Naše nowosći

 • Slědne dny Strowja

  Slědne dny Strowja

  7,90 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Skóro buźo wuglowa jama wjas Strowje póžeraś, ale hyšći jo tam žywjenje. Slědne wejsanarje pśigótuju se na pśeśěgnjenje do města abo drugeje jsy, mjazy nimi młodostnej Pětš a Karina. Dłujko se južo znajotej, ale rowno něnto stej sebje namakałej. Wósym dnjow zwóstanu jima a slědnym wejsanarjam až k rozžognowanjeju ...

 • CD Hory módre, ja was znaju

  CD Hory módre, ja was znaju

  12,00 €
  inkl. 16% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Hdyž so na kermušach abo kwasach zakantori „Boleraz, boleraz“, „Přeco ty chodźiš“ abo tež „Naš njeboh dźěd“ spěwa bórze cyła žurla sobu. Bjez dźiwa, zo budźe sej něchtóžkuli rady tróšku z tamnišeje wjesołeje atmosfery wobchować chcyć. Na zynkonošaku prezentuja so znate a klasiske woblubowane hornjoserbske spěwy w interpretaciji wšelakich chórow, spěwnych skupin, kapałow a solistow. Pohnuwać chce tajki poskitk zabawneho razu tež k zhromadnemu spěwanju na narodninach, w Domowinskej skupinje, w kruhu swójbnych abo wjesnjanow. Złožujo so na nahrawanja Serbskeho rozhłosa je Šćěpan Brankačk zestajił 30 spěwow, kiž (nimale) kóždy znaje a kiž su so w běhu lět w najlěpšim zmysle słowa z ludowymi stali.

  „Hory módre, ja was znaju“ gehört zu den bekanntesten sorbischen Liedern überhaupt und gibt das Motto der vorliegenden Auswahl vor. Zu hören sind bekannte und klassische obersorbische Lieder, die sich anhaltender Beliebtheit erfreuen. Die Herausgeber möchten somit den Wünschen vieler Sorben und Liebhaber sorbischer Musik nachkommen. Dazu beitragen soll nicht zuletzt die Vielzahl der Interpreten: verschiedene sorbische Chöre und Solisten, Tanz- und Blasorchester sowie weitere Ensembles und Kapellen. Zudem sollen die Lieder zum gemeinsamen Singen anregen.

 • CD Serbska reja

  CD Serbska reja

  11,90 €
  inkl. 16% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Towarstwo Serbska reja je sej hižo w minjenych lětach z wožiwjenjom tradicionalneje serbskeje rejowanskeje hudźby dobre mjeno sčiniło. Na tutej CDji předstaja melodije zašłych třista lět, pochadźace ze serbskeje Łužicy. Někotre su dźensa derje znate jako ludowe spěwy, druhe su so drje něhdy raz napisali, ale hižo dołho do rejki njepiskali. Nětko předleža w nowej interpretaciji. Při tym su hudźbnicy inspiraciju namakali w historiskich žórłach, ale tež w rozdźělnych rejowanskich a muzikaliskich tradicijach. CD ma lóšt do zhromadneho rejowanja zbudźić. Wuzwolene melodije a rejowanske kročele so zaso hromadu wjedu a skića zajimcam lochki přistup. Tak hodźi so hudźba wosebje derje za wuhotowanje rejowanskich wječorkow, dźěłarničkow a podobnych bjesadnych zarjadowanjow.

 • Serbska pratyja 2021

  Serbska pratyja 2021

  8,00 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Znowego se pokazujo, kake pśechwatanki móžoš wótekšyś w našych wjaskach. Tenraz w Běłej Górje: ten tšašny Heinrich w błośańskem westernu z lětowu 1931/32, recepty za rybjece jěze z lěta 1967 a wjele historiskich casnikowych powěsćow a fotow žeńskich w serbskej drastwje. Wósobinski wuznajo swóju lubosć k tej jsy Marion Stenselowa, Marcus Końcaŕ jo woglědał do woblubowanego gósćeńca pśi jazoru a Pratyja za źiśi wulicujo bajku wó běłogórjańskem fidlarju Kitu. Se wě su teke te „wuškowne“ pśisamem 50 pśinoskow kradu zajmne – wótekšyjśo je sebje!

 • Serbska protyka 2021

  Serbska protyka 2021

  8,00 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  W aktualnym wudaću podamy so znowa na puć po Hornjej Łužicy – dokładnje do Hórkow. Je to wjes za małymi hórkami, w susodstwje Dobrošic, Chrósćic, Lejpolda a Noweje Wjeski, kiž je wobydlerstwu a wokolinje přez lětdźesatki skałarjenja znata. Znaći basnicy, spisowaćeljo a wědomostnicy kaž Jurij Chěžka, Jakub Wjacsławk, Jan Wornar a Jurij Koch mějachu tu swoju kolebku stejo. Wjesne žiwjenje je hač do dźensnišeho pisane a žiwe. Tež kopańca abo konjacy sport su w Hórkach doma. Podamy so pak tež dale do swěta na přikład z Běłeho Chołmca do Labradora abo k legendam a nałožkam Hornjeje Šleskeje. Dale předstaji so serbsko-pólski slědźer Wójćech Kóčka z Wownjowa, kiž by klětu swoje 110. narodniny woswjećił a staji so prašenje „Je maltašćina jako statna rěč wohrožena?“. Praktiska rubrika, kotruž je Bianka Šeferowa zestajiła, wabi was 2021 do paslenja a wupyšenja. Dajće sej lubić!

Serbske bajki a powěsći

 

Aktualne informacije

Běła Góra titelna wjas w nowej Pratyji!
Běła Góra titelna wjas w nowej Pratyji!

Nowa Pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Jeje redakcija ─ Horst Adam, Ingrid Hustetowa a Bernd Pittkunings ─ jo zestajiła wěcej ak 50 pśinoskow wót wušej 30 awtorkow a awtorow, tak až cytaŕki a cytarje mógu se wjaseliś na wótměnjatu lekturu. A dwa muskej smějotej wóswěśiś pratyjaŕski jubilej: redaktor Horst Adam swój 40. a fotograf Thomas Kläber swój 25.!

Premjera Serbskeje pratyje 2021

2.10. 2020, zeger 18.00, w běłogórjańskem starem konsumje

dalšne informacije»
Prědne źiśece knigły Jill-Francis Ketlicojc w LND wujšli
Prědne źiśece knigły Jill-Francis Ketlicojc w LND wujšli

Wjelim w Dolnej Łužycy jo młoda serbska awtorka Jill-Francis Ketlicojc mjaztym znata ‒ něnto su jeje prědne knigły za źiśi wót 8 lět pód titelom „Wuchack głupack a druge tšojeńka“ w LND wujšli. Wulicowańka barwnje ilustrěrował jo Thomas Binder. Na co mógu se młode cytarje wjaseliś?

Premjera knigłow

6.10. 2020, zeger 11.30, Zakładna šula Lutki Žylow

dalšne informacije»
Die letzten Jahre eines Lausitzer Dorfes ꟷ Tagebuch von Jurij Koch erschienen
Die letzten Jahre eines Lausitzer Dorfes ꟷ Tagebuch von Jurij Koch erschienen

Im Frühjahr 1996 entschließt sich der Cottbuser Schriftsteller und Journalist Jurij Koch (*1936), ein Tagebuch zu führen. In den Mittelpunkt seiner Beobachtungen gerät dabei der dramatische Kampf eines Lausitzer Dorfes gegen seine Grubenfahrt“. Nun ist das Buch unter dem Titel Gruben-Rand-Notizen erschienen. Koch dokumentiert darin die letzten Jahre von Horno, den Widerstand vieler Bewohner gegen die drohende Umsiedlung und, wie dieser letztlich gebrochen wurde.

Buchpremiere

Mit Jurij Koch, Klaus Wilke (Moderation) und Matthias Kießling (Musik)

7.10. 2020, 19.00 Uhr, Archiv verschwundener Orte Horno/Rogow

(Veranstaltungsort: Hornoer Krug, OT Horno/Rogow, An der Dorfaue 9, 03149 Forst)

Eintritt frei. Die Plätze sind begrenzt.

dalšne informacije»
„Slědne dny Strowja“ ꟷ wuspěšne wulicowańko Angele Stachoweje něnt teke dolnoserbski
„Slědne dny Strowja“ ꟷ wuspěšne wulicowańko Angele Stachoweje něnt teke dolnoserbski

Wótbagrowanje wugla dla, pśesedlenje a prědna lubosć – to su temy w źinsa hyšći aktualnem wulicowańku Angele Stachoweje Slědne dny Strowja“, ako jo LND rowno wudało w dolnoserbskem pśełožku Hartmuta S. Leipnera. Originalne górnoserbske wulicowańko „Vineta“ z lěta 1983 a jogo nimske wudaśe „Acht Tage Abschied“ z lěta 1987 stej we swójom casu wjeliki wótgłos wubuźiłej. Ako źiwadłowe graśe jo serbske młoźinske źiwadło pśi NSLŹ w Budyšynje 1990/91 wulicowańko pśedstajiło, za jawišćo pśigótowane wót Benedikta Dyrlicha.

dalšne informacije»
Serbske chory a spiwne kupki live na nowej cejdejce
Serbske chory a spiwne kupki live na nowej cejdejce

Gaž se na kjarmušach abo swajźbach zgłosujo „Boleraz, boleraz“, „Přeco ty chodźiš“ abo teke „Naš njebóh dźěd“ spiwa skóro ceły zal sobu. Bźeze cwiblowanja co se młogi rad tšochu z toś teje wjasołeje atmosfery wobchowaś. Z rowno wujźoneje cd „Hory módre, ja was znaju“ jo móžno doma na kawčy samo sobu spiwaś.

dalšne informacije»