Naše nowostki

 • Mój swět we wobrazach • za słuchopisak BOOKii

  Mój swět we wobrazach • za słuchopisak BOOKii

  Heelemann, Daniela
  24,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  „Mój swět we wobrazach‟ su dolnoserbske knigły za BOOKii-pisak pó měritkach moderneje pedagogiki a modernych digitalnych standardach. K šesć temowym wobceŕkam, ako su rozrědowane do dalšnych pódtemow, ako na pś. wšedny źeń, hobbyje, źěło w domacnosći a gumnje, lětne case, małke dyrdakojstwa w pśiroźe abo nałogi a tradicije, jo zestajony nejwažnjejšy słowoskład za pśedšulske a šulske źiśi ako teke za rěc wuknjecych.

  „Mój swět we wobrazach“ (Meine Welt in Bildern) ist ein niedersorbisches Buch nach Maßgabe der modernen Pädagogik und nach modernen digitalen Standards. Das Buch funktioniert mit dem Bookii-Stift . Zu sechs Themenbereichen, die in weitere Unterthemen aufgeteilt sind, z.B. Alltag, Hobbys, die Arbeit im Haushalt und im Garten, die Jahreszeiten, kleine Abenteuer in der Natur und Bräuche und Traditionen, wurde der wichtigste Wortschatz für Vorschul- und Schulkinder sowie für Sorbisch/Wendisch Lernende zusammengestellt. Durch die Kombination: Bild – Wort, Szene – Dialog gestaltet sich das Lernen leicht und spielerisch. Zu hören sind insgesamt 1270 Wörter, Sätze, kurze Dialoge oder verschiedene Töne. Hinzugefügt sind auch Sprüche und Lieder. 36 Personen – Kinder, Jugendliche und ältere Menschen – haben die Texte aufgenommen. Ein Register aller Vokabeln sowie Hinweise für die richtige Aussprache befinden sich am Ende des Buches.

  Der BOOKii-Hörstift muss seperat bestellt werden

  Słuchopisak skazaś/Den Hörtstift bestellen

 • Zabych ći něšto rjec • e-book

  Zabych ći něšto rjec • e-book

  9,99 €
  inkl. 7% wobr. dawka

  Nan, kiž je so strowy z wójny wróćił, smjertnje znježboži, hdyž za swójbu dom twari. Podawk wubudźi pola 10-lětneho syna wulki stysk za nanom. Hdyž wjele lět po tym jednoho dnja nawječor cuzeho muža z awtom sobu wozmje, spóznaje w nim nana. Tón pak zaso wulěze, prjedy hač móžetaj sej rjec, štož staj sej hišće rjec chcyłoj … Kochowe dopomnjeća na dźěćace a młodźinske lěta su wodźene wot dramatiskich poslednich dnjow swětoweje wójny a wot započatkow hinašeho časa.

 • Moje małe porsćiki rady maju huslički / Móje małe palcyki rady maju guslicki

  Moje małe porsćiki rady maju huslički / Móje małe palcyki rady maju guslicki

  11,95 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Měrćin Weclich je 40 serbskich adwentnych, hodownych, ludowych a dalšich spěwow zestajał, zo bychu dźěći, kotrež na blokowych fletach hrać wuknu, nas z nimi zradowali. Sadźba za klawěrny přewod je wot Malte Rogackeho. Notowa knižka z titlom “Zaklinči-li pišćałka, zhrěje mi so wutroba” wuńdźe před třomi lětami we Weclichec hudźbnym nakładnistwje. Nětko móža so dźěći na dalšu knižku wjeselić. Pod titulom “Moje małe porsćiki rady maja huslički” je wonych 40 spěwow we wobdźěłanju za husle předstajenych. Zběrka poskićuje tež spěwne teksty w hornjo- a zdźěla delnjoserbšćinje. Młodym huslerjam budźe zawěsće spomóžny material.

 • Wumějom dwě rěcy • Ich kann zwei Sprachen

  Wumějom dwě rěcy • Ich kann zwei Sprachen

  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Mit dieser Handreichung liegt liegt ein umfangreiches thematisch zusammengestelltes Sprachmaterial für die tägliche Sprachpraxis vor. Dieses Buch ist eine Neuausgabe der ersten Version aus dem Jahr 2001. Sie wurde umfangreich bearbeitet, ihr Inhalt neu geordnet, der Wortschatz und die Themen erweitert, aktualisiert und modernisiert sowie ihr Erscheinungsbild gefälliger gestaltet.
 • Wroblik Frido a jeho přećeljo

  Wroblik Frido a jeho přećeljo

  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Zběrka wšitkich dotalnych stawiznow:
  Kak je wroblik Frido lětać nawuknył
  Kak je myška Pip-pip płuwać nawuknyła
  Kak je žabka Šlapka spěšnje skakać nawuknyła
  Kak je jěžik Kałačik skónčnje spać nawuknył
  Kak su šwjerče kolesować nawuknyli

  Wot 4 lět

Serbska Łužica

 

Aktualne informacije

Wirtuelna knižna premjera »Wohnjostroj za lišku«
Wirtuelna knižna premjera »Wohnjostroj za lišku«

Kak maš lišku knorje měć, zo jej apetit na kokoše zańdźe?

Wotmołwu dóstanjeće na našej knižnej premjerje

»Wohnjostroj za lišku«!

26. měrca 2021, 17.00 hodź.

Z přełožerku Dianu Šołćinej a z Petterssonom a Findusom

Wjeselimy so na waš digitalny wopyt!

Tu móžeće so na knižnu premjeru přizjewić

dalše informacije»
Nowe puće w Smolerjec kniharni
Nowe puće w Smolerjec kniharni

Wot póndźele, 15.02.2021 sem poskićuje Smolerjec kniharnja service Click & Collect. Waše skazanki přijimujemy telefonisce pod 03591/577 288 abo přez e-mailku pod buchhandlung@domowina-verlag.de.

Wotewzać móžeće sej skazanu tworu ze zličbowanku wot póndźele do pjatka mjez 9.00 hodź. a 16.30 hodź w Smolerjec kniharni. Prošu wužiwajće klinkačk při zachodźe do kniharnje.

dalše informacije»
Smolerjec kniharnja přechodnje zawrjena - Smy dale za Was tu!
Smolerjec kniharnja přechodnje zawrjena - Smy dale za Was tu!

Wot 14.12. 2020 wostanje Smolerjec kniharnja postajenjow koronoweje pandemija dla přechodnje zawrjena.

dalše informacije»
Kniha „Wroblik Frido a jeho přećeljo“ zaso na předań
Kniha „Wroblik Frido a jeho přećeljo“ zaso na předań

Zběrnik „Wroblik Frido a jeho přećeljo“ ze znatymi stawiznami Jěwy-Marje Čornakec je w LND w druhim nakładźe wušła. Tuž móža so dźěći z wroblikom Fridom a jeho přećelemi myšku Pip-pip, žabku Šlapku a jěžikom Kałaćikom znowa na wšelake dyrdomdeje podać a čitać, što so wšo w přirodźe takle stawa ‒ hač na štomje, mjez jeho korjenjemi abo na łuce.

dalše informacije»
Nowa antologija hornjoserbskeje prozy
Nowa antologija hornjoserbskeje prozy

Zabawnu lekturu za lětsa drje wjace měrnych hodźinkow w dohodowym času je čitarkam a čitarjam LND ze swojej nowej antologiju serbskeje prozy „Susodźa“ wobradźiło. Wudawaćelka Ingrid Juršikowa je za nju powědki 21 awtorkow a awtorow zestajiła. Titulna ilustracija je wot Iris Brankačkoweje, kiž je knihu wuhotowała.

 

dalše informacije»