Naše nowosći

 • Poetik der Metamorphose • E-Book

  Poetik der Metamorphose • E-Book

  Koschmal, Walter
  18,99 €
  inkl. 7% wobr. dank

  Mit Róža Domašcyna (*1951) finden sich die sorbische und deutsche Poesie auf einer neuen, höchst innovativen Entwicklungsstufe wieder. Die Abkehr von bisherigen Schreibweisen ist radikal. Dabei unterliegen die Gedichte Róža Domašcynas einer unaufhörlichen Wandlung. Das gilt auch für die Lautklänge. Das neue Wortall der Dichterin desorientiert und destabilisiert. Darin ist es zutiefst Ausdruck unserer Gegenwart. Die energiegeladene poetische Zeichenwelt wird zum Quell fortdauernder Kreativität und unabschließbarer, zumal weiblicher Metamorphosen.

 • Stop a stup

  Stop a stup

  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Pozastań a zastup do tuteje wosebiteje knihi, luba čitarka, luby čitarjo! Krótki čas jenož traje sněženkowe flockdownkino, pišpota w šlewjerju Hamorskeje milinarnje holanska fata morgana a pyta Julija swojeho nanka, rumpodicha na hodownych wikach. Awtorka tute wokomiki kedźbliwje zapopadnje. Wjedźe će do lubozneje krajiny pod Čornobohom a do wjelewěžateho Budyšina, rozmysluje wo dźiwnosćach serbskeje rěče a česćuje basnikow a wuměłče a rjekow wšědneho dnja.

 • Stop a stup • e-book

  Stop a stup • e-book

  12,99 €
  inkl. 7% wobr. dank

  Pozastań a zastup do tuteje wosebiteje knihi, luba čitarka, luby čitarjo! Krótki čas jenož traje sněženkowe flockdownkino, pišpota w šlewjerju Hamorskeje milinarnje holanska fata morgana a pyta Julija swojeho nanka, rumpodicha na hodownych wikach. Awtorka tute wokomiki kedźbliwje zapopadnje. Wjedźe će do lubozneje krajiny pod Čornobohom a do wjelewěžateho Budyšina, rozmysluje wo dźiwnosćach serbskeje rěče a česćuje basnikow a wuměłče a rjekow wšědneho dnja.

 • Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  15,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Wót wudaśa za lěto 2022 pósćijo znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swójimi fasciněrujucymi wobrazami tšojorěcnemu kalendarjoju wósebny naglěd. Bulank jo ako fotograf wjelgin wuspěšny. Akle w zachdnem lěśe jo wózjawił wobrazowy zwězk „Jutry doma. Osterreiten“. Južo do togo jo nažněł wjele pśipóznaśa z knigłami „Prjedy hač woteńdźeš. Bevor du gehst“ wó Serbowkach, kenž hyšći wšednje nose swóju drastwu, a „Pola katolskich Serbow“. W nowem sćěnowem kalendarju něnto prezentěrujo pśewažnje krajinowe wobraze wó Górnej, Dolnej a sjejźnej Łužycy. Na někotarych łopjenach jo teke ta jadna abo druga kšasna cerkwja wiźeš, kótarychž jo wjele we Łužycy, wšako stej Serbstwo a kśesćijańska wěra kšuśe ze sobu zwězanej. Teke brilantne detajlowe wobraze z cerkwjow pyšnje kalendaŕ.

 • Lutk - Słownick za lětniki 1 - 4

  Lutk - Słownick za lětniki 1 - 4

  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Das WITAJ-Sprachzentrum hat mit dem Titel Lutk – słownick za lětniki 1-4 ein neues Nachschlagewerk für den bilingualen WITAJ-Unterricht herausgegeben. Es handelt sich um ein einsprachig niedersorbisches Wörterverzeichnis für das Lernen im Fach Sorbisch/Wendisch an Grundschulen, besonders bei gleichzeitiger Verwendung der Lutk-Lehrmaterialien. Es kann aber auch als Hilfsmittel im weiteren bilingualen Unterricht eingesetzt werden, wie zum Beispiel in den Fächern Sachunterricht und Mathematik. Es enthält den Wortschatz der Lehrwerke Lutk und Wěcna wěda (Sachunterricht), sowie der Bildkärtchen Narska liška. Der erste Wörterbuchteil bietet für die Jahrgänge 1 und 2 etwa 1.100 Grundvokabeln und dazu beinahe 200 Bildchen, welche die Schülerinnen und Schüler bereits aus der Fibel kennen.

Wobrazowe zwězki

 

Aktualne informacije

Wulicowańka, miniatury, eseje Měrany Cušcyneje w LND wujšli
Wulicowańka, miniatury, eseje Měrany Cušcyneje w LND wujšli

W Ludowem nakładnistwje Domowina jo wujšeł prědny prozowy zběrnik Měrany Cušcyneje z titelom „Stop a stup“. Wón wopśimujo nowe a někotare južo wózjawjone wulicowańka, miniatury a eseje. Awtorka wjeźo cytarja do pśisamem pózabyteje krajiny pód Carnobogom a do wjeletormowego Budyšyna, rozmyslujo wó źiwnosćach serbskeje rěcy a gódnośi źěło basnikarjow a wuměłcowkow. Młodše a starše cytarje směju se wjaseliś na tšojeńka wó luźach a skurilnych wobglědowanjach wšednego dnja. Titelnu ilustraciju jo zgótowiła Iris Brankačkowa.


dalšne informacije»
Nowy sćěnowy kalendaŕ z fotografijami Maćija Bulanka
Nowy sćěnowy kalendaŕ z fotografijami Maćija Bulanka

Pód titelom „Łužica – Łužyca – Lausitz“ jo w nowem formaśe wujšeł dalšny lětnik woblubowanego sćěnowego kalendarja LND. Wót wudaśa za lěto 2022 pósćijo znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swójimi fasciněrujucymi wobrazami tšojorěcnemu kalendarjoju wósebny naglěd. Bulank jo ako fotograf wjelgin wuspěšny.

dalšne informacije»
Škódow titelna wjas w nowej Pratyji
Škódow titelna wjas w nowej Pratyji

Nowa Serbska pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła a dojźo w pśiducych dnjach ku kupcam.

Teke nowy redaktor Gregor Wieczorek ako naslědnik Horsta Adama jo zestajił wótměnjatu, jo pisanu lekturu na cełe pśiduce lěto zgromadnje z Ingrid Hustetoweju a Berndom Pittkuningsom. W titelnej jsy Škódowje namakaju se rybakarje, indianarje, bolane domy a hyšći wjele wěcej.

dalšne informacije»
Ihr BOOKii-Hörstift funktioniert nicht?
Ihr BOOKii-Hörstift funktioniert nicht?

Anleitung, falls der BOOKii-Hörstift nicht funktionieren sollte:

dalšne informacije»
Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady na lěto 2022 wujšli
Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady na lěto 2022 wujšli

Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady – to su wšednje někotare krotke słowa z biblije – zwězuju kśesćijanow na cełem swěśe a witaju jich w energijowem pólu lubosći Boga, kaž lětosa w pśedsłowje se pišo. Luźe wšakorakich konfesijow, rozdźělnych kulturow a wšakeje póbóžnosći gronka cytaju a z nimi swój źeń zachopiju.

dalšne informacije»