Naše nowostki

 • Serbske pomniki

  Serbske pomniki

  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  „Přewodnik po serbskich wopomnišćach“ je přiručka kóždemu, kiž so za serbske stawizny zajimuje a po puću na tón abo tamny pomnik abo pomjatnu taflu storči, wo kotrymž by rady wjace zhonił. Tež za slědźerjow, chronistow a w šulskej wučbje je předležaca kniha wažny kompendij.

  Tradicija postajenja pomnikow a připrawjenja pomjatnych taflow za zasłužbne wosobiny a jich skutkowanje na dobro Serbow abo jako spominanje na wuznamne podawki w serbskich stawiznach saha wróćo do 19. lětstotka. W lěće 1867 postaji so prěni pomnik, a to za Jana Michała Budarja w Budestecach. Hač do dźensnišeho slědowaše wjace hač 200 wopomnišćow – w Hornjej a Delnjej Łužicy, ale tež za jeje mjezami a zwonka Němskeje.

 • Die Flurnamen des Kreises Cottbus • Stronine mjenja Chóśobuskego wobcerjenja

  Die Flurnamen des Kreises Cottbus • Stronine mjenja Chóśobuskego wobcerjenja

  Schwela, Gotthold / Šwjela, Bogumił
  29,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Die vorliegende Reprint-Ausgabe des Lebenswerkes von Gotthold Schwela „Die Flurnamen des Kreises Cottbusʺ ist nicht nur für Theoretiker wie Sprachforscher oder Regionalhistoriker unschätzbar. Auch für Praktiker ist es ein wertvolles Nachschlagewerk. Aus diesem Wissensschatz können Lehrer für ihren Sprach- und Sachunterricht schöpfen, Gemeinderäte finden Anregungen für die Namensgebung von neuen Ortsteilen oder Straßen.

 • Ducy pó domowni• e-book

  Ducy pó domowni• e-book

  Kaiserowa, Jutta
  6,99 €
  inkl. 19% wobr. dawka

  Lětźasetki »ducy pó domowni« jo znata a woblubowana reportarka Jutta Kaiserowa serbskim luźam sćerpnje pśisłuchała a žywjenje w našych stronach kradosćiwje wobglědowała. Nět su nastali z jeje bogatych dožywjenjow a nazgónjenjow wobraznite a cuśniwe knigły. W nich pśedstaja na pśikład Bukow, Pódgólu a Zakaznju, brjazyńsku ludowu awtorku Martu Bělkowu, bórkojskego gójca Manfreda Dušku abo lutki-źěłaśerki w Hochoskej góli.

  „Te wušej połtera sta bokow su wažna dokumentacija našogo dołojcnołužyskego žywjenja, a to na progu wšakeju politiskeju systemowu. Reportarske teksty z domownje, do knigłow zwězane, su hejnak swětny wósadnik, do kótaregož dejali wjele luźi glědaś, gaž kśě sebje swóju serbsku dušu wogrěś.ʺ Jurij Koch

 • Lětopis 1/2019

  Lětopis 1/2019

  20,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Die wissenschaftliche Zeitschrift für Sorabistik veröffentlicht Studien, Materialien, Rezensionen und Bibliographien aus allen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit Vergangenheit und Gegenwart der Sorben beschäftigen. Die Beiträge erscheinen vorwiegend in Deutsch, aber auch in Sorbisch, weiteren slawischen Sprachen und Englisch. Die 1952 gegründete Zeitschrift wird vom Sorbischen Institut jährlich in zwei Heften, jedes zweite Jahr ergänzt durch ein Sonderheft, herausgegeben. Sie steht in der Tradition der Zeitschrift der sorbischen wissenschaftlichen Gesellschaft »Maćica Serbska«, deren erste Ausgabe 1848 erschien.

  Lětopis in digitaler Bibliothek

  Die Artikel des Lětopis werden ab dem Jahrgang 2008 im Internet angeboten. Die einzelnen PDF-Dateien können über die Seiten der Online-Bibliothek für Zentral- und Osteuropa unter der Adresse www.ceeol.com eingesehen und erworben werden.

  www.ceeol.com

 • Moja Łužica • Meine Lausitz • Mója Łužyca 2020

  Moja Łužica • Meine Lausitz • Mója Łužyca 2020

  12,00 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Ze swojej kameru přewodźa Wolfgang Wittchen počasy a swjedźenje we Łužicy a zapopadnje skutkowne motiwy. Tak móža so wobhladowarjo aktualneho kalendra z dźěćimi z Hrańcy na lodźe smykać, nalěćo w Choćebuskim starym měsće wužić abo so w hrodźe w Starej Darbni rozhladować. Na zakładźe přehladneho wuhotowanja kalendra zwostanje dosć městna za swójske zapiski.

Serbske bajki a powěsće

 

Aktualne informacije

Přewodnik po serbskich wopomnišćach wušoł
Přewodnik po serbskich wopomnišćach wušoł

Za runje wušłu knihu „Serbske pomniki“ z pjera Trudle Malinkoweje njeje drje lěpšeje přiležnosće hač spočatk pućowanskeje sezony. „Přewodnik po serbskich wopomnišćach“ je přiručka kóždemu, kiž so za serbske stawizny zajimuje a po puću na tón abo tamny pomnik abo pomjatnu taflu storči, wo kotrymž by rady wjace zhonił. Tež za slědźerjow, chronistow a w šulskej wučbje je předležaca kniha wažny kompendij.

dalše informacije»
Šwjelowe stronine mjenja Chóśebuskego wokrejsa ako reprint wujšli
Šwjelowe stronine mjenja Chóśebuskego wokrejsa ako reprint wujšli

Rowno jo wujšeł reprint žywjeńskego statka Bogumiła Šwjele „Stronine mjenja Chóśobuskego wobcerjenja ʺ, ako njama jano za teoretikarjow ako rěcywědnikow abo regionalnych historikarjow wjelicku gódnotu. Teke praktikarjam su te knigły wjelgin wužytna pśirucnica. Z togo pókłada wědy mógu wucabniki póceraś za swóju rěcnu a wěcnu wucbu, gmejnske raźce namakaju idejki za pomjenjenje nowych sedlišćow abo drogow.

dalše informacije»
Maće lóšt na čerstwu literaturu? Paternoster 8 je wušoł!
Maće lóšt na čerstwu literaturu? Paternoster 8 je wušoł!

Kóžde druhe lěto přewjedujetej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wubědźowanje za serbski pisacy dorost. Wuběr zapodatych twórbow so w rjedźe Paternoster wozjewi. Runje w LND wušłe wosme wudaće wobsahuje twórby mytowanych wubědźowanja lěta 2017 kaž tež teksty, kotrež drje so njejsu mytowali, kiž pak su njedźiwajcy toho čitanja hódne.

dalše informacije»
„Mišter Krabat“ znowa wušoł
„Mišter Krabat“ znowa wušoł

W lěće 1988 je so powědančko Měrćina Nowaka-Njechorńskeho „Mišter Krabat dušny serbski kuzłar“ posledni raz hornjoserbsce nakładowało. Nětko je wone z jeho woblubowanymi ilustracijemi w 5. nakładźe znowa wušło. Stara serbska baja  powěda wo dušnym kuzłarju Krabaće, kiž w čertowym młynje w Čornym Chołmcu pola Čorneho młynka kuzłać nawuknje.

dalše informacije»
Prěni dźěl awtobiografije Benedikta Dyrlicha nětko tež němsce
Prěni dźěl awtobiografije Benedikta Dyrlicha nětko tež němsce

Njedawno w serbskej rěči wušła kniha Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach 1ʺ nětko tež w němskej rěči předleži. Titul němskeho wudaća je „Leben im Zwiespalt 1ʺ. Awtor je do njeho někotre dalše časowe dokumenty přiwzał.

dalše informacije»