnjejšych tekstow serbskeje publicistiki  – „Statistiku łužiskich Serbow“. Za nju jo wón sam pśedrogował Dolnu Łužycu a se z pomocu tudejšych fararjow a ceptarjow ako informatorow z rěcnymi wobstojnosćami serbskich sedleńskich stronow wopóznał.

Ale knigły su wjele wěcej ako jadnora statistika. Ze swójimi wobšyrnymi wopisowanjami jsow, z rěcnopolitiskimi gódnośenjami a napominanjami su wóni fasciněrujuce žrědło za ludowědnika, stawiznarja a sociologa rowno tak ako za wejsnego chronista abo na lokalnych stawiznach zajmowanego.

dalšne informacije»
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ – ein unterhaltsames sorbisch-deutsches Lesebuch
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ – ein unterhaltsames sorbisch-deutsches Lesebuch

In seinem dritten zweisprachigen Lesebuch widmet sich der Herausgeber Marko Greulich der Gegend der evangelischen Kirchgemeinden Königswartha, Neschwitz und Milkel-Luppa. Mit zahlreichen Berichten aus historischen sorbischen Zeitungen und Auszügen aus literarischen Texten über diese Gegend zeichnet er auf unterhaltsame Weise ein lebendiges Bild vom Leben auf dem Lande in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

dalšne informacije»
Erwin Hanuš wulicujo ze swójogo žywjenja
Erwin Hanuš wulicujo ze swójogo žywjenja

„Wósłonki mójogo žywjenja“ jo titel nowych knigłow, kenž su něnto w Ludowem nakładnistwje Domowina wujšli. Erwin Hanuš wulicujo w nich zajmnje ze swójogo žywjenja. Na jogo wósłonki inkluziwnje gronka a basni směju wšykne narske byś. Wósebnje pak budu se wjaseliś jogo njelicone wukniki a kursisty serbšćiny, kótarež su jogo k spisanju spomnjeśow póstarcyli.

dalšne informacije»
Neuer Lyrikband von Róža Domašcyna
Neuer Lyrikband von Róža Domašcyna

Unter dem Titel „W času zeza časa“ (Die Zeit hinter der Zeit) ist ein neues Buch von Róža Domašcyna erschienen. In den meist sorbischen Gedichten und kurzen Texten ruft die Dichterin vertraute Themen auf: die sorbische Sprache, vernichtetes Land, die Gier der Mächtigen, die Vergänglichkeit der Erde und des Lebens und mehr als sonst ungewöhnliche Beobachtungen und phantastisch Ersonnenes in der Natur.

dalšne informacije»
Bóže słowo na kuždy źeń drugi raz w dolnoserbskej rěcy
Bóže słowo na kuždy źeń drugi raz w dolnoserbskej rěcy

Bibliske gronka na kuždy źeń su se lětosa drugi raz dolnoserbski wudali. W lěśe 1731 su wujšli w ochranojskej bratšojskej wósaźe prědny raz kniglicki z gronkom z Nowego a Starego Testamenta za kuždy źeń lěta. Lětosa wujdu ochranojske gronka 290. raz w śišćanej formje. Telik lět su te jědriwe bibliske słowa źeń wóte dnja luźi pśewóźowali a jim trošt a pomoc dawali.

dalšne informacije»
Žylow titelna wjas w nowej Pratyji!
Žylow titelna wjas w nowej Pratyji!

Nowa Pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Jeje redakcija ─ Horst Adam, Adelheid Dawmowa a Ingrid Hustetowa ─ jo zestajiła na 60 pśinoskow wót pśisamem 40 awtorkow a awtorow, tak až mógu se cytaŕki a cytarje wjaseliś na wótměnjatu lekturu, kótaraž póbitujo wjele k pśemyslowanju a smjejkotanju.

Nowa Pratyja dojźo w pśiducych dnjach ku kupcam.

dalšne informacije»
Lětuša čitanska turneja Ludoweho nakładnistwa Domowina so 21. septembra zahaji
Lětuša čitanska turneja Ludoweho nakładnistwa Domowina so 21. septembra zahaji

Swoju tradicionelnu nazymsku čitansku turneju zahaji Ludowe nakładnistwo Domowina lětsa sobotu, 21. septembra z 25. literarnej kermušu w Njeswačidle. Wot póndźele pokročuja čitanja w Hornjej a Delnjej Łužicy, mjez druhim w Pančicach-Kukowje, Ralbicach, Brjazynje, Wětošowje a Žylowje. Pjeć knižnych premjerow je planowanych, tak předstaji Róža Domašcyna swoju nowu zběrku „W času zeza časa“ a Michał Anders a Pětr Lipič nowostku „Z Lipicy do hole“. Na dohromady dźesać zarjadowanjach čitaja awtorki a awtorojo z nowych knihow.

dalšne informacije»

1 2 3 Vor