Skazanje a librowanje

Našo póbitowanje móžoš w měrje pśeběraś. Za to wubjeŕ sebje jadnu z tśich rěcow w našej online-knigłarni: dolnoserbšćinu, górnoserbšćinu abo nimšćinu. Na kategorijowych bokach móžoš pytanje wobgranicowaś, teke pó rěcach, w kótarychž su knigły a dalšne artikele LND wujšli. Jich wopisowanje jo w tej rěcy, w kótarejž su wujšli.

Aby mógał/-a artikel skazaś, musyš jen nejpjerwjej do kórbika scyniś. Za to kliknjoš na symbol kórbika pód artikelom.

1. Skazanje

Pśez skazański proces wjeźomy śi kšac pó kšacu. Až do zakóńcenja skazanja njejo wopśimjeśe kórbika zawězujuce. Móžoš jo kuždy cas změniś: artikel pśidaś, z kórbika wześ abo kórbik ceły wuprozniś. Pó kuždej změnje pokazujo se awtomatiski nowe wopśimjeśe kórbika.

Skazanje zachopijoš z kliknjenim na button „dalej ku kasy“. Něnt móžoš pak se pśizjawiś z twójimi wužywarskimi datami pak pókšacowaś ako gósć. Pótom zapódaj twóje wósobinske daty do formularowu „adresa za zliceńku“ a „adresa za librowanje“ (kšac 1 a 2). Z * wóznamjenjone pódaśa su obligatoriske. Pótom informěrujomy śi wó wašni a kostach librowanki (kšac 3). Něnt wubjeŕ sebje wašnju zapłaśenja (kšac 4). W slědnem kšacu do zakóńcenja skazanja pokažomy śi wšykne twóje pódaśa, aby mógał/-a je hyšći korigěrowaś abo změniś (kšac 5).

Za skazanje download-artiklow  musyš se zarědowaś wužywarske konto. Na njom stajijomy śi download k dispoziciji.

2. Skazanku wótpósłaś

Skazanje zakóńcyjoš z kliknjenim na button „skazaś z winowatosću zapłaśenja“. Z tym nam twóju skazanku pśipósćeloš a se zawěžoš, skazanu wóru kupiś. Gaž coš płaśiś z direktnym pśepokazanim abo z kreditneju kórtu, wjeźomy śi awtomatiski na bok togo internetowego słužbywugbarja, kenž za nas wótpowědnu wašnju zapłaśenja rědujo. Pó zapłaśenju wjeźomy śi zasej slědk na naš internetowy bok.

3. Powěźeńka wó dochaźe skazanki a wobwěsćenje nadawka

Ned pó dochaźe twójeje skazanki śi wó tom awtomatiski z e-mail informěrujomy. Toś ta powěźeńka wó dochaźe skazanki njejo hyšći žedno pśiwześe dogrona. Kupne dogrono jo wótzamknjone, gaž pśiwzejomy twóju skazanku a stakim z njeju zwězane pórucenje dogrona. To cynimy z wobwěsćenim nadawka pśez e-mail, w kótarejž teke termin librowanja pódajomy.

4. Librowanje

Rozpósćelomy našu wóru z Nimskim postom a DHL. Librowanje trajo w Nimskej 2 źěłabnej dnja a zwonka Nimskeje 7 do 20 źěłabnych dnjow pó pśiwześu twójeje skazanki pśez našo wobwěsćenje nadawka.

Pśi prědnem SEPA-wótśěgnjenju trajo librowanje 2 źěłabnej dnja pó dochaźe wupołnjonego a pódpisanego SEPA-mandata, pśi doprědkapłaśenju 2 źěłabnej dnja pó dochaźe zliceńskeje sumy na našom konśe.

Z wótpósłanim wóry pśipósćelomy śi wó tom powěźeńku z e-mail.

Download-artikle stoje pśi zapłaśenju z kreditoweju kórtu abo pśi direktnem zapłaśenju ned pó zakóńcenju procesa płaśenja we wužywarskem konśe za download k dispoziciji. Pśi drugich wašnjach zapłaśenja stajamy download z wupósłanim wobkšuśenja nadawka k dispoziciji, pśi zapłaśenju do librowanja, pó tom až su pjejeze na našo konto dojšli.

5. Składowanje, rěcne wersije a powšykne pśekupowańske wuměnjenja (AGB)

Tekst dogrona ze skazanku elektroniski składujomy a śi pó žycenju pśipósćelomy. Dogrono wótzamknjo se w tej rěcy, w kótarejž sy skazanku wótpósłał/-a. Wótwisnje wót wubraneje rěcneje wersije jo to dolnoserbšćina, górnoserbšćina abo nimšćina. Powšykne pśekupowańske wuměnjenja (AGB) a pówucenje wó anulěrowanju skazankow w našej online-knigłarni móžoš how cytaś.