Powšitkowne wobchodne wuměnjenja (AGB) Ludoweho nakładnistwa Domowina t. z w. r. a powučenje wo cofnjenju

(staw 01.01.2021)

§ 1 Wobłuk płaćiwosće

Za wobchodne poćahi mjez Ludowym nakładnistwom Domowina tzwr (w sćěhowacym: předawar) a skazarjom płaća sćěhowace powšitkowne wobchodne wuměnjenja (AGB). So wotchilace wuměnjenja skazarja předawar njepřipóznawa, chibazo je jich płaćiwosći wuraznje pisomnje přihłosował.

§ 2 Wotzamknjenje zrěčenja

Při skazanju wotzamknjeće zrěčenje z:

Ludowe nakładnistwo Domowina tzwr
jednaćel Syman Pětr Cyž / Simon Peter Ziesch
Sukelnska/Tuchmacherstr. 27
02625 Budyšin/Bautzen

telefon: 0 35 91 / 57 72 42
faks: 0 35 91 / 57 72 43
e-mail: geschaeftsfuehrung@domowina-verlag.de

HRB 816
Hamtske sudnistwo Drježdźany

Bjezposrědnje po dóńdźenju wašeje skazanki informujemy was z e-mailu, pomjenowanej „Wobkrućenje skazanki“, zo je skazanka dóšła. Wobkrućenje stanje so awtomatisce a njewoznamjenja, zo smy zrěčenje přiwzali. K wotzamknjenju kupneho zrěčenja hakle dóńdźe, hdyž wam přiwzaće wašeje skazanki a z tym wotzamknjenje zrěčenja z dalšej e-mailu, pomjenowanej „Wobkrućenje nadawka“, wobkrućimy. Tutu powěsć dóstanjeće bjezposrědnje po prěnjej e-maili, najpozdźišo pak 2 dźěłowej dnjej po dóńdźenju wašeje skazanki.

Tekst zrěčenja (Powšitkowne wobchodne wuměnjenja/AGB a waše indiwiduelne skazanske daty) so pola nas elektronisce składuje a so wam na waše přeće připósćele.

Za wotzamknjenje zrěčenja k dispoziciji stejace rěče su němčina, hornjoserbšćina a delnjoserbšćina.

§ 3 Wuměnjenje k dispoziciji njestejaceje twory

Wuměnimy sebi so spjelnjenja skazanki wzdać, jeli skazany titul na składźe nimamy resp. je-li titul, kotryž na składźe nimamy, pola nakładnistwa wupředaty a skazana twora tohodla k dispoziciji njesteji. W tym padźe was bjezposrědnje wo tym informujemy a w datym padźe hižo zapłaćenu sumu bjez komdźenja wróćo płaćimy.

§ 4 Dodawanske kóšty

Dodawamy tworu w skazanskej hódnoće wot 40,00 eurow bjez dodawanskich kóštow. Za posyłki z nišej hódnotu wobličimy w tukraju pawšalnje 3,00 eurow, njewotwisnje wot wulkosće a wahi posyłki. Za posyłki do wukraja wobličimy pawšalnje 10,00 eurow.

Downloady wobličimy bjez dodawanskich kóštow.

§ 5 Wuměnjenja płaćenja a dodawanja

Kupna płaćizna ma so bjez wotćahow w běhu 30 dnjow po wupisanju zličbowanki zapłaćić.

Płaćić móžeće z direktnej přepokazanku, z kreditnej kartu, na zličbowanku abo do dodawanja. Pola nowych kupcow, při dodawanju do wukraja ze zličbowanku kaž tež we wosebitych padach kaž pruwowanja bonity dla a w padach, hdyž so při dóńdźenju skazanki hižo wotewrjene zličbowanki pominaja, wuměnjamy sebi zapłaćenje před dodawanjom. Dodawanje twory stanje so hakle po dóńdźenju pjenjez na našim konće.

Kupcy, kiž su pola nas z wužiwarskim kontom registrowani, móža po přizwolenju přez nas z poćeženjom (Lastschriftverfahren) zapłaćić. Za to ma so formular „SEPA-Lastschriftmandat“ wućišćeć, wupjelnić, podpisać a nam připósłać, jeli nam SEPA-mandat hišće njepředleži. Dodawanje twory stanje so w běhu 2 dźěłoweju dnjow, po tym zo nam wupjelnjeny a podpisany SEPA-mandat předleži.

Při dodawanju do wukraja přewozmje skazar móžne přidatne dawki a cło.

Za skazanje download-artiklow dyrbi skazar wužiwarske konto zarjadować. Tam staji so artikl za download k dispoziciji.

§ 6 Wuměnjenje swójstwa

Dodawana twora wostanje swójstwo předawarja, doniž njeje ju skazar dospołnje zapłaćił.

§ 7 Wuměnjenja za wužiwanje e-bookow a awdio-datajow

Z nakupju njepřeńdu e-booki a awdio-dataje do swójstwa kupca. Kupc dóstanje jeničce jednore, njepřenošujomne, časowje njewobmjezowane prawo, poskićeny artikl za wosobinsku potrjebu wužiwać směć. Njeje dowolene wobsah e-booka a/abo awdio-dataje wobsahowje a redakcionelnje změnić abo změnjene wersije wužiwać, je za třećich kopěrować, zjawnje spřistupnjeć, dale dawać, je do zjawneho interneta abo druhich zjawnych syćow darmotnje abo ze zapłaćenjom stajeć, dale předawać abo za komercielne zaměry wužiwać.

Směmy e-booki při downloadźe z indiwiduelnym, krutym znamjenjom woznamjenić, kiž zmóžni nam w padźe znjewužiwanja prěnjotneho wobsedźerja zwěsćić a sćěhować.

Download e-booka a awdio-dataje je na tři króć wobmjezowany.

§ 8 Datowy škit

Ludowe nakładnistwo Domowina tzwr předźěłuje wosobinske daty jenož we wobłuku wobdźěłanja a wotličenja skazankow a abonementow w najšěršim zmysle, při přisyłanju skazaneho informaciskeho materiala kaž tež při internetnych wustupach we wobłuku datoškitneho wozjewjenja, kiž móže so tam wotwołać. Tole wobjimuje wosebje kontaktne, skazanske a zličbowanske daty. Daty zběramy zasadnje pola was. Wuwzaće je podaće cuzeje dodawanskeje abo zličbowanskeje adresy.

Zezběrane daty składujemy elektronisce w našich datowych bankach, dodźeržujo datoškitne a datowěstotne postajenja. Hašenje hižo njetrěbnych datow stanje so, po tym zo su móžne zakonske časy składowanja wotběželi.

Dalše wužiwanje zezběranych datow, na př. za wabjenske zaměry, njestanje so bjez dowolnosće kupca. Ludowe nakładnistwo Domowina smě adresowe daty (tež e-mail-adresy, ale žane telefoniske čisła) wužiwać, zo by tajku dowolnosć dóstało. Takle podata dowolnosć smě so kóždy čas přez jednoru zdźělenku w tekstowej formje na sćěhowacu adresu cofnyć:

Ludowe nakładnistwo Domowina / Domowina-Verlag GmbH

wotrjad rozšěrjenje
Sukelnska/Tuchmacherstr. 27
02625 Budyšin/Bautzen

faks: 0 35 91 / 57 72 07
e-mail: vertrieb@domowina-verlag.de

Přenjesenje datow na třećich so njestanje, chibazo smy w jednotliwym padźe z prawniskich přičin k tomu zawjazani. Nimo toho so w datym padźe waše daty we wobłuku § 19 BDSG na posłužbarjow dale dawaja, je-li to za zrěčenski poměr a za naš posłužbowy poskitk trěbne.

Informaciju wo k wašej wosobje składowanych datach po § 19 BDSG wam na waše naprašowanje kóždy čas připósćelemy, jeli nam wotpowědne naprašowanje na h. mj. kontaktne daty připósćeleće. Nimo toho přisteji wam po § 20 BDSG prawo na poprawjenje, hašenje abo zawrjenje pola nas składowanych datow k wašej wosobje. Prošu skontaktujće so dla toho z nami abo z našim datoškitnym zamołwitym (hlej wozjewjenje wo škiće datow).

Dalše informacije wo družinje a wobchadźenju z pola nas zezběranymi a składowanymi datami na zakładźe wužiwanja internetneho wustupa dóstanjeće we wozjewjenju wo škiće datow.

Maće-li dalše prašenja k datowemu škitej, směće so rady tež na našeho datoškitneho zamołwiteho (Drježdźanski institut za datowy škit, Palaisowe naměsto 3, 01097 Drježdźany) wobroćić. Waša naležnosć wobdźěłuje so dowěrliwje.

§ 9 Zaručenje a wujednanske městno za přetrjebowarjow

Płaći zakonske prawo rukowanja za njedostatki. Njewobdźělamy so na wujednanju zwadow před wujednanskim městnom za přetrjebowarjow.

§ 10 Nałožujomne prawo a sudniske městno

Płaći prawo Zwjazkoweje republiki Němskeje z wuzamknjenjom kupneho prawa UN.

Je-li skazar překupc abo juristiska wosoba zjawneho prawa, je sudniske městno za wšě ze zrěčenja wuchadźace rozestajenja bjezwuwzaćnje za naše firmowe sydło Budyšin (Bautzen) přisłušne sudnistwo.

 

Prawo cofnjenja při skazanju ćišćanych knihow a druhich fyziskich tworow

Přetrjebowarjam přisteji zakonske prawo cofnjenja. Přetrjebowar je kóžda přirodna wosoba, kotraž wotzamknje prawniske rjadowanje ze zaměrom, kotryž njehodźi so přewažnje ani jeje přemysłowej ani jeje samostatnej powołanskej dźěławosći přiličić (§ 13 BGB).


 

POWUČENJE WO COFNJENJU

Prawo cofnjenja

Wy maće prawo, w běhu 14 dnjow bjez podaća přičin tute zrěčenje cofnyć.

Čas za cofnjenje wučinja 14 dnjow wot toho dnja, na kotrymž sće wy abo wot was pomjenowany třeći, kotryž njeje transportowar twory, tworu přewzał/-a.

Zo byšće prawo cofnjenja wužiwać móhł/-a, dyrbiće nas,

Ludowe nakładnistwo Domowina / Domowina-Verlag GmbH
Sukelnska/Tuchmacherstraße 27
02625 Budyšin/Bautzen 

telefon: 0 35 91 / 57 72 64
faks: 0 35 91 / 57 72 07
e-mail: 
vertrieb@domowina-verlag.de

z jednozmyslnym wozjewjenjom (na př. ze z póštu pósłanym listom, z telefaksom abo z e-mailu) wo swojim rozsudźe, tute zrěčenje cofnyć, informować. Za to móžeće připójsnjeny mustrowy formular za cofnjenje wužiwać, kotryž pak předpisany njeje.

Za dodźerženje časa za cofnjenje dosaha, hdyž informaciju wo wukonjenju prawa cofnjenja do kónca časa za cofnjenje wotpósćeleće.

Sćěhi cofnjenja

Cofnjeće-li tute zrěčenje, mamy wam wšě płaćenja, kotrež smy wot was dóstali, inkluziwnje kóštow za dodawanje (z wuwzaćom přidatnych kóštow, kotrež su z toho rezultowali, zo sće so za druhu formu dodawanja dyžli wot nas poskićenu najpřihódnišu rozsudźił/-a), bjezposrědnje, najpozdźišo pak w běhu 14 dnjow wot toho dnja wróćo płaćić, na kotrymž je waša informacija wo wukonjenju prawa cofnjenja pola nas dóšła. Za wróćopłaćenje wužiwamy samsne wašnje płaćenja, kotrež sće při prěnjotnej transakciji wolił/-a, njeje-li so z wami wuraznje ničo druheho wujednało. Wróćopłaćenja dla wam w žanym padźe kóšty njewobličimy.

Móžemy wróćopłaćenje zapowědźić, doniž njejsmy twory wróćo dóstali abo doniž njejsće nam dopokazał/-a, zo sće twory wróćo pósłał/-a, wotwisnje wot toho, što je so prjedy stało.

Dyrbiće nam twory bjezposrědnje, najpozdźišo pak w běhu 14 dnjow wot toho dnja wróćo pósłać abo přepodać, na kotrymž sće nas wo wukonjenju prawa cofnjenja informował/-a. Za dodźerženje časa dosaha, hdyž twory do kónca 14. dnja wotpósćeleće. Bjezposrědnje kóšty wróćosłanja njeseće wy.

Móžne zhubjenje hódnoty twory dyrbiće nam jenož potom narunać, je-li tute zhubjenje hódnoty sćěh wašeho wobchadźenja z tworu, kotrež na njepřiměrjene wašnje jeje pruwowanje na kajkosće a funkciju přesahuje.

– Kónc powučenja wo cofnjenju –

Wuzamknjenje resp. dočasne zhubjenje płaćiwosće prawa cofnjenja:

Prawo cofnjenja njewobsteji při dodawanju awdiowych abo widejowych natočenjow (na př. CD, DVD, hudźbne abo widejowe kasety) kaž tež software, sće-li zazyglowane zapakowanje wočinił/-a.

Prawo cofnjenja nimo toho njewobsteji za twory, kotrež njejsu dozhotowjene a za kotrychž zhotowjenje je indiwiduelny wuběr abo postajenje přetrjebarja rozsudne abo kotrež su jasnje jeho wosobinskim potrjebam přiměrjene.

formular za cofnjenje


 

Prawo cofnjenja při skazanju datowych downloadow

Při zrěčenjach wo dodawanju datowych downloadow (digitalnych wobsahow, kotrež njejsu na fyziskim datowym nošaku) přisteji přetrjebowarjam slědowace prawo cofnjenja.

POWUČENJE WO COFNJENJU

Prawo cofnjenja

Wy maće prawo, w běhu 14 dnjow bjez podaća přičin tute zrěčenje cofnyć.

Čas za cofnjenje wučinja 14 dnjow wot toho dnja, na kotrymž je so zrěčenje wotzamknyło. Zo byšće prawo cofnjenja wužiwać móhł/-a, dyrbiće nas,

Ludowe nakładnistwo Domowina / Domowina-Verlag GmbH
Sukelnska/Tuchmacherstraße 27
02625 Budyšin/Bautzen 

telefon: 0 35 91 / 57 72 64
faks: 0 35 91 / 57 72 07
e-mail: vertrieb@domowina-verlag.de

z jednozmyslnym wozjewjenjom (na př. ze z póštu pósłanym listom, z telefaksom abo z e-mailu) wo swojim rozsudźe, tute zrěčenje cofnyć, informować. Za to móžeće připójsnjeny mustrowy formular za cofnjenje wužiwać, kotryž pak předpisany njeje.

Za dodźerženje časa za cofnjenje dosaha, hdyž informaciju wo wukonjenju prawa cofnjenja do kónca časa za cofnjenje wotpósćeleće.

Sćěhi cofnjenja

Cofnjeće-li tute zrěčenje, mamy wam wšě płaćenja, kotrež smy wot was dóstali, inkluziwnje kóštow za dodawanje (z wuwzaćom přidatnych kóštow, kotrež su z toho rezultowali, zo sće so za druhu formu dodawanja dyžli wot nas poskićenu najpřihódnišu rozsudźił/-a), bjezposrědnje, najpozdźišo pak w běhu 14 dnjow wot toho dnja wróćo płaćić, na kotrymž je waša informacija wo wukonjenju prawa cofnjenja pola nas dóšła. Za wróćopłaćenje wužiwamy samsne wašnje płaćenja, kotrež sće při prěnjotnej transakciji wolił/-a, njeje-li so z wami wuraznje ničo druheho wujednało. Wróćopłaćenja dla wam w žanym padźe kóšty njewobličimy.

– Kónc powučenja wo cofnjenju –

formular za cofnjenje