Naše nowostki

 • Moja Łužica • Meine Lausitz • Mója Łužyca 2020

  Moja Łužica • Meine Lausitz • Mója Łužyca 2020

  12,00 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Ze swojej kameru přewodźa Wolfgang Wittchen počasy a swjedźenje we Łužicy a zapopadnje skutkowne motiwy. Tak móža so wobhladowarjo aktualneho kalendra z dźěćimi z Hrańcy na lodźe smykać, nalěćo w Choćebuskim starym měsće wužić abo so w hrodźe w Starej Darbni rozhladować. Na zakładźe přehladneho wuhotowanja kalendra zwostanje dosć městna za swójske zapiski.
 • Swět wokoło nas • za słuchopisak BOOKii, wuńdźe spočatk decembra 2019

  Swět wokoło nas • za słuchopisak BOOKii, wuńdźe spočatk decembra 2019

  Heelemanowa, Daniela/Lenz, Gudrun
  24,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Podajće so z dźesaćlětnym Tadejom, sydomlětnej Leńku a pjećlětnym Benom na wulke pućowanje po jich swěće a zeznajće jich swójbu a jich wšědny dźeń doma, w šuli a w pěstowarni.

  Wuslědźće zhromadnje z nimi žiwjenje na burskim statoku, na łuce a w lěsu a tam bydlace zwěrjata. Wopytajće město a wobkedźbujće dźěło na twarnišću abo pola wohnjoweje wobory. A wězo sće wutrobnje přeprošeni zhromadnje z nimi ptači kwas, póstnicy a narodniny swjećić.

  Ze słuchopisakom BOOKiijom započnu pisane wulke a małe wobrazy „powědać”: praji wam što na wobrazku widźiće a wothraje krótke sady a dialogi, w kotrych tójšto noweho nawuknjeće. Dótknjeće-li so pisakom zwěrjeća, potom słyšiće samo jich zwuki, na př. kak kóčka mjawči, wjelk wuje abo škrěkawa škrěći. A wšudźe tam, hdźež widźiće notu, wam słuchopisak serbski dźěćacy spěw zahraje.

  Wot 5 lět

  Słuchopisak dyrbi so separatnje nakupić.

  Sluchopisak BOOKii skazać

 • Kak na času je? • za słuchopisak BOOKii

  Kak na času je? • za słuchopisak BOOKii

  Stiefenhofer, Martin
  14,95 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Znaješ hižo časnik? Wjerć čerwjenej pokazowakaj wulkeho časnika a hladaj, što Tom a Ida ze swojim psyčkom Linusom w běhu dnja wšitko dožiwja. Stłóč z BOOKii-pisakom na wšelake městna w knize a słuchaj jednorje, što ći powědataj abo z kim sej hrajkataj. Pohladaj, što w pěstowarni z přećelemi dožiwitaj. Što činitaj popołdnju a hdy dźetaj do łoža? Abo sy snadź mudra liška? Potom zahraj sej zajimawu hru, kotraž so na kóždej stronje knihi chowa. Pytaj za časnikami, pakuj swoju tobołku abo pomhaj dźěsćomaj při zrumowanju. Při kóždym dótknjenju z pisakom wočakuja će zajimawe a rjane překwapjenki. Z pomocu knihi a BOOKii-pisaka zrozumiš cyle lochce časnik a jeho natwar, zeznaješ kołoběh časa a z tym wotběh dnja. Daj sej lubić a dźiwaj na šibałeho psyčka Linusa!

  Wot 3 lět

  Słuchopisak dyrbi so separatnje nakupić.

  Słuchopisak BOOKii skazać

 • CD Heinz Roy – Kammermusik ٠ CD Hinc Roj – Komorna hudźba

  CD Heinz Roy – Kammermusik ٠ CD Hinc Roj – Komorna hudźba

  19,90 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Hinc Roj narodźi so 1927 w Cymplu pola Klětnoho. Móžemy jeho nestora mjez dźensnišimi serbskimi hudźbnikami mjenować. Předležaca edicija poskićuje zajimowanemu připosłucharjej reprezentatiwny wuběr z jeho bohateho komornohudźbneho tworjenja. Při tym napadnje, zo njewěnuje so komponist jenož wjetšim formam kaž klarinetowemu kwintetej abo smyčkowemu kwartetej, ale tež mjeńšim komornohudźbnym formam kaž stej to na přikład Trio piccolo op. 86 a Duwo za klarinetu a wiolu. Tohorunja namakaja so kruchi, kotrež mjez woběmaj ekstremomaj posrědkować spytaja. Tu njech je mjenowany Michelangelo-tryptichon za klarinetu, wiolu a klawěr. Znowa poradźi so wudawaćelej, rjad wurjadnych interpretow za nahrawanja zdobyć.
 • Dźiwadło njewidźomnych dźěći

  Dźiwadło njewidźomnych dźěći

  Szczygielski, Marcin
  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  10lětny Michał je při wobchadnym njezbožu swojeju staršeju zhubił. Wobrazliwje powěda wón wo swojim žiwjenju w syrotowni, wo stysku za maćerku a nanom, wo nadźiji, zo nowu swójbu namaka, wo přećelu, kotryž so rjaneho dnja naraz zhubi. Jako jeho najlubša kubłarka krótko po tym druhdźe dźěło nańdźe, je to za Michała dalši šok, kotryž njemóže přewinyć. Přesydli so do druheje, mjeńšeje dźěsćownje, w kotrejž ma prěni raz swójsku stwu. Chwilu pozdźišo zaćehnje tam 14lětna Sylwija, pječa ze sławneje swójby dźiwadźelnikow pochadźaca, a natyknje wšěch ze swojej dźiwadłowej euforiju. Dźěći pytnu, zo móža na jewišću cyle hinaše być hač we woprawdźitosći. Ze swojim planowanym předstajenjom pak budźa kedźbnosć policije. Marcin Szczygielski je putacu stawiznu syroty wušiknje do historisce wuznamneho časa Solidarnosće w 1980tych lětach w Pólskej zapołožił.

  Wot 11 lět

Wobrazowe a wuměłstwowe zwjazki

 

Aktualne informacije

ZJAWNE WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA
ZJAWNE WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA

Wy pytaće nowe wužadanje z perspektiwu w naročnym powołanju?

W Ludowym nakładnistwje Domowina ma so dźěłowe městno

redaktora kulturneho časopisa Rozhlad (m/ž/d)

wot 1. apryla 2020 znowa wobsadźić.

Was wočakuje wotměnjawe dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću, ze mzdu po płaćiwym tarifje a z fleksibelnym dźěłowym časom, kiž dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin.

dalše informacije»
Nowa dźěćaca kniha Dorotheje Šołćineje wušła
Nowa dźěćaca kniha Dorotheje Šołćineje wušła

Napjatu nowu hodownu stawiznu je awtorka Dorothea Šołćina pod titulom „Jank a Majka w njebjesach“ za dźěći wot 4 lět napisała, wjetše dźěći móža ju tež sami čitać. Rjane barbne ilustracije, kiž tak prawje na hodowny čas přihotuja, je Friederike Ablang zhotowiła.

Wo čo dźe w tutej hodownej knize?

Čitanje

25. 11. 2019, 10.30 hodź., Serbska zakładna šula Pančicy-Kukow

dalše informacije»
Róža Domašcyna z nowej zběrku
Róža Domašcyna z nowej zběrku

W Ludowym nakładnistwje Domowina je nowa kniha z titulom „W času zeza časa“ wot Róže Domašcyneje wušła. W swojich basnjach a krótkich tekstach wěnuje so basnica znowa jej bliskim temam kaž serbskej rěči, zničenemu łužiskemu krajej, nahrabnosći, zachodnosći zemje a žiwjenja a bóle hač dotal njezwučenym wobkedźbowanjam a fantastiskim wumyslenkam w přirodźe.

Čitanje

30.11. 2019, 19.45 hodź., Putniska hospoda Chrósćicy

dalše informacije»
Dalša dźěćaca kniha za słuchopisak BOOKii předleži
Dalša dźěćaca kniha za słuchopisak BOOKii předleži

Po tym, zo je loni prěnja serbska kniha za pěstowarske dźěći w kombinaciji ze słuchopisakom BOOKii wušła, sćěhuje lětsa dalša. Za dźěći wot 3 lět předleži nětko kniha za nawuknjenje časnika. Přez wjerćenje wulkeju čerwjeneju pokazowakow widźi dźěćo, što Ida a Tom ze swojim psyčkom Linusom w běhu dnja wšitko dožiwjataj. Stłóči-li z BOOKii-pisakom na wšelake městna w knize, móže słuchać, što dźěsći ze swojimi přećelemi powědataj, z kim sej hrajkataj abo doma, w pěstowarni a na sportnišću dožiwitaj.

Słuchopisak BOOKii ma so separatnje skazać.

dalše informacije»
„Knjez Mróz a knjeni Zyma“ znowa wušła
„Knjez Mróz a knjeni Zyma“ znowa wušła

Runje w prawym času, do spočatka zymy, je woblubowana stawizna „Knjez Mróz a knjeni Zyma“ znowa w poskitku. 1990 na tačeli a kaseće wušła powědka Marje Krawcec, ze 14 spěwami Marhaty Cyžec, je hižo njeličomne dźěći zawjeseliła. Nětko je znowa přistupna, wšako wuńdźe na CD, kotrejž je zešiwk ze spěwnymi tekstami připołoženy.

dalše informacije»