Wozjewjenje wo škiće datow

Ludowe nakładnistwo Domowina tzwr předźěłuje jako wobhospodar tuteje web-strony na wosobu so poćahowace daty za realizowanje skazankow w internetnym wobchodźe kaž tež  při skazanju informaciskeho materiala. Wosobinske daty, wo kotrež na tutych stronach prosymy, wopřijeja mjeno, podaće kontakta kaž tež informacijow za wotličenje a realizowanje wašeje skazanki. Nimo toho zběramy a wužiwamy w trěbnym padźe dalše daty w ramiku tutoho wozjewjenja (na přikład protokolowanje).

Wy maće w ramiku skazanskeho procesa kóždy čas móžnosć, so jako wužiwar přizjewić (trěbne daty: dospołne mjeno, adresa, e-mailowa adresa) abo jako hósć skazać. Při skazanju digitalnych produktow dyrbiće so na kóždy pad z wužiwarskim kontom registrować, dokelž je download jenož z nim móžny. We wobłuku wužiwarskeho konta móžeće tež naš newsletter (hornjoserbski, delnjoserbski abo němski) skazać. Nimo toho móžeće wjacore dodawanske adresy zapołožić a maće kóždy čas dohlad do swojeje historije skazankow.

Składujemy na wašu wosobu so poćahowace daty jenož, dalokož je to za realizowanje zrěčenja a za wotličenje trěbne. Móžeće so za swojimi składowanymi wosobinskimi datami kóždy čas pod vertrieb@domowina-verlag.de wobhonić. Wot skazarja do formularow zapisane daty so składuja (mjeno, adresa, datum, skazanka), jako e-mail (tekst) do nakładnistwa sposrědkuja a so do lisćinow zapisaja.Tute daty so za wobdźěłanje nadawka, wotličenje a zličbowanje atd. w datowych bankach składuja.

Dalše wužiwanje požadanych datow, na přikład za wabjenje, njestawa so bjez dowolnosće wužiwarja/skazarja. Ludowe nakładnistwo Domowina móže adresowe daty (tež e-mailowu adresu, nic pak telefoniske čisła) wužiwać, zo by sej tutu dowolnosć wobstarało. Tule dowolnosć móžeće kóždy čas z jednorej zdźělenku nakładnistwu (hlej impresum) cofnyć.

Waše daty sposrědkujemy jenož na dalšich, je-li to za realizowanje skazankow a wotličenja trěbne, na přikład hdyž wubjerjeće sej direktnu přepokazanku na Sofort GmbH abo zapłaćenje z kreditnej kartu na ConCardis GmbH, chibazo mamy w jednotliwym padźe wotpowědnu prawnisku winowatosć. Nimo toho sposrědkujemy waše daty we wobłuku § 11 Zwjazkoweho zakonja wo škiće datow (BDSG) w trěbnym padźe posłužbarjam, je-li to za realizowanje zrěčenskeho poměra kaž tež za poskićenje našich słužbow trěbne.

Protokolowanje, cookieje und session IDje

Hdyž so na našej stronje www.domowina-verlag.de rozhladujeće, so to na našim web-serweru protokoluje. Datum a čas, typ browsera a zawodny system wašeho ličaka kaž tež strony, kotrež wotwołaće, so registruja. Tute strony njemóžemy wěstej wosobje přirjadować. Daty njewjedźemy z dalšimi žórłami datow hromadźe. Zo by so funkcija korbika w internetnym wobchodźe zmóžniła, wužiwamy identifikatory (“session IDje“), kiž  so kóždemu wužiwarjej přirjaduja. Browser składuje identifikator w cookieju. Cookieje su małe dataje, kiž zmóžnjeja składowanje specifiskich, na wužiwany nastroj – na přikład PC, smartphone a podobne – so poćahowacych informacijow. Wotstronjenje cookiejow wotwisuje wot nastajenja wašeho browsera. Doporučamy wam, zo byšće w swojim  browseru składowane cookieje prawidłownje hasnyli. Nimo toho móžeće zasadźenje cookiejow wowliwować. Wjetšina browserow ma opciju, z kotrejž so składowanje cookiejow wobmjezuje resp. kiž tomu zadźěwa. Ale skedźbnjamy na to, zo móže so wužiwanje a předewšěm komfort wužiwanja bjez cookiejow wobmjezować.

Google Analytics

Tuta web-strona wužiwa Google Analytics; to je analyzowanska słužba Google Inc. (“Google”) za web-strony. Google Analytics wužiwa tak mjenowane cookieje, potajkim tekstowe dataje, kotrež so na wašim ličaku składuja a kiž zmóžnjeja analyzu toho, kak web-stronu wužiwaće. Informacije, kotrež cookieje wo tym produkuja, kak tutu web-stronu wužiwaće, přenošuja so powšitkownje na Google-serwer w USA a so tam składuja. Na tutej web-stronje bu słužba Google Analytics wo kode ‘gat._anonymizeIp();’ rozšěrjena, zo by so anonymizowane zběranje IP-adresow zaručiło. Přez to Google wašu IP-adresu we wobłuku čłonskich statow EU abo w druhich partnerskich statach Zrěčenja wo europskim hospodarskim rumje najprjedy skrótši. Jenož we wuwzaćnych padach so dospołna IP-adresa Google-serwerej w USA sposrědkuje a so tam skrótši. W nadawku wobhospodarja tuteje web-strony budźe Google tute informacije wužiwać, zo by wuhódnoćił, kak web-stronu wužiwaće, zo by rozprawy wo aktiwitach na web-stronje zestajał a dalše z wužiwanjom web-strony a interneta zwjazane posłužby za wobhospodarja web-strony zdokonjał. Google tute informacije ewentualnje tež dalšim sposrědkuje, je-li to zakonsce předpisane a dalokož dalši tute daty w nadawku Google předźěłuja. Google njezwjaza we wobłuku Google Analytics wot wašeho browsera sposrědkowanu IP-adresu z dalšimi datami. Móžeće składowanju cookiejow zadźěwać, hdyž software  swojeho browsera wotpowědnje nastajiće; skedźbnjamy pak was na to, zo w tutym padźe snano wšitke funkcije web-strony w cyłym wobjimje wužiwać njemóžeće. Nimo toho móžeće sposprědkowanju přez cookieje produkowanych datow koncernej Google a na waše wužiwanje tuteje web-strony so poćahowacych datow (inkl. wašeje IP-adresy) kaž tež tomu, zo Google tute daty wužiwa, z tym zadźěwać, zo sej pod slědowacym linkom poskićeny browser-plugin wotwołaće a jón instalujeće: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Browser-Add-on za deaktiwěrowanje Google Analytics je kompatibelny z Chrome, Internet Explorer 7 do 10, Safari, Firefox a Opera.

Alternatiwnje móžeće wužiwanje cookiejow přez dalšich poskićowarjow deaktiwizować, hdyž sej deaktiwěrowansku stronu Iniciatiwy za wobhospodarjenje syćow (Network Advertising Initiative) pod http://www.networkadvertising.org/choices/#completed wotwołaće a tam podate dalše informacije k opt-outej realizujeće.

Dalše informacije kaž tež wozjewjenje koncerna Google nastupajo škit datow namakaće pod: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de kaž tež pod http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Facebook

Na našej internetnej prezency wotkazamy na socialnu syć facebook.com, kotruž ma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94394, USA („Facebook“) na starosći. Při wopyće našeje web-strony so žane daty na Facebook njepřenjesu, dokelž njewužiwamy pluginy Facebooka.

Při kliknjenju na facebookowy wotkaz (optisce wotpowěduje tomu facebookowy button) pak dóstanjeće so bjezposrědnje na Facebook. Facebook zběra a předźěłuje daty wotpowědnje swojim směrnicam wužiwanja, kotrež namakaće pod https://www.facebook.com/about/privacy/. (Prošu dźiwajće na to, zo so postajenja wo škiće datow na Facebooku prawidłownje rozšěrjenja funkcionalitow tak mjenowanych social pluginow dla aktualizuja abo změnja.)

Na wašnje a rozměr předźěłanja wašich datow po kliknjenju na Facebook nimamy wliwa. W zwisku z tym móžeće so wo swojich prawach a móžnosćach nastajenja ličaka za škit swojeje priwatneje sfery informować w pokiwach wo škiće datow na Facebook.

Waše prawa nastupajo datowy škit

Maće prawo zhonić, kotre na wašu wosobu so poćahowace daty pola nas předźěłujemy. W datym padźe maće prawo, daty dać sporjedźeć, hasnyć, předźěłanje wobmjezować, jemu znapřećiwić  kaž tež prawo, swoje wosobinske daty přenjesć dać a so na dohladowanskim zarjedźe hóršić.

Maće-li prašenja k datowemu škitej, móžeće so rady kóždy čas na zamołwiteho za škit datow w našim zawodźe (Drježdźanski institut za škit datow, Hospitalowa 4, 01097 Drježdźany, tel.: 0351 / 655 772 0, mail: t.albert@dids.de) wobroćić.