Powšykne pśekupowańske wuměnjenja (AGB) Domowina-Verlag GmbH / Ludowego nakładnistwa Domowina GmbH a pówucenje wó anulěrowanju

(staw 01.01.2021)

§ 1 Wobcerk płaśiwosći

Za pśekupowański póśěg mjazy Ludowym nakładnistwom Domowina Domowina-Verlag GmbH (pśedawarjom) a skazarjom płaśe slědujuce powšykne pśekupowańske wuměnjenja.

Wótchylajuce se wuměnjenja skazarja pśedawaŕ njepśipóznawa, z wuwześim gaž jo jich płaśiwosći wuraznje pisnje pśigłosował.

§ 2 Wótzamknjenje dogrona

Pśi skazanju wótzamknjośo dogrono z:

Ludowe nakładnistwo Domowina / Domowina-Verlag GmbH
jadnaŕ Syman Pětr Cyž / Simon Peter Ziesch
Sukelnska/Tuchmacherstraße 27
02625 Budyšyn/Bautzen

telefon: 03591/ 57 72 70
faks: 03591/ 57 72 43
e-mail: geschaeftsfuehrung@domowina-verlag.de

HRB 816
Amtske sudnistwo Drježdźany/Dresden

Wó dochaźe wašeje skazanki informěrujomy was mimo komuźenja awtomatiski pśez e-mail z pomjenjenim „powěźeńka wó dochaźe skazanki“. Ta powěźeńka njejo hyšći žedno pśiwześe dogrona. Kupne dogrono jo wótzamknjone, gaž wobwěsćijomy pśiwześe wašeje skazanki a stakim wotzamknjenje dogrona z dalšneju e-mail z pomjenjenim „wobwěsćenje nadawka“. To wobwěsćenje dostanjośo mimo komuźenja, nanejpózdźej pak 2 źěłabnej dnja pó dochaźe wašeje skazanki.

Tekst dogrona (Powšykne pśekupowańske wuměnjenja/AGB a waše indiwiduelne skazańske daty) elektroniski składujomy a je wam pó žycenju pśipósćelomy.

Dogrono móžo se wótzamknuś w dolnoserbskej, górnoserbskej abo nimskej rěcy.

§ 3 Wuměnjenje, gaž wóra k dispoziciji njestoj

Gaž njamamy wót was skazany titel na skłaźe resp. gaž jo ten titel, kenž na skłaźe njamamy, pla nakładnistwa rozpśedany a skazana wóra togodla k dispoziciji njestoj, wuměnjamy sebje, až wašu skazanku njewuwjeźomy. W tom paźe was mimo komuźenja wó tom informěrujomy a w danem paźe wam mimo komuźenja wót was južo zapłaśonu kupnu sumu wopłaśijomy.

§ 4 Kosty za librowanki

Wót 40,00 euro skazańskeje gódnoty librujomy dermo. Pla skazankow z nišeju gódnotu  woblicyjomy njewótwisnje wót wjelikosći a wagi wóry w tukraju pawšalnje 3,00 euro, pla librowanjow do wukraja pawšalnje 10,00 euro.

Downloady woblicyjomy mimo librowańskich kostow.

§ 5 Wuměnjenja za płaśenje a librowanje

Kupnu sumu musyśo zapłaśiś mimo wótśěgnjenjow w běgu 30 dnjow pó wustajenju zliceńki.

Płaśiś móžośo z direktnym pśepokazanim, z kreditneju kórtu, na zliceńku abo doprědka. Pla nowych kupowarjow, pśi librowanju na zliceńku do EU-wukraja a we wósebnych padach, kaž  kontrolěrowanje dla bonity a gaž pśi dochadanju skazanki hyšći njezapłaśone zlicenki se napominaju, wuměnijomy sebje zapłaśenje doprědka (do librowanja). Librujomy akle pó dochaźe zliceńskeje sumy na našom konśe.

Kupowarje, kenž su pla nas z wužywarskim kontom registrěrowane, mógu pó pśistupnjenju z našogo boka ze SEPA-wótśěgnjenim zapłaśiś. Joli až nam mandat za to hyšći njepśedlažy, deje formular „SEPA-Lastschriftmandat“ wuśišćaś, wupołniś, pódpisaś a nam z postom pśipósłaś. Librujomy w běgu 2 źěłabneju dnjowu pó dochaźe wupołnjonego a pódpisanego SEPA-mandata.

Pla librowanja do wukraja pśewzejo skazaŕ móžne pśidatne danki a cło.

Za skazanje download-artiklow musy skazaŕ wužywarske konto zarědowaś. Tam stajijo se  artikel za download k dispoziciji.

§ 6 Wuměnjenje swójstwa

Librowana wóra wóstanjo swójstwo pśedawarja tak dłujko, až jo skazaŕ kupnu sumu zapłaśił.

§ 7 Wuměnjenja za wužywanje e-bookow a awdio-datajow

Z nakupju njepśejdu e-booki a awdio-dataje do swójstwa kupowarja. Kupowaŕ dostanjo jano jadnore, njepśenosne, casowje njewobgranicowane pšawo, porucony artikel za wósobinsku pótrjebu wužywaś směś. Njejo dowolone wopśimjeśe e-booka a/abo awdio-datajow pó wopśimjeśu abo redakcionelnje změniś abo změnjone wersije wužywaś, je za tśeśich kopěrowaś, zjawnje spśistupniś, dalej dawaś, je do zjawnego interneta abo drugich zjawnych seśow dermotnje abo ze zapłaśenim stajaś, dalej pśedawaś abo za komercielne zaměry wužywaś.

Smějomy e-booki pśi downloaźe z indiwiduelnym zakšytym znamjenim wóznamjeniś, kenž zmóžnijo nam w paźe znjewužywanja spócetnego wobsejźarja zwěsćiś. 

Download e-booka a awdio-dataje je na tśi raze wobgranicowany.

§ 8 Šćit datow

Ludowe nakładnistwo Domowina tzwr pśeźěłujo wosobinske daty jano pśi wobźěłanju a wótlicenju skazankow a abonementow w nejšyršem zmysle, pśi pśipósłanju skazanego informaciskego materiala ako teke pśi internetnych wustupach we wobłuku wózjawjenja wó šćiśe datow, kenž móžo tam se wótwołaś. To wopśimjejo wósebnje kontakty, skazańske a zliceńske daty. Daty zběramy zasadnje pla was. Wuwześe jo pódaśe cuzeje librowańskeje adrese.

Zezběrane daty składujomy elektroniski w našych datowych bankach. Pśi tom doźaržujomy póstajenja šćita a wěstoty datow. Lašowanje južo njetrěbnych datow se stanjo, pó tom až su móžne zakońske case składowanja wótběžali.

Dalšne wužywanja zezběranych datow, na pś. za zaměry wabjenja, se njestanjo mimo dowolnosći kupowarja. Ludowe nakładnistwo Domowina smějo adresowe daty (teke e-mail-adrese, ale žedne telefonowe numery) wužywaś, až by taku dowolnosć dostała.Taka pódana dowolnosć smějo se kuždy cas pśez jadnore zdźělenje w tekstowej formje na slědujucu adresu slědk wześ.

Ludowe nakładnistwo Domowina / Domowina-Verlag GmbH

wotrěd rozšyrjenje
Sukelnska/Tuchmacherstr. 27
02625 Budyšyn/Bautzen

faks: 0 35 91 / 57 72 07
e-mail: vertrieb@domowina-verlag.de

Pśenjasenje datow na tśeśich se njestanjo, z wuwześim gaž smy w jadnotliwem paźe z pšawniskich pśicynow k tomu zawězane. Mimo togo se w danem paźe waše daty we wobłuku § 19 BDSG na słužbywugbarjow dalej dawaju, joli až jo to za zrěceński poměr a za našo pósłužbowe póbitowanje trěbne.

Informaciju wó k wašej wósobje składowanych datach pó § 19 BDSG wam na waše napšašowanje kuždy cas pśipósćelomy, jolic nam wótpowědne napšašowanje na górjejce pódanu adresu pśipósćelośo. Mimo togo maśo pó § 20 BDSG pšawo na pópšawjenje, lašowanje abo zamknjenje pla nas składowanych datow k wašej wosobje. Pšosym kontaktujśo se dla togo z nami abo z našym zagronitym za šćit datow (glědaj wózjawjenje wó šćiśe datow).

Dalšne informacije wó wašni a wobchadanju z pla nas zezběranymi a składowanymi datami na zakłaźe wužywanja internetowgeo wustupa dostanjośo we wózjawjenju wó šćiśe datow.

Maśo-li dalšne pšašanja dla šćita datow, ga móžośo rad se wobrośiś na našogo zagronitego za šćit datow (Drježdźanski institut za šćit datow, Hospitalowa 4, 01097 Drježdźany). Waša pšosba wobźěłujo se dowěrliwje.

§ 9 Zarucenje a wujednański běrow za pśetrjebarje

Płaśi kazniske pšawo rukowanja za njedostatki. My se njewobźělujomy so na wujadnanju zwadow pśed wujednańskimi běrowami za pśetrjebarje.

§ 10 Nałožujobne pšawo a sudne městno

Płaśi pšawo Zwězkoweje republiki Nimska pód wuzamknjenim kupnego pšawa UN.

Gaž jo skazaŕ pśekupc abo juristiska wósoba zjawnego pšawo, jo sudne městno za wšykne z dogrona rezultěrujuce zwadnosći jano to za našo firmowe sedło Budyšyn pśisłušne sudnistwo.

Pšawo anulěrowanja pśi skazanju śišćanych knigłow a drugich fyziskich wórow

Pśetrjebowarje maju kazniske pšawo anulěrowanja. Pśetrjebowaŕ jo kužda pśirodna wósoba, kótaraž wótzamknjo pšawniske pśekupjenje ze zaměrami, kenž njedaju se pśewažnje pśirědowaś daniž jeje źěłarstwowej daniž jeje samostatnej powołanskej źěłabnosći (§ 13 BGB).


 

PÓWUCENJE WÓ ANULĚROWANJU

Pšawo anulěrowanja

Maśo pšawo toś to dogrono w běgu 14 dnjow mimo pódaśa pśicynow anulěrowaś.

Cas za anulěrowanje wucynijo 14 dnjow wót togo dnja, na kótaremž sćo wy abo wót was pomjenjony tśeśi, kenž njejo transporter wórow, je do wašogo wobsejźeństwa pśewzeli.

Aby wašo pšawo anulěrowanja wužywali, musyśo nas,

Ludowe nakładnistwo Domowina / Domowina-Verlag GmbH
Sukelnska/Tuchmacherstraße 27
02625 Budyšyn/Bautzen 

telefon: 0 35 91 / 57 72 64
faks: 0 35 91 / 57 72 07
e-mail: 
vertrieb@domowina-verlag.de

informěrowaś z jasnym wuzjawjenim (na pś. z postom wótpósłanym listom, z telefaksom abo e-mail) wó wašom rozsuźenju, toś to dogrono anulěrowaś. Za to móžośo wužywaś pśidany mustrowy formular za anulěrowanje, kenž njejo pak pśedpisany.

Aby doźaržali cas k anulěrowanju, dosega, gaž wótpósćelośo wašo wuzjawjenje wó wužywanju pšawa anulěrowanja do kóńca anulěrowańskego casa.

Konsekwence anulěrowanja

Gaž toś to dogrono anulěrujośo, mamy wam mimo komuźenja a nejpózdźej až do 14 dnjow pó dochaźe wašogo wuzjawjenja wó anulěrowanju dogrona wopłaśiś wšykne płaśenja, kenž smy wót was dostali, inkluziwnje librowańske kosty (z wuwześim pśidatnych kostow, kenž su nastali, dokulaž sćo wubrali drugu wašnju librowanja ako wót nas póruconu nejpśigódnjejšu standardnu librowanku). Za wopłaśenje wužywamy tu samsku wašnju zapłaśenja, kótaruž sćo za kupnu transakciju wubrali, jolic njejsmy z wami wuraznje něco druge dojadnali. Wopłaśenja dla wam žedne kosty njewoblicyjomy.

Móžomy wopłaśenje zapowěźeś tak dłujko, až smy wóry zasej slědk dostali abo až sćo nam dopokazali, až sćo wóry slědk pósłali. Płaśi how ten jěsnjejšy termin.

Wóry maśo nam slědk pósłaś abo pśepódaś mimo kómuźenja a na kuždy pad nejpózdźej až do 14 dnjow pó wašom wuzjawjenju wó anulěrowanju dogrona. Cas jo doźaržany, gaž wótpósćelośo wóry do wótběgnjenja tych 14 dnjow. Direktne kosty za slědkpósłanje wórow zapłaśijośo wy.

Ewentuelne pómjeńšenje gódnoty wórow musyśo jano zarownaś, gaž jo se gódnota pómjeńšyła, dokulaž njejsćo z wórami pśi testowanju jich kakosćow a funkcijow wótpowědnje jich wužywanju wobchadali.

– Kóńc pówucenja wó anulěrowanju –

Wuzamknjenje resp. docasne wótběgnjenje pšawa anulěrowanja:

Pšawo anulěrowanja njewobstoj pśi librowanju zukowych abo wideowych nagrawanjow (na pś. cd, muzikowe abo wideowe kasety) abo computeroweje software w zazyglowanem zapakowanju, gaž jo se zazyglowanje pó librowanju wótpórało.

Pšawo anulěrowanja dalej njewobstoj za wóry, kenž njejsu doprědka zgótowane a za kótarychž zgótowanje jo indiwiduelne wuběranje abo póstajenje pśez pśetrjebowarja rozsuźece abo kótarež su jasnje wósobinskim pótrjebam pśetrjebowarja pśiměrjone.

formular za anulěrowanje


 

Pšawo anulěrowanja pśi skazanju datowych dowloadow

Pśi zrěcenjach wó librowanju datowych downloadow (digitalnych wopśimjeśow, kótarěž njejsu na fyziskem datowem nosarju) ma pśetrjebowaŕ pšawo na slědujuce pšawo anulěrowanja.

PÓWUCENJE WÓ ANULĚROWANJU

Pšawo anulěrowanja

Maśo pšawo toś to dogrono w běgu 14 dnjow mimo pódaśa pśicynow anulěrowaś.

Cas za anulěrowanje wucynijo 14 dnjow wót togo dnja, na kótaremž sćo wy abo wót was pomjenjony tśeśi, kenž njejo transporter wórow, je do wašogo wobsejźeństwa pśewzeli.

Aby wašo pšawo anulěrowanja wužywali, musyśo nas, 

Ludowe nakładnistwo Domowina / Domowina-Verlag GmbH
Sukelnska/Tuchmacherstraße 27
02625 Budyšyn/Bautzen 

telefon: 0 35 91 / 57 72 64
faks: 0 35 91 / 57 72 07
e-mail: vertrieb@domowina-verlag.de

informěrowaś z jasnym wuzjawjenim (na pś. z postom wótpósłanym listom, z telefaksom abo e-mail) wó wašom rozsuźenju, toś to dogrono anulěrowaś. Za to móžośo wužywaś pśidany mustrowy formular za anulěrowanje, kenž njejo pak pśedpisany.

Aby doźaržali cas k anulěrowanju, dosega, gaž wótpósćelośo wašo wuzjawjenje wó wužywanju pšawa anulěrowanja do kóńca anulěrowańskego casa.

Konsekwence anulěrowanja

Gaž toś to dogrono anulěrujośo, mamy wam mimo komuźenja a nejpózdźej až do 14 dnjow pó dochaźe wašogo wuzjawjenja wó anulěrowanju dogrona wopłaśiś wšykne płaśenja, kenž smy wót was dostali, inkluziwnje librowańske kosty (z wuwześim pśidatnych kostow, kenž su nastali, dokulaž sćo wubrali drugu wašnju librowanja ako wót nas póruconu nejpśigódnjejšu standardnu librowanku). Za wopłaśenje wužywamy tu samsku wašnju zapłaśenja, kótaruž sćo za kupnu transakciju wubrali, jolic njejsmy z wami wuraznje něco druge dojadnali. Wopłaśenja dla wam žedne kosty njewoblicyjomy.

– Kóńc pówucenja wó anulěrowanju –

formular za anulěrowanje