Naše nowostki

 • Susodźa • e-book

  Susodźa • e-book

  14,99 €
  inkl. 5% wobr. dawka

  »Susodej njewukaj přez płót, to načini bolace woči«, wě mudre serbske přisłowo radźić. A wěsće něšto na tym je, wšako tči w kóždym přisłowje znajmjeńša kusk wěrnosće. Awtorki a awtorojo noweje antologije serbskeje prozy pak su njedźiwajcy toho susodam »přez płót« pohladali a wo nich žortne abo chutne powědki spisali. Tajkich susodow wšak je wšudźe na swěće, bliskich abo daloko zdalenych.

  W knize zastupjeni su Měrana Cušcyna, Jěwa-Marja Čornakec, Róža Domašcyna, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Marja Krawcec, Lydija Maćijowa, Měrka Mětowa, Marja Młynkowa, Sylwija Šěnowa, Dorothea Šołćina, Jurij Brězan, Beno Budar, Benedikt Dyrlich, Pětr Dźisławk, Dušan Hajduk-Veljković, Jurij Koch, Křesćan Krawc, Jan Lajnert, Kito Lorenc, Alfons Wićaz a Jan Wornar. W swojich powědkach pisaja wo tajkich a wonajkich zetkanjach.

  Knihu skazać

 • Susodźa

  Susodźa

  19,90 €
  inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  »Susodej njewukaj přez płót, to načini bolace woči«, wě mudre serbske přisłowo radźić. A wěsće něšto na tym je, wšako tči w kóždym přisłowje znajmjeńša kusk wěrnosće. Awtorki a awtorojo noweje antologije serbskeje prozy pak su njedźiwajcy toho susodam »přez płót« pohladali a wo nich žortne abo chutne powědki spisali. Tajkich susodow wšak je wšudźe na swěće, bliskich abo daloko zdalenych.

  W knize zastupjeni su Měrana Cušcyna, Jěwa-Marja Čornakec, Róža Domašcyna, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Marja Krawcec, Lydija Maćijowa, Měrka Mětowa, Marja Młynkowa, Sylwija Šěnowa, Dorothea Šołćina, Jurij Brězan, Beno Budar, Benedikt Dyrlich, Pětr Dźisławk, Dušan Hajduk-Veljković, Jurij Koch, Křesćan Krawc, Jan Lajnert, Kito Lorenc, Alfons Wićaz a Jan Wornar. W swojich powědkach pisaja wo tajkich a wonajkich zetkanjach.

  e-book skazać

 • CD Serbska rapsodija

  CD Serbska rapsodija

  14,90 €
  inkl. 16% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Nowe wudaće serbskeje komorneje hudźby wobsahuje twórby Bjarnata Krawca, Jurja Winarja, Jana Rawpa a němskeho komponista Huga Raithela, kiž dołhe lěta w NSLDź skutkowaše a so ze serbskej hudźbu zwjazany čuješe. Zestajichu so kompozicije, kotrež su dźensa lědma hišće znate; abo popularne ale hižo njepřistupne. Nowšej twórbje Jana Thiemanna a Ulricha Pogody wuběr wudospołnjetej. Wo mištersku interpretaciju postaratej so Anett Baumann (wiolina) a Liana Bertókowa (klawěr).

  Diese Neuausgabe sorbischer Kammermusik präsentiert Werke von Bjarnat Krawc, Jurij Winar, Jan Rawp und dem deutschen Komponisten Hugo Raithel, der viele Jahre am Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen tätig war und sich der sorbischen Musik sehr verbunden fühlte. Es wurden Kompositionen zusammengestellt, die heute kaum noch bekannt oder, wenngleich populär, nicht mehr zugänglich sind. Neuere Werke von Jan Thiemann und Ulrich Pogoda ergänzen die Auswahl. Für die meisterhafte Interpretation sorgten Anett Baumann (Violine) und Liana Bertók (Klavier).

 • Jank a Majka w njebjesach • CD

  Jank a Majka w njebjesach • CD

  10,00 €
  inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Na torhošću wosrjedź stareho města je dźeń do patoržicy hołk a tołk. Jank a Majka chcetaj pódla być a z hoberskim kołom sobu jěć. Tola nimataj pjenjezy! Poskajće, kak so jimaj to přiwšěm poradźi, što so při tym stanje a štó jimaj na kóncu z wulkeje nuzy pomha. Beno Škoda a Marta Měrćinkec staj Jankej a Majce swój hłós dałoj. Běštaj z režiserku Madleńku Šołćic a z dźiwadźelnikami Andreju Bulankowej, Marianom Bulankom, Měrkom Brankačkom a Juliju Jankowscynej w zwukowym studiju, hdźež su powědku za młodych słucharjow do mikrofona čitali a nahrawali.

  Wot 4 lět

  Knihu Jank a Majka w njebjesachskazać

 • Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021

  Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021

  12,00 €
  inkl. 16% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Hižo na titulnym łopjenu strowi wužiwarja noweje protyki jeho domizna putniska cyrkej w Róžeńće. Wolfgang Wittchen je ze swojej kameru znowa idyliske krajiny, turistiske wjerški a tradicionelne swjedźenje we Łužicy fotografował. Hač při zapusće we Wjerbnje, při smalenju na jetski po Lejnjanskim jězoru abo při rybarjenju w Rakecach stajnje je přihladowar mjez nimi. Wustojnje zamóže fotograf architektoniske drohoćinki we wobrazu zapopadnyć, hač je to restawrowany hród w Stróži, cyrkej w Gołkojcach z w lěće 1848 natwarjenej zwóńcu, Mužakowski hród w nazymskej pyše abo hodownje wupyšena cyrkej w Hodźiju. Ze swojim přehladnym wuhotowanjom skića protyka tež dosć městna za wosobinske noticy a njese kruch domizny do domu.

   

Za hodowne blido

 

Aktualne informacije

Nowa antologija hornjoserbskeje prozy
Nowa antologija hornjoserbskeje prozy

Zabawnu lekturu za lětsa drje wjace měrnych hodźinkow w dohodowym času je čitarkam a čitarjam LND ze swojej nowej antologiju serbskeje prozy „Susodźa“ wobradźiło. Wudawaćelka Ingrid Juršikowa je za nju powědki 21 awtorkow a awtorow zestajiła. Titulna ilustracija je wot Iris Brankačkoweje, kiž je knihu wuhotowała.

Wirtuelna knižna premjera

9.12.2020, 19.00 hodź.

Přizjewjenje na knižnu premjeru:

dalše informacije»
Adwent w Smolerjec kniharni
Adwent w Smolerjec kniharni

Na nakup hodownych darow přeprošuje Smolerjec kniharnja přidatnje na wosebitych dnjach w adwenće:

sobotu, 5. decembra, 12. decembra, 19. decembra, wot 10.00 do 17.00 hodź.

patoržicu wot 10.00 do 12.00 hodź.

Nimo toho:

silwester wot 10.00 do 12.00 hodź.

dalše informacije»
Hodowne wiki wupadnu? Nic we słuchohrě za dźěći z LND!
Hodowne wiki wupadnu? Nic we słuchohrě za dźěći z LND!

Pjerachojo, kiž su so loni nad hodownej knihu Dorotheje Šołćineje „Janka a Majka w njebjesach“ radowali abo wězo tež ći, kotřiž putacu stawiznu hišće njeznaja, móža ju lětsa (nimale) live sobu dožiwić. A to budźe ćim rjeńšo, wšako nam wšitkim lětsa dožiwjenje hodownych wikow pobrachuje. Tuž podajmy so doma w ćopłej stwě z Jankom a Majku do tuteje potajneje atmosfery a słuchajmy na powědku Dorotheje Šołćineje.

dalše informacije»
 App-update „Dolna Łužyca spiwa“ w LND wujšła
App-update „Dolna Łužyca spiwa“ w LND wujšła

Lěc na schadowance, kulturnem swěźenju abo domowinskem wjacoru – pśi młogich góźbach co se luźam spiwaś. Ale pśecej njejo spiwnik k rukoma, za to pak ma pśisamem kuždy smartphone abo tablet-pc pśi sebje. Z našeju app dostanjoš wšykne spiwy zběrki „Dolna Łužyca spiwa“ na twóju mobilnu wobrazowku. Z lětosnym updatom jo se 53 nowych spiwow dodało, tak až maš něnto 159 spiwow na wuběrk.

dalše informacije»
Kniha wo politiskim přewróće 1989/90 w Serbach wušła
Kniha wo politiskim přewróće 1989/90 w Serbach wušła

Pućowanska swoboda, demokratija, swoboda měnjenja – štož je dźensa samozrozumliwe, su sej ludźo tudy před 30 lětami z měrliwej rewoluciju wubědźili. Kniha Nowa swoboda?awtorki dr. Cordule Ratajczakoweje přinošuje k reflektowanju časa přewróta 1989/90 ze serbskeho wida.


dalše informacije»