Naše nowostki

 • Wotkryj sej swětnišćo! • za słuchopisak BOOKii

  Wotkryj sej swětnišćo! • za słuchopisak BOOKii

  Braun, Christina; Kaiser, Claudia
  16,95 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Swětnišćo – njeskónčne dalokosće a šěrokosće, njeznate zwuki a zaćišće. Što je słóncowy system? Čehodla je naša zemja jónkróćna? Kak přebywaja astronawća w swětnišću? Što su planety a hwězdna? Je na Marsu žiwjenje? Podajće so z BOOKii-pisakom na ekspediciju a słuchajće, kak na přikład swětnišćo klinči abo kak raketa startuje. Pohladajće pod woknješka a wotkryjće sej zajimawostki. A znowa wuwabjeja hry a eksperimenty waše wušiknosće.

 • Składnostne hrónčka

  Składnostne hrónčka

  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Narod dźěsća, šulski zastup, dźeń maćerje, kulowate narodniny, kwas a mandźelske jubileje abo žarowanje – w žiwjenju mamy wjele składnosćow, ke kotrymž trjebamy serbsku baseń abo hrónčko. Silwija Wjeńcyna, sama pilna awtorka tajkich, je něhdźe 170 pozbudźowacych, lóštnych, dźaknych a tróštowacych hrónčkow a basnjow za wšě tute składnosće zezběrała. Woblubowanym bjezčasnym twórbam Michała Nawki, kiž buchu swój čas hižo w knize “Łónčko hrónčkow” wozjewjene, so nowše a nowe přidruža, mjez druhim z pjera Marje Brězanoweje, Bena Budarja, Hańže Winarjec, Moniki Kochoweje, Sabiny Žuroweje a zestajerki sameje.

 • Historisch-etymologisches Wörterbuch der sorbischen Sprachen

  Historisch-etymologisches Wörterbuch der sorbischen Sprachen

  60,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Tuta njeparujomna přiručka k serbskim rěčnym stawiznam wopisuje wobšěrnje hornjo- a delnjoserbski spisownorěčny a dialektalny słowoskład hladajo na pochad słowow a jich woznam.
 • Prěni raz • Powědki wo lubosći a druhich šmjatach

  Prěni raz • Powědki wo lubosći a druhich šmjatach

  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Marek ma prěni raz před wočimi swojich sobušulerjow a šikwaneje Matildy ze skakanskeje wěže skočić. Hana je měsac wot wučby wuzamknjena, dokelž je sobušulerjej nós złamała. Je wopušćeny dom na kromje města woprawdźe prawy blak za prěni rendezvous Jěwy a Feliksa? – Dźesać awtorow, dźesać stawiznow, ale wjele wjac dožiwjenjow a dóńtow. Hdyž sej młodźi ludźo potajnstwa žiwjenja wotkrywaja, je to z mnoho „prěnimi razami“, z někotrejžkuli překwapjenku, ale tež z njewěstosću a přesłapjenjom zwjazane.

  »Antologija ‚Prěni raz‛ słuša k najzajimawšim a bjezdwěla k najbóle wotměnjawym publikacijam, kotrež je LND w lěće 2023 wudało.«

  »LND doporuča antologiju čitarkam a čitarjam w starobje wot dwanaće lět, a tale cilowa skupina so zawěsće we wjetšinje přinoškow sama spóznawa. Tola tež wyšim semestram měli so powědančka spodobać ‒ ćim bóle, hdyž sej dalše ‚dorosćeniše׳ woršty a meta-runiny wotkrywaja, kajkež su za dobru tak mjenowanu młodźinsku literaturu charakteristiske.« Bosćan Nawka w SN 

  Awtorki a awtorojo: Pětr Dźisławk, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Dušan Hajduk-Veljković, Andreja Chěžcyna, Měrka Mětowa, Sylwija Šěnowa, Diana Šołćina, Pětr Šołta, Měrćin Wjenk, Annamaria Zahonowa

  tež jako e-book

 • Wie ein Mittelpunkt entsteht

  Wie ein Mittelpunkt entsteht

  24,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Der zwölfte Band der Reihe »Die sorbische Bibliothek« ist die erste Anthologie der Edition. Sie enthält Prosastücke, die allesamt nach 1990 entstanden sind, überwiegend deutsche Autorfassungen. Unter den neun Erstveröffentlichungen finden sich Jurij Brězans »Brief an meine Enkel« in der Übersetzung der Herausgeberin Maria Matschie sowie »Das Meilensteinpuzzle« von Kerstin Młynkec. Fragen nach dem Woher und dem Wohin, nach Verwundungen und Vorurteilen, nach Aufbruch und Ausblick sind zentrale Themen der 22 Erzählungen. Der Form nach vielfältig, eint sie die beständige Auseinandersetzung mit Herkunft, Identität und Wandel. Was bleibt, was wird sich verändern?

  Autorinnen und Autoren: Jurij Brězan, Benno Budar, Měrana Cušcyna, Róža Domašcyna, Benedikt Dyrlich, Dušan Hajduk-Veljković, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Jurij Koch, Kito Lorenc, Měrka Mětowa, Kerstin Młynkec, Christian Schneider, Dorothea Šołćina, Angela Stachowa

Naše bestsellery a poručenja

 

Aktualne informacije

Rozrost Towaršneho spěwnika
Rozrost Towaršneho spěwnika

Aplikacija „Towaršny spěwnik“ je wo dalši pakćik spěwow rozrostła. Wo tym informuje Ludowe nakładnistwo Domowina, kotrež app wobhospodarja. Wot nětka su tež dźěćace spěwy integrowane.  ...

dalše informacije»
Zdźělenka Smolerjec kniharnje
Zdźělenka Smolerjec kniharnje

Smolerjec kniharnja je wšědnje zaso wot 10.00 hodź. hač do 17.00 hodź. za Was wotewrjena. Wjeselimy so na Waš wopyt!

dalše informacije»
Poskitk darnych kartow
Poskitk darnych kartow

Sće hižo wědźeli, zo móžeće naše darne karty nětko tež samo tu přez online shop skazać?
Klikńće za to cyle jednorje tu.

dalše informacije»
Dohlad do bohateje krajiny načasneje serbskeje małeje prozy w němskej rěči wušoł
Dohlad do bohateje krajiny načasneje serbskeje małeje prozy w němskej rěči wušoł

Wot lěta 2000 wudawa Ludowe nakładnistwo Domowina w rjedźe „Die sorbische Bibliothek“ wuznamne twórby serbskeho literarneho herbstwa a načasneje literatury w němskej rěči. Dwanaty zwjazk z titlom „Wie ein Mittelpunkt entsteht“ je prěnja antologija w reprezentatiwnej ediciji. Wobsahuje 22 krótkoprozowych tekstow, kiž su wšě po 1990 nastali, přewažnje awtorske wersije.

dalše informacije»
„Naša serbska knihaʺ Radworskich šulerjow wušła
„Naša serbska knihaʺ Radworskich šulerjow wušła

Ze swojim wosebitym šulerskim projektom pod hesłom „Naša serbska knihaʺ je Ludowe nakładnistwo Domowina lětsa w Radworju pokročowało. Prěni raz přewjedźechu jón tam ze šulerjemi wot 5. do 10. lětnika, po tym zo bě na Ralbičanskej a Worklečanskej wyšej šuli a na Serbskim gymnaziju dotal stajnje jedyn lětnik wobdźěleny.

Pod temu „JA - ich“ wuspytachu so tónkróć jako awtorojo a ilustratorojo nic jenož serbscy maćernorěčni šulerjo, ale tež serbšćinu wuknjace holcy a hólcy.

dalše informacije»