Naše nowostki

 • Serbska protyka 2023

  Serbska protyka 2023

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Serbska protyka za lěto 2023 přeprošuje Was do Budyskich horow. Kak wotměnjawje hodźi so woblubowana protyka z tutej temu wuhotować, wo tym móžeće so na dołhich nazymskich wječorach při čitanju sami přeswědčić. Přetož kołowokoło hórskeho kraja chowaja so najwšelakoriše stawiznički a powěsće, zajimawostki a překwapjenki, wosobiny abo snano tež zadźěraty hórski ludźik? Dale podawaja so zajimawosće ze swěta a w praktiskej rubrice so sportuje. Na lochke zwučowanja k sćoplenju ćěła slěduje „power-trening“, při kotrymž móžeće so prawje wudźěłać, a na to skića so móžnosće k wotpinanju a wodychnjenju. Pisana, mnohostronska a zajimawa je znowa Serbska protyka!

 • Serbska pratyja 2023

  Serbska pratyja 2023

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Nowa Serbska pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Rownož ma Wjerbno juž tłustu wejsnu chroniku, zgóniju wjerbańske a wšykne druge cytarje w nowej Pratyji wjele njeznatego wó tej titelnej jsy – lěc wó žydojskich kšamarjach, wó bibliotece juž wót lěta 1887, wó wójnje gmejny z kněžkami abo tradiciji serbskego spiwanja. Se wě njefeluju pśinoski wó wjerbańskich wudrogowarjach a nabóžnych wósebnosćach, wó misionarju Waŕmje a literatu Kosyku – to wšo dowěrcowane z receptoma z wjerbańskeje kuchnje. Za dobrym nałogom woglědujo Pratyja se wě teke do drugich jsow, spomina na jubileje serbskich procowarjow a tšojenjow, bitujo cytańsku carobu źiśam, kśesćijanam a nimskorěcnym zajmcam.

 • Bóže słowo na kuždy źeń 2023

  Bóže słowo na kuždy źeń 2023

  2,50 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady pśewóźuju serbske kśesćijany pśez cełe lěto. Ekumeniska źěłowa kupka za cytanje biblije jo wubrała gronko lěta 2023 z prědnych knigłow Mojzasa. „Ty, Bog, wiźiš mě”, jo było wumóžujuce nazgónjenje słužabneje źowki na wuběgach někotare lěttysace pśed nami. Luźe tencas ako źinsa dožywiju take wokognuśa dłymokeje wěstosći, až su ceło wósobinski měnjone a Bog jich situaciju wiźi. To gronko jo dobry pśewóźowaŕ pśez nowy lětnik ochranojskich gronkow z Bóžym słowom na kuždy źeń.

 • Wšědne hesła 2023

  Wšědne hesła 2023

  2,50 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady – to su wšědnje někotre krótke słowa z biblije – přewodźuja serbske křesćanske swójby přez lěto. Rozmołwa je stajnje potom dobra, hdyž so partnerojo woprawdźe za sebje zajimuja a so zrozumja. Mało słowow potom dosaha, jeli wone žiwjensku situaciju druheho spóznaja. Hesła, krótke słowa ze Stareho a Noweho zakonja, su tajki poskitk do rozmołwy. Bibliske słowa móža jara wosobinske być, kaž rozmołwa mjez Bohom a nami. Wone móža być žiwe zetkanje z Bohom, jeli w nich swoje žiwjenje spóznawamy, druhdy njejapcy dokładnje. Hesła na lěto 2023 tajke zetkanje znowa zmóžnja.

 • Łužica – Łužyca – Lausitz 2023

  Łužica – Łužyca – Lausitz 2023

  15,00 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Trojorěčna nasćěnowa protyka za cyłu Łužicu

  Mišterske fotografije Maćija Bulanka

  Z městnom za swójske zapiski a terminy

Serbska hudźba

 

Aktualne informacije

Smolerjec kniharnja zahaji srjedu lětušu pěstowarsku akciju
Smolerjec kniharnja zahaji srjedu lětušu pěstowarsku akciju

Přichodnu srjedu zahaji Smolerjec kniharnja swoju lětušu pěstowarska akciju. Kniharnica Stefanie Zänkerjowa poda so do serbskich a dwurěčnych pěstowarnjow Hornjeje a srjedźneje Łužicy, zo by bohaty poskitk nakładnistwa na dźěćacych knihach a słuchoknihach pěstowarnjam a staršim předstajiła.

Nimo knihow změje lětsa nowum sobu – dwuřěčny barbny skazanski zešiwk za staršich, z kotrejež pomocu móža sebi zhromadnje ze swojimi dźěčimi knižne wudaća zwuběrać. A to nic jenož za předšulske dźěći ale tež za staršich bratrow a sotrow.

dalše informacije»
Budyske hory w srjedźišću ─ Serbska protyka na lěto 2023 wušła
Budyske hory w srjedźišću ─ Serbska protyka na lěto 2023 wušła

Dypkownje ze spočatkom nazymy dóńdźe tež lětsa najnowši lětnik Serbskeje protyki čitarjam do domu. Serbska protyka za lěto 2023 přeprošuje Was do Budyskich horow. Kak wotměnjawje hodźi so woblubowana protyka z tutej temu wuhotować, wo tym móžeće so na dołhich nazymskich wječorach při čitanju sami přeswědčić. Přetož kołowokoło hórskeho kraja chowaja so najwšelakoriše stawiznički a powěsće, zajimawostki a překwapjenki, wosobiny abo snano tež zadźěraty hórski ludźik?

Knižna premjera

6. 10. 2022, 19.00 hodź., Smolerjec kniharnja Budyšin

dalše informacije»
Što naše ćěło wšitko zamóže? – nowa serbska BOOKii-kniha w LND wušła
Što naše ćěło wšitko zamóže? – nowa serbska BOOKii-kniha w LND wušła

Za słuchopisak BOOKii je nětko w LND dalša zajimawa kniha za dźěći wušła. Z nowej knihu BOOKii – Wotkryj sej swoje ćěło!“ zhoni dźěćo wšitko wokoło ćěła a dóstanje wotmołwy na prašenja: Kak rosćemy? Su zuby kosće? Kak husto bije wutroba? Zwotkel ćěło wě, što ma činić? Za čo trjebamy woči a wuši? Na dwójnych a barbnje ilustrowanych stronach so tute rozłožuja.

Knižne předstajenje

26.10.2022, 17.00 hodź., Serbske kubłanske srjedźišćo LIPA z.t., Smjerdźaca

dalše informacije»
Poskićamy
Poskićamy

wot 1.10.2022 abo ručež móžno
wotměnjawe dźěłowe městno jako 

knižny wuhotowar (m/ž/d)

dalše informacije»
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2023 wušli
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2023 wušli

Hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady – to su wšědnje někotre krótke słowa z biblije – přewodźuja serbske křesćanske swójby přez lěto. Najnowše wudaće nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina předleži.

dalše informacije»