Naše nowostki

 • Mój wulki wobrazowy słownik – Jězdźidła

  Mój wulki wobrazowy słownik – Jězdźidła

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Hač na awtodróze, na twarnišću, na polu, w zamkarni abo na hrajkanišću – wšudźe trubi a kwiči, šwórči a bórči. Wšojedne dokal hladaš, někajke jězdźidło stajnje wuhladaš. Wšě maja swój nadawk. Traktor trjeba so za dźěła na polu a wohnjowa wobora hašenske jězdźidło, hdyž so pali. W měšće maš jězdźidła, kiž rumuja a na twarnišću hrjebaja, storkaja, nakładuja, hładkuja a toča wulke mašiny. Pohladajće do swěta jězdźidłow a nazhońće wjele wěcow kołowokoło brunčakow.

  wot 2 lět

 • Na motawych mjezach • e-book

  Na motawych mjezach • e-book

  12,99 €
  inkl. 7% wobr. dawka

  Basnik Benedikt Dyrlich je přez lěta literarneho a publicistiskeho tworjenja stajnje tež krótku powědacu prozu spisał a zdźěla w swojich basniskich zběrkach, zdźěla w antologijach wozjewił. Tale jeho prěnja serbska ryzy prozowa zběrka z titlom „Na motawych mjezach“ skići nětko literaturu lubowacym zjaty dohlad do jeho pěšeje rěče z pjeć lětdźesatkow. Kniha wobjimuje nimo hižo publikowanych tekstow wosom prawozjewjenjow, mjez nimi powědku „Zelene wuchački maja so z procha“ z lěta 2018, kotraž nawjazuje na titl 2016 wuńdźeneje zběrki basnjow „Zlět zelenych wuchačkow“. Po dołhosći a formje rozdźělne, jednoći teksty nošna tema: poćah Hadama a Jěwy we wšej swojej trajnej komplikowanosći. Zdobom wěnuje so awtor w nich kritisce towaršnostnym zjawam. Titulny wobraz zběrki je wolijowa mólba Bóženy Nawka-Kunysz z lěta 1983.

 • Čas ma křidła

  Čas ma křidła

  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Basnje a pěsnje Handrija Zejlerja su bohate žórło žiwjenskich mudrosćow, kiž su swoju płaćiwosć do dźensnišeho wobchowali. Najpopularniše z jeho poetiskich hrónčkow kaž “Wuzwol sej pućik žiwjenja …” znajemy z poezijowych albumow. Wot grafikarki Isy Bryccyneje wuměłsce wuhotowana zběrka skići wuběr 150 najrjeńšich Zejlerjowych dopóznaćow, zo bychu čitarjow pozbudźeli, tróštowali abo prosće zawjeseleli. Wobsahowe rjadowanje do pjeć kapitlow wolóža pytanje tomu, kotryž trjeba hrónčko k wosebitej přiležnosći, na přikład do zbožopřejneje karty.

 • Paternoster 9 • e-book

  Paternoster 9 • e-book

  6,99 €
  inkl. 7% wobr. dawka

  Kóžde druhe lěto přewjedujetej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wubědźowanje za serbski pisacy dorost. Wuběr zapodatych twórbow so w rjedźe Paternoster wozjewi. Dźewjate wudaće wobsahuje twórby mytowanych wobdźělnicow a wobdźělnikow wubědźowanja 2019. W swojich basnjach a powědančkach wěnuja so młode awtorki a młodźi awtorojo najwšelakorišim temam dźensnišeho žiwjenja. Zdźěla z humorom, zdźěla bóle chutnje, docyła pak na zabawne wašnje rysuja swět, kiž jich wobdawa abo kiž su sej wumyslili. Zešiwk wopřija hornjoserbske a delnjoserbske teksty.

  Awtorki a awtorojo:

  Annamaria Hadankec, Jill-Francis Ketlicojc, Patricia Kralec, Justyna Michniuk, Maks Bagańc, Clemens Bobka, Olko Derepasko, Damian Dyrlich, Pětr Dźisławk, Jakub Wowčer

 • Kultur [tagebau] Landschaft

  Kultur [tagebau] Landschaft

  25,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Kulturlandschaften der Tagebaufolge sind durch ihre intensive Nutzung geprägt. Tagebau ist nicht nur ein technisches Vorhaben, in dem Landschaften neugestaltet werden, sondern eine umfassende gesellschaftliche Transformation. Angesichts der Wechselwirkungen zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und menschlicher Einflussnahme nähern sich die Beiträge der Autorinnen und Autoren den Kulturlandschaften der Tagebaufolge aus unterschiedlichen Perspektiven: diese werden als Naturraum, Siedlungsraum und Kulturraum dargestellt und in überregionalen, internationalen sowie wissenschaftlichen Betrachtungen unterschiedlicher Disziplinen zusammengeführt.

  Dieses Buch stellt erweiterte Perspektiven auf Tagebaufolgelandschaften zur Diskussion. Das Verständnis für die Besonderheiten dieser historisch gewachsenen Landschaften des Strukturwandels ermöglicht zukunftsfähige, partizipative Landnutzungen.

prózdniny – čas za čitanje

 

Aktualne informacije

„Naša serbska knihaʺ    ̶    wosebity projekt LND na Serbskej wyšej šuli Worklecy zakónčeny
„Naša serbska knihaʺ    ̶    wosebity projekt LND na Serbskej wyšej šuli Worklecy zakónčeny

Naša serbska knihaʺ ─ pod tutym hesłom pokročowaše Ludowe nakładnistwo Domowina w tutym šulskim lěće ze swojim wosebitym projektom za serbskich šulerjow. Po jara wuspěšnym zazběhu ze šulerjemi Serbskeje wyšeje šule Ralbicy lěta 2019 a loni ze Serbskim gymnazijom Budyšin je nětko dalša swójska kniha ze 6. lětnikom Serbskeje wyšeje šule Worklecy nastała. Jeje awtorojo a ilustratorojo su znowa serbske holcy a hólcy, kiž smědźachu pod temu „Powěsće a legendy“ swoju kreatiwnu žiłku na polu prozy wuspytać.

Knižna premjera z ramikowym programom

11.07.2022, 19.00 hodź., sportowa hala we Worklecach

dalše informacije»
Najrjeńše hrónčka Zejlerja w darnej knižce wušli
Najrjeńše hrónčka Zejlerja w darnej knižce wušli

Basnje a pěsnje Handrija Zejlerja su bohate žórło žiwjenskich mudrosćow, kiž su swoju płaćiwosć do dźensnišeho wobchowali. Najpopularniše z jeho poetiskich štučkow, kaž “Wuzwol sej pućik žiwjenja …” znajemy z poezijowych albumow. Předležaca, wot Marki Maćijoweje zestajena a wot grafikarki Isy Bryccyneje wuměłsce wuhotowana zběrka „Čas ma křidła“ skići wuběr 150 najrjeńšich Zejlerjowych hrónčkow.

Knižna premjera

28.07.2022, 19.00 hodź., Smolerjec kniharnja

dalše informacije»
Jězdźidła ze wšěch wobłukow žiwjenja w nowej papjercowej knize
Jězdźidła ze wšěch wobłukow žiwjenja w nowej papjercowej knize

Pisany swět jězdźidłow steji w srjedźišću noweje wobrazoweje knihi z LND za dźěći wot dweju lět, kotruž je Štefan Paška z němčiny přełožił. Starši njech zhromadnje ze swojimi dźěćimi pohladaja do swěta jězdźidłow a nazhonja wjele wěcow kołowokoło brunčakow. Prawa to kniha za zaběru tež w pěstowarni, doma w dowolu abo na wopyće pola dźěda a wowki.

dalše informacije»
Jill-Francis Ketlicojc powědki za dźěći předpołožiła
Jill-Francis Ketlicojc powědki za dźěći předpołožiła

To drje je nowum w serbskej dźěćacej literaturje! – Pod titulom „Zaječk hłupačk a druhe powědki“ předpołoži delnjoserbska awtorka Jill-Francis Ketlicojc swoje zabawne powědki nětko tež hornjoserbsce. Loni w delnjoserbšćinje wušłe, je tute Jan Měškank přełožił.

dalše informacije»
Maće lóšt na čerstwu literaturu? Paternoster 9 je wušoł!
Maće lóšt na čerstwu literaturu? Paternoster 9 je wušoł!

Kóžde druhe lěto přewjedujetej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wubědźowanje za serbski pisacy dorost. Wuběr zapodatych twórbow so w rjedźe Paternoster wozjewi. Dźewjate wudaće wobsahuje twórby mytowanych wobdźělnicow a wobdźělnikow wubědźowanja 2019.

dalše informacije»