Naše nowostki

 • Łuskač 1 • wučbnica

  Łuskač 1 • wučbnica

  Lippmann, Frank, Wiesel, Marlies
  18,95 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  W rjedźe licencnych wudaćow nakładnistwa Klett předleži za šulske lěto 2019/2020 nowa serbska wučbnica za matematiku: Łuskač 1. Što je na Łuskaču tak powabne? Je to přehladna a wot sameho so wujasnjowaca struktura, su to dźěćom wotpowědowace zastupne situacije do maćizny, jasnje diferencowane zakładne, ćeše a wosebje ćežke nadawki a je to naposledk tež wobšěrny poskitk zwučowanjow, kotryž tutón wučbnicowy rjad wobsahuje.

  In der Reihe der Lizenzausgaben des Klett-Verlages gibt es für das Schuljahr 2019/2020 ein neues sorbisches Mathematiklehrbuch: Łuskač 1 [Nußknacker 41. Wofür steht der Nußknacker? Es ist eine übersichtliche und selbsterklärende Struktur, es sind kindgerechte Einstiegssituationen in den Lernstoff, klar differenzierte grundlegende, schwierigere und besonders schwere Aufgaben und es ist schließlich auch ein umfangreiches Angebot an Übungen, das diese Lehrbuchreihe beinhaltet.

 • Mlóč 4 – dźěłowy zešiwk

  Mlóč 4 – dźěłowy zešiwk

  9,25 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Kniha za wěcnu wědu w dwurěčnych serbsko-němskich a serbskich rjadownjach je licenca z rjadu „Pusteblume“ nakładnistwa Schroedel. Wobsahuje metodowy zešiwk „Zwučuj z Mlóčom".

 • Wuswědčenja • čerwjene

  Wuswědčenja • čerwjene

  12,50 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Twoje wuswědčenja a wopisma do serbskeje wuswědčenskeje mapy!

  Ze zelenej wobalku skazać

 • Łuskač 4 • wučbnica

  Łuskač 4 • wučbnica

  Lippmann, Frank, Poser-Kempe, Katja
  18,95 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  W rjedźe licencnych wudaćow nakładnistwa Klett předleži za šulske lěto 2019/2020 nowa serbska wučbnica za matematiku: Łuskač 4. Što je na Łuskaču tak powabne? Je to přehladna a wot sameho so wujasnjowaca struktura, su to dźěćom wotpowědowace zastupne situacije do maćizny, jasnje diferencowane zakładne, ćeše a wosebje ćežke nadawki a je to naposledk tež wobšěrny poskitk zwučowanjow, kotryž tutón wučbnicowy rjad wobsahuje.

  In der Reihe der Lizenzausgaben des Klett-Verlages gibt es für das Schuljahr 2019/2020 ein neues sorbisches Mathematiklehrbuch: Łuskač 4 [Nußknacker 4]. Wofür steht der Nußknacker? Es ist eine übersichtliche und selbsterklärende Struktur, es sind kindgerechte Einstiegssituationen in den Lernstoff, klar differenzierte grundlegende, schwierigere und besonders schwere Aufgaben und es ist schließlich auch ein umfangreiches Angebot an Übungen, das diese Lehrbuchreihe beinhaltet.

 • Wopisma • śamnomódry

  Wopisma • śamnomódry

  12,50 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Twóje wopisma a pósuźenja do serbskeje wopismoweje mapy!

  Mit rotem Umschlag bestellen

prózdniny ─ čas za čitanje

 

Aktualne informacije

Literarne wubědźowanje Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud 2019
Literarne wubědźowanje Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud 2019

Namołwjamy wšitkich młodych pisacych so pjera jimać.

Pisajće wo dźensnišim času, wo zašłosći abo wo přichodźe; wo ludźoch, kiž su wam bliscy, wo swojich wobkedźbowanjach a nazhonjenjach, wo zbožownych wokomikach abo strachach, wo swojich sonach a swojich žedźbach!

dalše informacije»
Pettersson a Findus nětko tež serbsce
Pettersson a Findus nětko tež serbsce

Pettersson a Findus je w Šwedskej a přez jeje mjezy daloko a šěroko woblubowany dźěćacy rjad awtora Svena Nordqvista. Hłownej wosobje stej starc Pettersson a jeho kocor Findus. W přełožku Diany Šołćineje předleži nětko kniha „Findus a hara z honačom“ tež w serbskej rěči.  

dalše informacije»
Tři awtorki, jedne dźěło
Tři awtorki, jedne dźěło

„Znaki pominaki kopolaki” je titul noweje knihi, kiž nasta w njewšědnym zhromadnym dźěle třoch serbskich awtorkow Měrany Cušcyneje, Róže Domašcyneje a Měrki Mětoweje. W rjećazowej basni z 39 štučkami nawjazuje kóžda z nowej štučku na předchadźacu, kotruž je druha basnica pisała. Takle pućuja kaž podłu rjećaza po Łužicy. Zhromadny puć wjedźe je wot Budyšina a Čornoboha po dalokej holi hač do Błótow a zaso wróćo.

Čitanje

18. 09. 2019, 19.00 hodź., Lessingowy muzej Kamjenc

dalše informacije»
Kniha k 3-regionowemu projektej wušła
Kniha k 3-regionowemu projektej wušła

„Krajiny stanu so z nošakom energije a jich zwobraznjenja, krajinowe wobrazy, z nošerjom idejowʺ, tak korutansko- słowjenski wuměłc Karl Vouk w swojim předsłowje k zhromadnemu kulturnemu projektej Załožby za serbski lud z korutanskimi, słowjenskimi a serbskimi muzejemi a literarnymi domami a wot nich nominowanymi wuměłcami. Pod titulom „Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajinyʺ je nětko kniha k projektej wušła.

dalše informacije»
Přewodnik po serbskich wopomnišćach wušoł
Přewodnik po serbskich wopomnišćach wušoł

Za předležacu knihu „Serbske pomniki“ z pjera Trudle Malinkoweje njeje drje lěpšeje přiležnosće hač pućowanska sezona. Přewodnik po serbskich wopomnišćach je přiručka kóždemu, kiž so za serbske stawizny zajimuje a po puću na tón abo tamny pomnik abo pomjatnu taflu storči, wo kotrejž by rady wjace zhonił. Tež za slědźerjow, chronistow a w šulskej wučbje je předležaca kniha wažny kompendij.

dalše informacije»