Naše nowostki

 • Dolina při rěce • Das Tal am Fluss

  Dolina při rěce • Das Tal am Fluss

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Zeznaj wobydlerjow doliny při rěce a dožiw zhromadnje z małymi přećelemi wšelake dyrdomdeje. Přezcyłnje pisane a z lubosću rysowane ilustracije přewodźeja stawizny, što přećelstwo wšitko zamóže a kelko idejow w kóždym z nas tča. Witaj w dolinje při rěce! wot 4 lět
 • Serbska pratyja 2022

  Serbska pratyja 2022

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  W titelnej jsy Škódowje namakaju se rybakarje, indianarje, bolane domy a hyšći wjele wěcej. Dalšne pśinoski pśidu z Janšojc, Raduša, Mósta a hynźi, wulicuju wó kupje Kreta, Thailandskej a drugem. 2022 buźo w Serbach lěto Zejlera a Kocora a se wě teke Pratyja jeju wucesćijo z wěcywuznatyma pśinoskoma. Wše te zajmne pśinoski pilnje pisała jo zasej wjelika mań awtorkow a awtorow – tenraz dogromady 36, mjazy nimi młode serbski pišuce Gregor Kliem, Šarlota Kušcyc a Maksimilian Hasacki. Na Mata Riza, Kita Šwjelu a dalšnych serbskich procowarjow z jubilejom spomnjejo Pratyja z anekdotami a krotkimi tekstami z jich pjera, aby my je teke nadalej cytali k wochłoźenju duše a k pózbuźenju ducha.

 • Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  15,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Wot wudaća za lěto 2022 spožča znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swojimi fascinowacymi wobrazami trojorěčnemu kalendrej wosebity raz. Bulank je jako fotograf jara wuspěšny, hakle loni je wobrazowy zwjazk „Jutry doma. Osterreiten“ wozjewił. Do toho bě z knihomaj „Prjedy hač woteńdźeš. Bevor du gehst“ wo Serbowkach, kiž hišće wšědnje swoju drastu noša, a „Pola katolskich Serbow“ wjele připóznaća žnjał. W swojej nasćěnowej protyce nětk prezentuje přewažnje krajinowe wobrazy wo Hornjej, Delnjej a srjedźnej Łužicy. Na někotrych łopjenach so tež ta abo tama krasna cyrkej jewi, kotrychž je we Łužicy mnoho, wšako stej Serbstwo a křesćanska wěra kruće ze sobu zwjazanej. Tež brilantne detailowe wobrazy z cyrkwjow debja protyku.

  Protyka ma nowy format.

 • Bookii

  Bookii

  39,95 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Wot 4 lět Ze słuchopisakom BOOKiijom móža sej starši z wotpowědneje internetneje strony serbske hrónčka a dalše zwuki na pisaku składować. Dótknje-li so dźěćo z nim hrónčka abo přisłušaceho zwěrjeća w knize, předčita so jemu wuzwoleny rym abo tekst a zaklinči zwuk.

 • Serbska protyka 2022

  Serbska protyka 2022

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  W klětušej Serbskej protyce předstajimy wam wjesku sewjernje Budyšina – Minakał. Něhdy bě wjes srjedźišćo pobožnych Serbow a lětstotki pozdźišo sydło Centralneje serbskeje rěčneje šule. Dźensa witatej hród a přisłušacy park, kotrejž buštej w zašłymaj lětdźesatkomaj akribisce a lubosćiwje restawrowanej, wopytowarjow. Tež cyrkej wosrjedź wsy wě wo wosobinach powědać, kotrež wjes a stawizny wsy wuraznje sobu pisachu. W praktiskej rubrice předstajimy wam wulětowe cile po Hornjej a Delnjej Łužicy abo wulećće sej raz do Slepoho abo Sakskej Šwicy! A što so w swěće stawa? Zeznajemy chinsku rěč bliže, podamy so do wopušćenych horinow wosrjedź Čěskeje. Tež Indiska jako druha domizna Łužičanki abo Iran, kraj safrana, wabitej do čitanja. Pisana, mnohostronska a zajimawa je znowa Serbska protyka!

Wobrazowe a wuměłstwowe zwjazki

 

Aktualne informacije

Nawod, jeli BOOKii-słuchopisak raz nochce abo njefunguje
Nawod, jeli BOOKii-słuchopisak raz nochce abo njefunguje

Jeli BOOKii-pisak snano raz tak njecha a ničo so njewothrała, je aktualizowanje trěbne.

dalše informacije»
Zajimawostki z Minakała ─ Serbska protyka na lěto 2022 wušła
Zajimawostki z Minakała ─ Serbska protyka na lěto 2022 wušła

Dypkownje ze spočatkom nazymy dóńdźe najnowši lětnik Serbskeje protyki čitarjam do domu.

W klětušej protyce předstajimy wam wjesku sewjernje Budyšina – Minakał. Něhdy bě wjes srjedźišćo pobožnych Serbow a lětstotki pozdźišo sydło Centralneje serbskeje rěčneje šule. Dźensa witatej hród a přisłušacy park, kotrejž buštej w zašłymaj lětdźesatkomaj akribisce a lubosćiwje restawrowanej, wopytowarjow.


dalše informacije»
Monografija k lyrice Róže Domašcyneje w LND wušła
Monografija k lyrice Róže Domašcyneje w LND wušła

Klinčenju zynkow najznaćišeje serbskeje basnicy přitomnosće wěnuje so wědomostnik Walter Koschmal w předležacej monografiji „Poetik der Metamorphose“. Jako znajer serbsko-němskeje načasneje lyriki, přiwobroći so, po tym zo je so w knize »Der Dichter – Kito Lorenc – dazwischen« (2018) z jeho basnjerskim tworjenjom zaběrał, runje tak wobšěrnje tworjenju basnicy Róže Domašcyneje.

dalše informacije»
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2022 wušli
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2022 wušli

Hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady – to su wšědnje někotre krótke słowa z biblije – zwjazuja křesćanow na cyłym swěće a witaja jich w energijowym polu Božeje lubosće, kaž lětsa w předsłowje rěka. Ludźo wšelakorych konfesijow, rozdźělnych kulturow a wšelakeje pobožnosće hesła čitaja a z nimi swój dźeń započnu.

dalše informacije»
Žortne anekdoty wo tajkich a wonajkich dožiwjenjach Jurja Kocha
Žortne anekdoty wo tajkich a wonajkich dožiwjenjach Jurja Kocha

Wo Warnočanskich knedlikach, Małym Parisu a Strjažowskim worjole a mnoho dalšim čita Jurij Koch na runje w LND wušłej słuchoknize „Dopomnjenja na młode lěta“. Za słuchoknihu, wušłu składnostnje 85ćin Jurja Kocha, je woblubowany spisowaćel wubrał wujimki ze swojeju knihow »Zabych ći něšto rjec. Dopomnjeća na wažne zažne časy« a »Wětrnik na třěše. Dopomnjeća na młode a zrałe lěta«.

dalše informacije»