Cover

Intendant wjesołych serbskich wobličow

Žiwjenski wobraz Jana Krawca (1902 – 1986)

Dotal trochu zastorčena wosobina serbskich kulturnych stawiznow so z předležacej knihu Achima Brankačka »Intendant wjesołych serbskich wobličow« serbskemu čitarstwu zbliži: Jan Krawc (1902–1986). Muzisce nadarjeny hólc z Chelnjanskeje pjekarnje kubłaše so na šulach w Radworju, Budyšinje a w Praze, doniž so cyle z nutřkowneje zahoritosće a potrěbnosće, ale spočatnje přećiwo woli nana, dźiwadźelenju njepřiwobroći.

wopisanje

W prěnich lětach skutkowaše Jan Krawc daloko preč wot Serbow. Po nawróće z wójnskeje jatby po Druhej swětowej wójnje do Łužicy, da so z połnej paru do serbskeho kulturneho dźěła. Wujimki z nowin, listy a dźiwadłowe podłožki swědča wo powójnskej zahoritosći Krawca za wšo serbske a wosebje za dźiwadło, kotrehož wuwiće je wusko z jeho wosobinu zwjazane. Njezataji pak so tež tragika Krawcoweho wotchada ze Serbow, kiž bě sćěh ideologiskeho wumjetowanja. Fota a dokumenty skulojća wobraz wo tutym přewšo nadarjenym prěnim serbskim intendanće.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2102-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2008
208 s., fotografije, kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,90 €
inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

W prěnich lětach skutkowaše Jan Krawc daloko preč wot Serbow. Po nawróće z wójnskeje jatby po Druhej swětowej wójnje do Łužicy, da so z połnej paru do serbskeho kulturneho dźěła. Wujimki z nowin, listy a dźiwadłowe podłožki swědča wo powójnskej zahoritosći Krawca za wšo serbske a wosebje za dźiwadło, kotrehož wuwiće je wusko z jeho wosobinu zwjazane. Njezataji pak so tež tragika Krawcoweho wotchada ze Serbow, kiž bě sćěh ideologiskeho wumjetowanja. Fota a dokumenty skulojća wobraz wo tutym přewšo nadarjenym prěnim serbskim intendanće.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2102-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2008
208 s., fotografije, kruta wjazba