Naše nowostki

 • Gramatika. Tabulki a přehlady za wučbu serbšćiny

  Gramatika. Tabulki a přehlady za wučbu serbšćiny

  Manuela Smolina
  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Kak ma prawje rěkać: My twarjachmy abo my twarichmy? Je kopar dwě wroće abo dwoje wrota třělił? Jěmy całtu z mědom abo z mjedom? Deklinuje so słowo mawt kaž hat abo kaž tomata? Na tajke a podobne prašenja wotmołwja nowa kniha z titulom „Gramatika. Tabulki a přehlady za wučbu serbšćiny”, kotruž je Rěčny centrum WITAJ wudał. Přiručka je w prěnim rjedźe myslena do ruki šulerkow a šulerjow wot 5. do 12. lětnika a předstaja wšitke wažne wobłuki hornjoserbskeje morfologije. W njej namakaće přehlady, dodatne wujasnjenja a kopicu rěčnych přikładow, kotrež su dobra pomoc, njewěstosće wotstronić a typiskim zmylkam zadźěwać. Gramatiske tabulki a přehlady zmóžnjeja wužiwarjam, swoje gramatiske znajomosće skrućeć, systematizować a rozšěrjeć.

 • Reformation und Ethnizität

  Reformation und Ethnizität

  29,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Die Reformation setzte neben fundamentalen theologischen auch erhebliche gesellschaftliche Entwicklungen in ganz Europa in Gang. Für viele kleine Völker stellte die Spaltung der Kirche und die Ausbildung konkurrierender christlicher Konfessionen am Beginn der Neuzeit eine Zäsur dar, die einen tiefgreifenden sozialen und kulturellen Wandel mit sich brachte. Der vorliegende Konferenzband widmet sich in vergleichender Perspektive am Beispiel der Sorben, Esten und Letten den langfristigen Auswirkungen von Reformation und Konfessionsbildung auf die Glaubens- und Lebenswelten der kleinen Völker Ostmitteleuropas im 16. und 17. Jahrhundert. Insgesamt 17 Beiträge aus den Geschichts-, Kultur-, Literatur- und Sprachwissenschaften sowie aus der Theologie und der Kunstgeschichte gehen einerseits den Brüchen und langfristigen Entwicklungen im Gefolge der Reformation, andererseits aber auch den Kontinuitäten zwischen vor- und nachreformatorischer Zeit nach.

 • Z Lipicy do hole

  Z Lipicy do hole

  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Što je Chróšćanska baba Hilža Dórnikowa 1793 w Jědlicach činić měła? Kak je tomu dóšło, zo buchu na kwasu kwasarkam židźane banty rozrězane? Što je princesna Mathilda składnostnje wopyta w Njebjelčicach 1899 činiła? Abo kajki běše załoženski swjedźeń Kulowskeho Bratrowstwa? Štóž so za tute a dalše prašenja ze serbskich wjesnych stawiznow zajimuje, njech sej předležacu knihu do rukow wozmje. Historiske wobrazy a pohladnicy z 19. a prěnjeje połojcy 20. lětstotka a přinoški z nowinow a časopisow samsneje doby skića dohlad do žiwjenskich poměrow našich prjedownikow, kiž su dźensa nimale pozabyte.

 • Doma we wućekach 2 • e-book

  Doma we wućekach 2 • e-book

  14,99 €
  inkl. 7% wobr. dawka

  W druhej knize swojeje awtobiografiskeje twórby rysuje Benedikt Dyrlich mězniki a etapy žiwjenja po přewróće. Prěni kapitl wopřijima lěta 1990 do 1995, w kotrychž bě zapósłanc Sakskeho krajneho sejma. Druhi kapitl je wěnowany dobje, w kotrejž skutkowaše jako šefredaktor Serbskich Nowin, a třeći wobsahuje čas po ćežkim njezbožu w lěću 2009, kiž jeho powołanske žiwjenje njejapcy skónči. Přewrót je tež Dyrlichowe žiwjenje bytostnje přeměnił, wostał pak je jeho bojowniski duch. Hač jako politikar, nowinar abo předsyda Zwjazka serbskich wuměłcow, njesprócniwje, druhdy tež ze zasakłej hejatosću, je Dyrlich za přichod serbstwa a serbskeho wuměłstwa, za swobodu medijow a demokratiju w Serbach wojował a při tym njerědko njehnadu žnjał. Kniha dokumentuje jeho žiwjenje w nowych politiskich wobstejnosćach a jeho wid na podawki časa, zdobom je putacy zarys najmłódšich serbskich stawiznow.

 • Doma we wućekach 2

  Doma we wućekach 2

  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  W druhej knize swojeje awtobiografiskeje twórby rysuje Benedikt Dyrlich mězniki a etapy žiwjenja po přewróće. Prěni kapitl wopřijima lěta 1990 do 1995, w kotrychž bě zapósłanc Sakskeho krajneho sejma. Druhi kapitl je wěnowany dobje, w kotrejž skutkowaše jako šefredaktor Serbskich Nowin, a třeći wobsahuje čas po ćežkim njezbožu w lěću 2009, kiž jeho powołanske žiwjenje njejapcy skónči. Přewrót je tež Dyrlichowe žiwjenje bytostnje přeměnił, wostał pak je jeho bojowniski duch. Hač jako politikar, nowinar abo předsyda Zwjazka serbskich wuměłcow, njesprócniwje, druhdy tež ze zasakłej hejatosću, je Dyrlich za přichod serbstwa a serbskeho wuměłstwa, za swobodu medijow a demokratiju w Serbach wojował a při tym njerědko njehnadu žnjał. Kniha dokumentuje jeho žiwjenje w nowych politiskich wobstejnosćach a jeho wid na podawki časa, zdobom je putacy zarys najmłódšich serbskich stawiznow.

Wuknjemy serbsce

 

Aktualne informacije

WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA
WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA

Wy pytaće nowe wužadanje a perspektiwu w naročnym powołanju?

W Ludowym nakładnistwje Domowina ma so dźěłowe městno

 lektora (m/ž/d)

w lektoraće za powšitkownu a wědomostnu literaturu

 wot 1. apryla 2020 znowa wobsadźić.

Was wočakuje wotměnjawe dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću, ze mzdu po płaćiwym tarifje a z fleksibelnym dźěłowym časom, kiž dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin. Cyłodnjowski dźěłowy čas hodźi so w mjezsobnym dorozumjenju tež skrótšić.

dalše informacije»
Gramatiske tabulki za wučbu serbšćiny
Gramatiske tabulki za wučbu serbšćiny

Kak ma prawje rěkać: My twarjachmy abo my twarichmy? Je kopar dwě wroće abo dwoje wrota třělił? Jěmy całtu z mědom abo z mjedom? Deklinuje so słowo mawt kaž hat abo kaž tomata? Na tajke a podobne prašenja wotmołwja nowa kniha z titulom „Gramatika. Tabulki a přehlady za wučbu serbšćiny”, kotruž je Rěčny centrum WITAJ wudał. Přiručka je w prěnim rjedźe myslena do ruki šulerkow a šulerjow wot 5. do 12. lětnika a předstaja wšitke wažne wobłuki hornjoserbskeje morfologije.

dalše informacije»
Druhi dźěl awtobiografiskeje twórby Benedikta Dyrlicha wušoł
Druhi dźěl awtobiografiskeje twórby Benedikta Dyrlicha wušoł

Po tym zo je loni prěni dźěl awtobiografiskeje twórby Benedikta Dyrlicha wušoł, předleži nětko pod titlom „Doma we wućekach 2‟ druhi zwjazk. W nim rysuje awtor w třoch kapitlach mězniki a etapy po přewróće. Prěni wopřijima lěta 1990 do 1995, w kotrychž bě Dyrlich zapósłanc Sakskeho krajneho sejma jako čłon SPD-frakcije. Druhi wopisuje dobu, w kotrejž skutkowaše jako šefredaktor Serbskich Nowin. Třeći je wěnowany časej po ćežkim njezbožu w lěću 2009, kotrež jeho njejapcy z powołanskeho žiwjenja torhny.

dalše informacije»
Kak móže dźiwadło žiwjenje dźěsća změnić – nowa dźěćaca kniha wušła
Kak móže dźiwadło žiwjenje dźěsća změnić – nowa dźěćaca kniha wušła

Žiwjenje w dźěsćowni a fascinacija dźiwadła stej temje noweje knihi z LND za čitarjow wot 11 lět. Pod titulom „Dźiwadło njewidźomnych dźěći‟ je pólski spisowaćel Marcin Szczygielski putacu stawiznu, kotraž hraje w času Solidarnosće w 1980tych lětach, napisał.  Do serbšćiny je ju přełožił Jan Měškank.  Što wočakuje młodeho čitarja?

dalše informacije»
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ − zabawna dwurěčna čitanka
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ − zabawna dwurěčna čitanka

W swoje třećej čitance wěnuje so wudawaćel Marko Grojlich kónčinam ewangelskich wosadow Rakecy, Njeswačidło a Minakał-Łupoj. Znowa je wubrał kopicu zajimawych přinoškow ze starych serbskich nowin a wurězki ze serbskeje literatury wo wšědnym dnju a njewšědnych podawkach. Přez cyłe dwurěčna kniha rysuje na zabawne wašnje žiwy wobraz wo žiwjenju na wsy w druhej połojcy 19. a prěnich lětdźesatkach 20. lětstotka.

dalše informacije»