Naše nowostki

 • Slědne dny Strowja

  Slědne dny Strowja

  7,90 €
  inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Skóro buźo wuglowa jama wjas Strowje póžeraś, ale hyšći jo tam žywjenje. Slědne wejsanarje pśigótuju se na pśeśěgnjenje do města abo drugeje jsy, mjazy nimi młodostnej Pětš a Karina. Dłujko se južo znajotej, ale rowno něnto stej sebje namakałej. Wósym dnjow zwóstanu jima a slědnym wejsanarjam až k rozžognowanjeju ...

 • CD Hory módre, ja was znaju

  CD Hory módre, ja was znaju

  12,00 €
  inkl. 16% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Hdyž so na kermušach abo kwasach zakantori „Boleraz, boleraz“, „Přeco ty chodźiš“ abo tež „Naš njeboh dźěd“ spěwa bórze cyła žurla sobu. Bjez dźiwa, zo budźe sej něchtóžkuli rady tróšku z tamnišeje wjesołeje atmosfery wobchować chcyć. Na zynkonošaku prezentuja so znate a klasiske woblubowane hornjoserbske spěwy w interpretaciji wšelakich chórow, spěwnych skupin, kapałow a solistow. Pohnuwać chce tajki poskitk zabawneho razu tež k zhromadnemu spěwanju na narodninach, w Domowinskej skupinje, w kruhu swójbnych abo wjesnjanow. Złožujo so na nahrawanja Serbskeho rozhłosa je Šćěpan Brankačk zestajił 30 spěwow, kiž (nimale) kóždy znaje a kiž su so w běhu lět w najlěpšim zmysle słowa z ludowymi stali.

  „Hory módre, ja was znaju“ gehört zu den bekanntesten sorbischen Liedern überhaupt und gibt das Motto der vorliegenden Auswahl vor. Zu hören sind bekannte und klassische obersorbische Lieder, die sich anhaltender Beliebtheit erfreuen. Die Herausgeber möchten somit den Wünschen vieler Sorben und Liebhaber sorbischer Musik nachkommen. Dazu beitragen soll nicht zuletzt die Vielzahl der Interpreten: verschiedene sorbische Chöre und Solisten, Tanz- und Blasorchester sowie weitere Ensembles und Kapellen. Zudem sollen die Lieder zum gemeinsamen Singen anregen.

 • CD Serbska reja

  CD Serbska reja

  11,90 €
  inkl. 16% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Towarstwo Serbska reja je sej hižo w minjenych lětach z wožiwjenjom tradicionalneje serbskeje rejowanskeje hudźby dobre mjeno sčiniło. Na tutej CDji předstaja melodije zašłych třista lět, pochadźace ze serbskeje Łužicy. Někotre su dźensa derje znate jako ludowe spěwy, druhe su so drje něhdy raz napisali, ale hižo dołho do rejki njepiskali. Nětko předleža w nowej interpretaciji. Při tym su hudźbnicy inspiraciju namakali w historiskich žórłach, ale tež w rozdźělnych rejowanskich a muzikaliskich tradicijach. CD ma lóšt do zhromadneho rejowanja zbudźić. Wuzwolene melodije a rejowanske kročele so zaso hromadu wjedu a skića zajimcam lochki přistup. Tak hodźi so hudźba wosebje derje za wuhotowanje rejowanskich wječorkow, dźěłarničkow a podobnych bjesadnych zarjadowanjow.

 • Serbska pratyja 2021

  Serbska pratyja 2021

  8,00 €
  inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Znowego se pokazujo, kake pśechwatanki móžoš wótekšyś w našych wjaskach. Tenraz w Běłej Górje: ten tšašny Heinrich w błośańskem westernu z lětowu 1931/32, recepty za rybjece jěze z lěta 1967 a wjele historiskich casnikowych powěsćow a fotow žeńskich w serbskej drastwje. Wósobinski wuznajo swóju lubosć k tej jsy Marion Stenselowa, Marcus Końcaŕ jo woglědał do woblubowanego gósćeńca pśi jazoru a Pratyja za źiśi wulicujo bajku wó běłogórjańskem fidlarju Kitu. Se wě su teke te „wuškowne“ pśisamem 50 pśinoskow kradu zajmne – wótekšyjśo je sebje!

 • Serbska protyka 2021

  Serbska protyka 2021

  8,00 €
  inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  W aktualnym wudaću podamy so znowa na puć po Hornjej Łužicy – dokładnje do Hórkow. Je to wjes za małymi hórkami, w susodstwje Dobrošic, Chrósćic, Lejpolda a Noweje Wjeski, kiž je wobydlerstwu a wokolinje přez lětdźesatki skałarjenja znata. Znaći basnicy, spisowaćeljo a wědomostnicy kaž Jurij Chěžka, Jakub Wjacsławk, Jan Wornar a Jurij Koch mějachu tu swoju kolebku stejo. Wjesne žiwjenje je hač do dźensnišeho pisane a žiwe. Tež kopańca abo konjacy sport su w Hórkach doma. Podamy so pak tež dale do swěta na přikład z Běłeho Chołmca do Labradora abo k legendam a nałožkam Hornjeje Šleskeje. Dale předstaji so serbsko-pólski slědźer Wójćech Kóčka z Wownjowa, kiž by klětu swoje 110. narodniny woswjećił a staji so prašenje „Je maltašćina jako statna rěč wohrožena?“. Praktiska rubrika, kotruž je Bianka Šeferowa zestajiła, wabi was 2021 do paslenja a wupyšenja. Dajće sej lubić!

Serbske bajki a powěsće

 

Aktualne informacije

Serbske chóry a spěwne skupiny live na nowej CD
Serbske chóry a spěwne skupiny live na nowej CD

Hdyž so na kermušach abo kwasach zakantori „Boleraz, boleraz“, „Přeco ty chodźiš“ abo tež „Naš njeboh dźěd“ spěwa bórze cyła žurla sobu. Bjez dźiwa, zo budźe sej něchtóžkuli rady tróšku z tamnišeje wjesołeje atmosfery wobchować chcyć. Z předležacej CD „Hory módre, ja was znaju“ hodźi so doma na konopeju samo sobu spěwać.

dalše informacije»
Zabawna dwurěčna čitanka so w Zarěču předstaji
Zabawna dwurěčna čitanka so w Zarěču předstaji

W swoje třećej čitance wěnuje so wudawaćel Marko Grojlich kónčinam ewangelskich wosadow Rakecy, Njeswačidło a Minakał-Łupoj. Znowa je wubrał kopicu zajimawych přinoškow ze starych serbskich nowin a wurězki ze serbskeje literatury wo wšědnym dnju a njewšědnych podawkach. Přez cyłe dwurěčna kniha rysuje na zabawne wašnje žiwy wobraz wo žiwjenju na wsy w druhej połojcy 19. a prěnich lětdźesatkach 20. lětstotka.

Knižne předstajenje

2509. 2020, 18.00 hodź., w Konsumowej galeriji Zarěč

Dokelž je ličba wopytowarjow wobmjezowana, prosymy wo přizjewjenje hač do 24.09. 2020 w Budyskej Smolerjec kniharni pod čisłom: 03591/577-288 abo přez mailku pod: buchhandlung@domowina-verlag.de.

dalše informacije»
Serbska protyka 2021 tu je!
Serbska protyka 2021 tu je!

Dypkownje ze spočatkom nazymy dóńdźe najnowši lětnik Serbskeje protyki čitarjam do domu.

W aktualnym wudaću podamy so znowa na puć po Hornjej Łužicy – dokładnje do Hórkow. Je to wjes za małymi hórkami, w susodstwje Dobrošic, Chrósćic, Lejpolda a Noweje Wjeski, kiž je wobydlerstwu a wokolinje přez lětdźesatki skałarjenja znata.

Knižna premjera

6.10. 2020, 19.00 hodź., Smolic statok Hórki

dalše informacije»
Poslednje lěta łužiskeje wsy ‒ dźenik Jurja Kocha wušoł
Poslednje lěta łužiskeje wsy ‒ dźenik Jurja Kocha wušoł

W nalěću 1996 je so Jurij Koch rozsudźił dźenik pisać. Do srjedźišća wobkedźbowanjow so dósta dramatiski bój łužiskeje wsy přećiwo wotbagrowanju. Nětko je němskorěčna kniha pod titlom „Gruben-Rand-Notizen“ w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Koch dokumentuje w njej poslednje lěta Rogowa, přećiwjenje mnohich wobydlerjow hrožacemu přesydlenju a kak jich naposledk porazychu.

Knižna premjera

7.10. 2020, 19.00 hodź., Archiw zhubjenych wsow Rogow

(Městnosć zarjadowanja: Hornoer Krug, OT Horno/Rogow, An der Dorfaue 9, 03149 Forst)

dalše informacije»
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2021 wušli
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2021 wušli

Wšědne hesła na lěto 2021, kiž su runje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušli, su so hižo 2. meje 2018 w Ochranowje wulosowali. Potom je wobdźěłar z Ochranowskeje bratrowskeje jednoty so hodźacy wučbny tekst z Noweho Zakonja kaž tež štučku z kěrluša abo modlitwu přirjadował. Hotowy manuskript w němskej rěči wupósćele so 55 přełožerjam a přełožerkam na cyłym swěće, kiž swoju rěčnu wersiju za ćišć přihotuja. Najnowše serbske wudaće pak je nimale kaž z kuzłom nastało.

dalše informacije»