Naše nowostki

 • Nowa swoboda? Wuńdźe 2.11.2020!

  Nowa swoboda? Wuńdźe 2.11.2020!

  Ratajczakowa, Cordula
  19,90 €
  inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Pućowanska swoboda, demokratija, swoboda měnjenja – štož je dźensa samozrozumliwe, su sej ludźo tudy před 30 lětami z měrliwej rewoluciju wubědźili. Kniha „Nowa swoboda?“ přinošuje k reflektowanju časa přewróta 1989/90 ze serbskeho wida. Noworjadowanje hospodarstwa, wužiwanje/njewužiwanje nowych šansow w serbskim šulstwje, rozpušćenje prodrustwa - rozsudy před 30 lětami maja wliw hač do dźensnišeho a postajeja towaršnostnu runje tak kaž indiwidualnu situaciju tež Serbow. 12 časowych swědkow w třiróžku mjez Miłorazom, Bukecami a Šunowom su awtorce dr. Corduli Ratajczakowej wo swojich dožiwjenjach a nazhonjenjach powědali. Čornoběłe fotografije Jürgena Maćija maja swójske wuprajenje a wudospołnjenja zaćišće tekstow.

  W knize zastupjeni su:

  Měrko Brankačk, Gabriela Gruhlowa, Hajko Kozel, Jana Markowa, Měrka Mětowa , Manfred Nowak a Rosemarie Nowakowa, Jan Nuk, Benedikt Rjeda, Rejza Šěnowa, Jan Wjesela, Arnd Zoba, Mónika Žurowa

  Nicht auf Lager

 • Das goldene Gut

  Das goldene Gut

  18,90 €
  inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Drei Aufgaben stellt ein Vater seinen beiden Söhnen. Derjenige, der sie am besten löst, soll das Gut des Vaters bekommen. Und wie meist in Märchen gewinnt auch hier der Außenseiter.

  Die Lyrikerin und Übersetzerin Róža Domašcyna hat 60 sorbische Märchen ausgesucht und ins Deutsche übertragen. Viele kennt sie von ihrer Großmutter, einer begnadeten Märchenerzählerin. Jetzt sind sie in einem Band mit wundervollen Illustrationen von Jutta Mirtschin vereint. Ab 8 Jahren

 • Tšojeńka z mójogo žywjenja • Słuchoknigły

  Tšojeńka z mójogo žywjenja • Słuchoknigły

  15,00 €
  inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Za tym ako su 2019 knigły Erwina Hanuša „Wósłonki mójogo žywjenja“ wujšli, slěduju něnto jogo słuchoknigły „Tšojeńka z mójogo žywjenja“. Nic jano w casach corony móžoš doma sejźecy na kanopeju abo pśi domacnem źěle abo ducy w awśe słuchaś na awtentisku maminu, tak hochosku ak pisnu rěc Tyšarjowego Erwina. Doma we swójej źěłaŕni, źož jo telik źěłał a dalej źěła za swóju lubowanu dolnoserbšćinu ako wucbnicaŕ, słownikaŕ, pśestajaŕ, basnikaŕ a Pratyjaŕ, jo wón wulicował do mikrofona swóje žywjeńske tšojeńka a z nimi wó swětnych tšojenjach z wósym lětźasetkow. Nagrawała jo wšykno Marja Elikowska-Winklerowa, ako jo teke muziku wubrała. Wuslědk su wobšyrne słuchoknigły z dwěma cejdejkoma z dłujkosću pśisamem dwě a poł góźiny.

 • Wjelich jo? • za słuchopisak BOOKii

  Wjelich jo? • za słuchopisak BOOKii

  Martin Stiefenhofer
  14,95 €
  inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Za źiśi wót 3 lět pśedlaže knigły za nawuknjenje zegera. Pśez wjerśenje cerwjeneju špěrowu wiźi góle, co dožywjatej Ida a Tom w běgu dnja ze swójim psyckom Linusom. Gaž tusnjo góle ze swójim BOOKii-pisakom na wšake městna w knigłach, móžo słuchaś, wó com powědatej góleśi ze swójimi pśijaśelami, z cym grajotej abo co dožywjatej doma, w źiśowni a na sportnišću. Na kuždem boce knigłow se mimo togo chowa zajmne graśe. Lěc pytanje za zegerami, pśi pakowanju taški, pśi licenju a rymowanju, wšuźi jo zapleśony na luštnu wašnju zeger. Pśi kuždem tusnjenju z pisakom cakaju na źiśi rědne pśechwatanja. Z pomocu knigłow a BOOKii-pisaka rozmějo toś južo małe góle cele lažko zeger a jogo natwaŕ. A stawnje pódla jo pśepasny psyck Linus! Słuchopisak BOOKii dej se separatnje kupiś.

  Das Buch zum Erlernen der Uhr „Wjelich jo?“ (Wie spät ist es?) für Kinder ab 3 Jahre zeigt, wie ein Tag bei Ida und Tom verläuft. Berührt man mit dem Hörstift verschiedene Stellen im Buch, kann man Ida, Tom und ihren Freunden zuhören, was sie erzählen, mit wem sie spielen oder was sie zu Hause, im Kindergarten oder auf dem Sportplatz erleben. Ein ständiger Begleiter der beiden ist das kleine freche Hündchen Linus. So erwarten jeden beim Antippen mit dem BOOKii-Hörstift interessante und schöne Überraschungen. Das Buch ist ein wichtiges Hilfsmittel zum Erlernen der sorbischen Sprache in der WITAJ-Kita oder zu Hause.

  Słuchopisak skazaś/Hörstift bestellen

 • Naša fibla • Ćišćane pismo

  Naša fibla • Ćišćane pismo

  Kerstin Šěnowa
  8,90 €
  inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Dypkownje k spočatkej noweho šulskeho lěta předleža nowe dźěłowe zešiwki “Wuknu a zwučuju pisać 1” za šulerjow 1. lětnika. Dźěłowy zešiwk je wusměrjeny na nowu fiblu a předleži jónu w ćišćanym pismje a jónu w šulskim wuchadnym pismje. Wón słuži prěnjotnje k zwučowanju pisma. Na spočatku su zadźěłane motoriske zwučowanja, zwučowanja k słyšenju złóžkow a zwjazanju dypkow. W dalšich nadawkach zwučuja šulerjo jednotliwe pismiki, slěduja wotpowědne złóžki a słowa. Za diferencowanje a skrućenje jewja so po wěstych stronach zwučowanja, kotrež zmóžnja wučerjej, wuknjenski staw šulerja zwěsćić.

Serbske bajki a powěsće

 

Aktualne informacije

Kniha wo politiskim přewróće 1989/90 w Serbach wuńdźe 2.11.2020
Kniha wo politiskim přewróće 1989/90 w Serbach wuńdźe 2.11.2020

Pućowanska swoboda, demokratija, swoboda měnjenja – štož je dźensa samozrozumliwe, su sej ludźo tudy před 30 lětami z měrliwej rewoluciju wubědźili. Kniha Nowa swoboda?awtorki dr. Cordule Ratajczakoweje přinošuje k reflektowanju časa přewróta 1989/90 ze serbskeho wida.

Zběrka wuńdźe 2.11.2020.

dalše informacije»
Serbska protyka 2021 tu je!
Serbska protyka 2021 tu je!

Dypkownje ze spočatkom nazymy dóńdźe najnowši lětnik Serbskeje protyki čitarjam do domu.

W aktualnym wudaću podamy so znowa na puć po Hornjej Łužicy – dokładnje do Hórkow. Je to wjes za małymi hórkami, w susodstwje Dobrošic, Chrósćic, Lejpolda a Noweje Wjeski, kiž je wobydlerstwu a wokolinje přez lětdźesatki skałarjenja znata.

dalše informacije»
Poslednje lěta łužiskeje wsy ‒ dźenik Jurja Kocha wušoł
Poslednje lěta łužiskeje wsy ‒ dźenik Jurja Kocha wušoł

W nalěću 1996 je so Jurij Koch rozsudźił dźenik pisać. Do srjedźišća wobkedźbowanjow so dósta dramatiski bój łužiskeje wsy přećiwo wotbagrowanju. Nětko je němskorěčna kniha pod titlom „Gruben-Rand-Notizen“ w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Koch dokumentuje w njej poslednje lěta Rogowa, přećiwjenje mnohich wobydlerjow hrožacemu přesydlenju a kak jich naposledk porazychu.

dalše informacije»
Zabawna dwurěčna čitanka so w Zarěču předstaji
Zabawna dwurěčna čitanka so w Zarěču předstaji

W swoje třećej čitance wěnuje so wudawaćel Marko Grojlich kónčinam ewangelskich wosadow Rakecy, Njeswačidło a Minakał-Łupoj. Znowa je wubrał kopicu zajimawych přinoškow ze starych serbskich nowin a wurězki ze serbskeje literatury wo wšědnym dnju a njewšědnych podawkach. Přez cyłe dwurěčna kniha rysuje na zabawne wašnje žiwy wobraz wo žiwjenju na wsy w druhej połojcy 19. a prěnich lětdźesatkach 20. lětstotka.

dalše informacije»
Serbske chóry a spěwne skupiny live na nowej CD
Serbske chóry a spěwne skupiny live na nowej CD

Hdyž so na kermušach abo kwasach zakantori „Boleraz, boleraz“, „Přeco ty chodźiš“ abo tež „Naš njeboh dźěd“ spěwa bórze cyła žurla sobu. Bjez dźiwa, zo budźe sej něchtóžkuli rady tróšku z tamnišeje wjesołeje atmosfery wobchować chcyć. Z předležacej CD „Hory módre, ja was znaju“ hodźi so doma na konopeju samo sobu spěwać.

dalše informacije»