Naše nowostki

 • Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021

  Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021

  12,00 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Hižo na titulnym łopjenu strowi wužiwarja noweje protyki jeho domizna putniska cyrkej w Róžeńće. Wolfgang Wittchen je ze swojej kameru znowa idyliske krajiny, turistiske wjerški a tradicionelne swjedźenje we Łužicy fotografował. Hač při zapusće we Wjerbnje, při smalenju na jetski po Lejnjanskim jězoru abo při rybarjenju w Rakecach stajnje je přihladowar mjez nimi. Wustojnje zamóže fotograf architektoniske drohoćinki we wobrazu zapopadnyć, hač je to restawrowany hród w Stróži, cyrkej w Gołkojcach z w lěće 1848 natwarjenej zwóńcu, Mužakowski hród w nazymskej pyše abo hodownje wupyšena cyrkej w Hodźiju. Ze swojim přehladnym wuhotowanjom skića protyka tež dosć městna za wosobinske noticy a njese kruch domizny do domu.

   

 • Moje prěnje swjate woprawjenje

  Moje prěnje swjate woprawjenje

  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Skónčnje tak daloko je: Lucija a Syman staj k prěnjemu swjatemu wo... wo... wopytanju šłoj. Trochu kopolate wšak te zapřijeće je, njeměniće tež? Što ma z tym na sebi, to jenož zhoniće, hdyž sej dopomnjenski album „Moje prěnje swjate woprawjenje” bliže wobhladaće. W srjedźišću tekstoweho dźěla steji přećelstwo z Jězusom, kotrež so z kóždym přistupom k blidu Božemu wobtwjerdźa. Što je zakład woprawdźiteho přećelstwa? Móžu Jězusowy přećel być? Kak Boha narěčeć? Móžu nawuknyć so modlić? Kak mi Jězus pomha, być dobry čłowjek? Što stawa so na Božej mši? Na tute prašenja nańdu młodźi wužiwarjo wotmołwu. Druhi dźěl albuma sčini z kóždeho eksemplara unikat. Wšako skića mnoho městna za swójske zapiski a fota wo swjedźenju kaž tež dwustronske wumolowanki.
 • Das Ende vom Paradies, 2. Aufl.

  Das Ende vom Paradies, 2. Aufl.

  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Ausgehend vom Anfang des 20. Jahrhunderts, widmet sich der Autor auf über 600 Seiten dem Leben einer sorbischen Familie über drei Generationen bis in 1980er-Jahre. Bewegend schildert er all die Wirren, die die Schusters durchlebt haben. Das Einbeziehen historischer Ereignisse macht den Roman zu einem lebendigen Zeugnis der jüngeren Geschichte.

 • Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo jutry zaječki překwapili

  Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo jutry zaječki překwapili

  6,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Wroblik Frido a jeho přećeljo su zaso po puću – w jutrownej stawiznje spisowaćelki Jěwy-Marje Čornakec. Přećeljo su sej, na přeće zajaca Wuchača, wosebitu překwapjenku za małe zaječki wumyslili. Zaječki su staršimaj w dojutrownym času pilnje pomhali jeja pomolować. Tuž chwataja jutrońčku wćipni na zelenu łuku k wroblikej, myšce, žabce a jěžikej. Wroblik Frido, myška Pip-pip, žabka Šlapka kaž tež jěžik Kałačik staja jedyn po druhim zaječkam nadawk. Hnydom so wulke pytanje za jutrownymi jejemi započnje. Tola što to? Pytanje so dlije a dlije. Hdźe nož wostanu zaječki? Po dołhej chwili so skónčnje nawróća. Ale što dźerži kóždy zaječk w swojimaj packomaj? Tež za předležace wudaće je ilustrator Günter Wongel zabawne barbne rysowanki zhotowił. »Wroblik Frido-knihi« słušeja mjeztym k bestselleram serbskeje dźěćaceje literatury.

 • Jutry doma. Osterreiten

  Jutry doma. Osterreiten

  Maćij Bulank
  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  »Haleluja! Zwońće zwony!«, je jutry po honach serbskich katolskich wosadow słyšeć, hdyž so křižerjo na puć podadźa, zo bychu do susodneje wosady jěchajo jutrowne poselstwo wozjewjeli. Maćij Bulank je jich ze swojej kameru přewodźał wot přihotow w domjacych konjencach přez jěchanje same hač k dźaknym kemšam křižerjow w Róžeńće a tak dostojny a za katolskich Serbow wažny nałožk dokumentował. Čućiwym wobrazam su přidate nalětnje a jutrowne literarne teksty.

Doma – čas za čitanje a słuchanje

 

Aktualne informacije

Darmotne dodawanje knihow je zaručene
Darmotne dodawanje knihow je zaručene

Wot srjedy, 18. měrca 2020, wostanje Smolerjec kniharnja w Budyšinje zawrjena. Ludowe nakładnistwo Domowina pak dale knihi, słuchoknihi, hudźbne cejdejki a wideja poskićuje a dodawa. Skazanki su na www.domowina-verlag.de móžne, telefonisce (03591/577-288), z faksom (03591/577-289) abo z mejlku (vertrieb@domowina-verlag.de). Hač do 19. apryla 2020 dodawamy tworu do cyłeje Němskeje bjez dalšich kóštow.


dalše informacije»
Aprylske wudaće Płomjenja tule čitać!
Aprylske wudaće Płomjenja tule čitać!

Dokelž přińdu šulerjo – a z tym čitarjo Płomjenja – hakle najzašo 20. apryla zaso do šule, je so redaktor Pětr Šołta rozsudźił, jutrowne wudaće najprjedy raz do interneta stajić.

Tak móža holcy a hólcy hižo doma w časopisu listować a čitać.

Płomjo tule čitać!

dalše informacije»
Nasćěnowa protyka »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021« wušła
Nasćěnowa protyka »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021« wušła

Tež za lěto 2021 bě fotograf Wolfgang Wittchen po puću, zo by znowa spodobne motiwy za runje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłu nasćěnowu protyku »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca« zapopadnył.

Hižo na titulnym łopjenu strowi wužiwarja noweje protyki jeho domizna – putniska cyrkej w Róžeńće. Wolfgang Wittchen je ze swojej kameru znowa idyliske krajiny, turistiske wjerški a tradicionelne swjedźenje we Łužicy fotografował.

dalše informacije»
Dalša »Wroblik Frido-kniha« na jutry přihotuje
Dalša »Wroblik Frido-kniha« na jutry přihotuje

Wroblik Frido a jeho přećeljo su zaso po puću – w nowej jutrownej stawiznje spisowaćelki Jěwy-Marje Čornakec, kiž swój wuspěšny rjad z tym dale wjedźe. »Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo jutry zaječki překwapili« rěka najnowša kniha, kiž so wuběrnje do jutrowneho hněžka hodźi.

dalše informacije»
Serbski dopomnjenski album za prěnje swjate woprawjenje
Serbski dopomnjenski album za prěnje swjate woprawjenje

Tež hdyž přihoty dźěći na prěnje swjate woprawjenje w serbskich katolskich wosadach wokomiknje wotpočuja, je w LND nětko dołho wočakowana kniha Moje prěnje swjate woprawjenje” wušła. Je to wosebitostka za katolske dźěći w serbskej rěči album jako dopomnjenka na wažny měznik w žiwjenju křesćana.

 

dalše informacije»