Naše nowosći

 • Ducy pó domowni• e-book

  Ducy pó domowni• e-book

  Kaiserowa, Jutta
  6,99 €
  inkl. 19% wobr. dank

  Lětźasetki »ducy pó domowni« jo znata a woblubowana reportarka Jutta Kaiserowa serbskim luźam sćerpnje pśisłuchała a žywjenje w našych stronach kradosćiwje wobglědowała. Nět su nastali z jeje bogatych dožywjenjow a nazgónjenjow wobraznite a cuśniwe knigły. W nich pśedstaja na pśikład Bukow, Pódgólu a Zakaznju, brjazyńsku ludowu awtorku Martu Bělkowu, bórkojskego gójca Manfreda Dušku abo lutki-źěłaśerki w Hochoskej góli.

  „Te wušej połtera sta bokow su wažna dokumentacija našogo dołojcnołužyskego žywjenja, a to na progu wšakeju politiskeju systemowu. Reportarske teksty z domownje, do knigłow zwězane, su hejnak swětny wósadnik, do kótaregož dejali wjele luźi glědaś, gaž kśě sebje swóju serbsku dušu wogrěś.ʺ Jurij Koch

 • Lětopis 1/2019

  Lětopis 1/2019

  20,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Die wissenschaftliche Zeitschrift für Sorabistik veröffentlicht Studien, Materialien, Rezensionen und Bibliographien aus allen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit Vergangenheit und Gegenwart der Sorben beschäftigen. Die Beiträge erscheinen vorwiegend in Deutsch, aber auch in Sorbisch, weiteren slawischen Sprachen und Englisch. Die 1952 gegründete Zeitschrift wird vom Sorbischen Institut jährlich in zwei Heften, jedes zweite Jahr ergänzt durch ein Sonderheft, herausgegeben. Sie steht in der Tradition der Zeitschrift der sorbischen wissenschaftlichen Gesellschaft »Maćica Serbska«, deren erste Ausgabe 1848 erschien.

  Lětopis in digitaler Bibliothek

  Die Artikel des Lětopis werden ab dem Jahrgang 2008 im Internet angeboten. Die einzelnen PDF-Dateien können über die Seiten der Online-Bibliothek für Zentral- und Osteuropa unter der Adresse www.ceeol.com eingesehen und erworben werden.

  www.ceeol.com

 • Moja Łužica • Meine Lausitz • Mója Łužyca 2020

  Moja Łužica • Meine Lausitz • Mója Łužyca 2020

  12,00 €
  inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Ze swójeju kameru pśewóźujo Wolfgang Wittchen lětne case a swjeźenje we Łužycy a zapópadujo statkowne motiwy. Tak móžo wobglědowaŕ aktualnego kalendarja ze źiśimi z Hrańce na loźe šuflitowaś, nalěśe w Chóśebuskem starem měsće póžywaś abo se rozglědowaś w groźe w Starej Darbni.

 • Mišter Krabat dušny serbski kuzłar

  Mišter Krabat dušny serbski kuzłar

  8,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Stara serbska baja powěda wo dušnym kuzłarju Krabaće, kiž w čertowym młynje w Čornym Chołmcu pola Čorneho młynka kuzłać nawuknje. Krabat je jara wćipny a studuje pilnje korakter, wulku kuzłarsku knihu. Bórze swojeho mištra samo přetrjechi, doniž jeho skónčnje njezniči. Generacije dźěći su z tutej knihu wotrostli. Wot 8 lět
 • Mejstaŕ Krabat dušny serbski guslowaŕ

  Mejstaŕ Krabat dušny serbski guslowaŕ

  8,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Stara serbska powěsć powěda wó dušnem guslowarju Krabasé: kak jo wuknuł w Carnem młynje mlaś a guslowaś, kak jo se dał ako woł na skótnych wikach pśedaś, kak jo naguslował swójomu kraloju žaby a wužeńce k wobjedoju a kak jo wótpórał bonaŕstwo. Wót 8 lět Was ist ein Koraktor und was fängt man damit an? Für Krabat wird er zum Retter aus Armut und Not ─ ein Zauberbuch, das er dem bösen Schwarzen Müller stiehlt und so den sorbischen Bauern am Ende zu Wohlstand verhilft. Ab 8 Jahren

Jatšy we Łužyce

 

Aktualne informacije

Maśo lušt na fryšnu literaturu? Paternoster 8 jo wujšeł!
Maśo lušt na fryšnu literaturu? Paternoster 8 jo wujšeł!

Kužde druge lěto pśewjeźujotej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wuběźowanje za serbski pišujucy dorost. Wuběranje zapódanych twórbow se wózjawijo w rjeźe Paternoster. Rowno w LND wudane wósme wudaśe wopśimjejo twórby mytowanych wuběźowanja lěta 2017 ako teke teksty, kótarež se źe njejsu mytowali, kenž pak su weto cytanja gódne.

dalšne informacije»
„Mejstaŕ Krabat“ w dolnoserbskej rěcy zasej wujšeł
„Mejstaŕ Krabat“ w dolnoserbskej rěcy zasej wujšeł

Pśed 40 lětami jo wulicowańko Měta Nowaka-Njechorńskego „Mejstaŕ Krabat dušny serbski guslowaŕ“ w pśełožku Wylema Bjera prědny raz dolnoserbski wujšło. Něnto wóno z woblubowanymi ilustracijami Nowaka-Njechorńskego zasej pśedlažy.

dalšne informacije»
Kollektivbiografische Untersuchung zur sorbischen protestantischen Geistlichkeit erschienen
Kollektivbiografische Untersuchung zur sorbischen protestantischen Geistlichkeit erschienen

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts erfasste die Reformation weite Teile der Lausitz und läutete eine neue Epoche ein. Namentlich für die hier lebenden Sorben ging die Einführung des neuen Glaubens mit einem tiefgreifenden sozialen und kulturellen Wandel einher, der sich in der Ausbildung einer sorbischen Schriftsprache und Literatur sowie einer zunehmenden sozialen Differenzierung der sorbischen Bevölkerung äußerte. Maßgeblich verkörpert wurde diese Entwicklung von der sorbischen Geistlichkeit, die sich im Verlauf der Frühen Neuzeit zu einem wichtigen Schrittmacher der sorbischen Geschichte entwickelte.

dalšne informacije»
App „Dolna Łužyca spiwa“ wujšła
App „Dolna Łužyca spiwa“ wujšła

Lěc na schadowance, kulturnem swěźenju abo domowinskem wjacoru – pśi młogich góźbach co se luźam spiwaś. Ale pśecej njejo spiwnik k rukoma, za to pak ma pśisamem kuždy smartphone abo tablet-pc pśi sebje. Něnt su 94 dolnoserbskich a 12 slěpjańskich spiwow w nowej app „Dolna Łužyca spiwa“ wujšli. Z njeju změjoš spěšnje žycony spiw na wobrazowce, gaž něchten spontanje „Błotka lube“ abo „Sławkojc mama njewě …“ zaspiwajo.

dalšne informacije»
Warjeńske knigły z pjera Tomaša Lukaša wujšli
Warjeńske knigły z pjera Tomaša Lukaša wujšli

Chto njeby kśěł kaž pšawy kuchaŕ pjac a wariś? Chto njeby kśěł swójich lubych abo pśijaśelow pśechwataś ze słodnym menijom? Warjeńske knigły »Warimy z Tomašom« z pjera znatego serbskego kucharja Tomaša Lukaša su něnto w Ludowem nakładnistwje Domowina wujšli. Wóni pśepšosyju źiśi wót wósym lět na dyrdakojstwo do kuchnje.

dalšne informacije»