Naše nowostki

 • Mój wulki wobrazowy słownik ─ zwěrjata

  Mój wulki wobrazowy słownik ─ zwěrjata

  Susanne Gernhäuser
  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Što zynči a brunči na łuce? Što skaka, što łaka tamle mjez štomami? Dźěći wot dweju lět zeznaja w knize pisany swět zwěrjatow. Njepředstaja so jenož rěče zwěrjatow kaž šćowkanje psa na dworje abo rjechtanje žaby při haće. Dźěći móža tež stopam wjewjerčki w sněze slědować, sej bobrowy hród wotnutřka wobhladać abo raz wuspytać, hač zamóža maćernemu zwěrjeću prawe młodźo přirjadować.
 • Wörterbuch der niederwendischen Sprache und ihrer Dialekte / Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow I ─ III

  Wörterbuch der niederwendischen Sprache und ihrer Dialekte / Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow I ─ III

  60,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Das dreibändige „Wörterbuch der niederwendischen Sprache und ihrer Dialekte“, entstanden in den Jahren 1875 bis 1910, ist zu einem Komplettpreis erhältlich. Gegenüber dem Einzelkauf bedeutet das eine Ersparnis von fast 50 %. Dieses erste vergleichende Wörterbuch der westslawischen Sprachen überhaupt, ist das Lebenswerk des bedeutenden sorbischen Wissenschaftlers Ernst Mucke. Zu den Standardwerken der Slawistik gehörend, umfasst es den gesamten niedersorbischen Wortschatz von seinen Anfängen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts und berücksichtigt die Schriftsprache ebenso wie die älteren Sprachdenkmäler und das Gros der niedersorbischen Dialekte.
 • Paradiz • e-book

  Paradiz • e-book

  Křesćan Krawc
  9,99 €
  inkl. 19% wobr. dawka

  »Wuběrnje rysuje awtor socialne a narodne połoženje wosebje ewangelskich Serbow sewjernje a wuchodnje Budyšina, jich rozdźělne stejišća k swojej narodnosći, maćeršćinje a k narodnemu hibanju. [...] Z njeličomnych wopisanych kamuškow nastawa wulkotny mozaik žiwjenja wjesnych ludźi.« (Manfred Laduš)

  »Krawcowy roman je dobytk wšitkim, kotřiž su dožiwili wójnu a powójnske lěta, ale tež młodym, kiž nochcedźa jenož bjezstarostnje žiwi być, ale sej tež prašenja stajeć a na nje wotmołwy pytać.« (Cyril Pjech)

 • Um der Wenden Seelenheyl hochverdient ─ Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf • E-Book

  Um der Wenden Seelenheyl hochverdient ─ Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf • E-Book

  Lubina Mahling
  24,99 €
  inkl. 19% wobr. dawka
  Der Oberamtshauptmann der Oberlausitz Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf (1699─1751) prägte als zentraler politischer Akteur und engagierter Pietist die Geschicke der Region in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Lubina Mahling rückt in vorliegender Arbeit diese Persönlichkeit in den Fokus ihrer Betrachtungen.
 • Łójerjo sonow

  Łójerjo sonow

  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Janikej Šajatowićej so přeco zaso dźije, kak so jeho nan w młowojtym bahnje zhubi a so hižo nihdy njenawróći. W myslach a sonach Niny wjerći so wšo wokoło Romana, do kotrehož je zalubowana. Seminar, na kotrymž chcetaj swoje sony zrozumić a wowliwować nawuknyć, pak wopokaza so jako strašny trip do swěta sćinow. Fantastiska stawizna za čitarjow wot 14 lět

Krabat

 

Aktualne informacije

„Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow“ z nowej cyłkownej płaćiznu
„Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow“ z nowej cyłkownej płaćiznu

Třizwjazkowy „Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow“, nastaty w lětach 1875 do 1910, słuša do standardnych dźěłow slawistiki a wopřijima cyły delnjoserbski słowoskład wot jeho spočatkow hač do započatka 20. lětstotka. Tute žiwjenske dźěło serbskeho wědomostnika Arnošta Muki so wotnětka tež z cyłkownej płaćiznu předawa. Porno kupowanju jednotliwych zwjazkow je to zalutowanje wo połojcu.

dalše informacije»
Nowa papjercowa kniha za najmłódšich wušła
Nowa papjercowa kniha za najmłódšich wušła

Pisany swět zwěrjatow steji w srjedźišću noweje wobrazoweje knihi za dźěći wot dweju lět, kotruž je Syman Šołta z němčiny přełožil. W knize z titulom „Mój  wulki wobrazowy słownik • zwěrjata“ předstaja so nic jenož jich rěče, kaž šćowkanje psa na dworje abo rjechtanje žaby při haće.

dalše informacije»
Historisko-etymologiski słownik hornjo- a delnjoserbskeje rěče z nowej cyłkownej płaćiznu
Historisko-etymologiski słownik hornjo- a delnjoserbskeje rěče z nowej cyłkownej płaćiznu

Historisko-etymologiski słownik hornjo- a delnjoserbskeje rěče so přez lětdźesatki w Ludowym nakładnistwje Domowina w 24 jednotliwych zešiwkach a jednym zwjazku registrow poskićuje. Tute wobšěrne dźěło Lipšćanskeho rěčespytnika a wysokošulskeho profesora Hinca Šewca so wotnětka tež z cyłkownej płaćiznu předawa.

dalše informacije»
Kedźbu, šulerjo zakładnych šulow!
Kedźbu, šulerjo zakładnych šulow!

Hura, prózdniny!

Nowa dźěćaca kniha z 15 powědkami serbskich awtorow je w septembru na předań.

Wjeseliće so na prózdniny? Sće rady kreatiwni a chceće to tež raz zjawnje pokazać? Chodźiće do 2., 3. abo 4. lětnika?

Potom wobdźělće so na wubědźowanju LND wo najoriginelnišu twórbu na temu „Hura, prózdniny!“ Hač comic abo fotowa stawizna, widejo, rap abo spěw, skeč, powědančko abo baseń abo cyle druhi kreatiwny přinošk (wězo serbsce) – smy wćipni na waše ideje!

dalše informacije»
„Łójerjo sonow“ ─ fantastiska kniha Jěwy-Marje Čornakec wušła
„Łójerjo sonow“ ─ fantastiska kniha Jěwy-Marje Čornakec wušła

Za čitarjow wot 14 lět je pod titulom „Łójerjo sonow“ fantastiska kniha spisowaćelki Jěwy-Marje Čornakec wušła. W srjedźišću jeje nowotwórby steja sony a žedźby, wočakowanja na přichod a prašenja za zašłosću –temy, kotrež drje dorostowacych čitarjow wosebje jimaja.

dalše informacije»