Naše nowosći

 • Doma we wućekach 2

  Doma we wućekach 2

  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  W druhej knize swojeje awtobiografiskeje twórby rysuje Benedikt Dyrlich mězniki a etapy žiwjenja po přewróće. Prěni kapitl wopřijima lěta 1990 do 1995, w kotrychž bě zapósłanc Sakskeho krajneho sejma. Druhi kapitl je wěnowany dobje, w kotrejž skutkowaše jako šefredaktor Serbskich Nowin, a třeći wobsahuje čas po ćežkim njezbožu w lěću 2009, kiž jeho powołanske žiwjenje njejapcy skónči. Přewrót je tež Dyrlichowe žiwjenje bytostnje přeměnił, wostał pak je jeho bojowniski duch. Hač jako politikar, nowinar abo předsyda Zwjazka serbskich wuměłcow, njesprócniwje, druhdy tež ze zasakłej hejatosću, je Dyrlich za přichod serbstwa a serbskeho wuměłstwa, za swobodu medijow a demokratiju w Serbach wojował a při tym njerědko njehnadu žnjał. Kniha dokumentuje jeho žiwjenje w nowych politiskich wobstejnosćach a jeho wid na podawki časa, zdobom je putacy zarys najmłódšich serbskich stawiznow.

 • Leben im Zwiespalt 2 • Erscheint Mitte Dezember 2019

  Leben im Zwiespalt 2 • Erscheint Mitte Dezember 2019

  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Im zweiten Band seiner Autobiografie beschreibt Benedikt Dyrlich die Etappen nach der Wende. Das erste Kapitel des Bandes umfasst die Jahre seines Wirkens im Sächsischen Landtag als Abgeordneter der SPD-Fraktion, das zweite die Zeit, in der er Chefredakteur der sorbischen Tageszeitung „Serbske Nowiny“ war. Das dritte Kapitel schildert die Jahre nach seinem schweren Unfall im Sommer 2009, der ihn plötzlich aus dem beruflichen Alltag riss. Der Umbruch 1989/90 hat auch Dyrlichs Leben entscheidend verändert, beständig war jedoch seine kämpferische Natur. Ob als Politiker, Journalist oder Vorsitzender des Sorbischen Künstlerbundes, unermüdlich, bisweilen mit ungestümer Hartnäckigkeit, setzte er sich für die Gegenwart und Zukunft seines Volkes ein, für dessen Literatur und Kunst. Er stritt für die Unabhängigkeit der Medien, für Demokratie bei den Sorben und fiel dabei nicht selten in Ungnade. Das Buch zeichnet seinen Weg in den neuen politischen Verhältnissen und seine persönliche Sicht auf die Ereignisse zum Zeitpunkt des Geschehens. Zugleich ist es ein spannender Abriss der jüngsten sorbischen Geschichte. Die Zeitdokumente wurden zumeist in obersorbischer Sprache verfasst. Diese wurden von Dietrich Scholze ins Deutsche übertragen.

 • Moja Łužica • Meine Lausitz • Mója Łužyca 2020

  Moja Łužica • Meine Lausitz • Mója Łužyca 2020

  12,00 €
  inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Ze swójeju kameru pśewóźujo Wolfgang Wittchen lětne case a swjeźenje we Łužycy a zapópadujo statkowne motiwy. Tak móžo wobglědowaŕ aktualnego kalendarja ze źiśimi z Hrańce na loźe šuflitowaś, nalěśe w Chóśebuskem starem měsće póžywaś abo se rozglědowaś w groźe w Starej Darbni.

 • Swět wokoło nas • za słuchopisak BOOKii

  Swět wokoło nas • za słuchopisak BOOKii

  Heelemanowa, Daniela/Lenz, Gudrun
  24,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Podajće so z dźesaćlětnym Tadejom, sydomlětnej Leńku a pjećlětnym Benom na wulke pućowanje po jich swěće a zeznajće jich swójbu a jich wšědny dźeń doma, w šuli a w pěstowarni.

  Wuslědźće zhromadnje z nimi žiwjenje na burskim statoku, na łuce a w lěsu a tam bydlace zwěrjata. Wopytajće město a wobkedźbujće dźěło na twarnišću abo pola wohnjoweje wobory. A wězo sće wutrobnje přeprošeni zhromadnje z nimi ptači kwas, póstnicy a narodniny swjećić. Ze słuchopisakom BOOKiijom započnu pisane wulke a małe wobrazy „powědać”: praji wam što na wobrazku widźiće a wothraje krótke sady a dialogi, w kotrych tójšto noweho nawuknjeće. Dótknjeće-li so pisakom zwěrjeća, potom słyšiće samo jich zwuki, na př. kak kóčka mjawči, wjelk wuje abo škrěkawa škrěći. A wšudźe tam, hdźež widźiće notu, wam słuchopisak serbski dźěćacy spěw zahraje.

  Swět wokoło nas - das sorbische Bildwörterbuch mit 1150 StichwörternSluchopisak BOOKii skazać/Den Hörstift bestellen

 • Kak na času je? • za słuchopisak BOOKii

  Kak na času je? • za słuchopisak BOOKii

  Stiefenhofer, Martin
  14,95 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Znaješ hižo časnik? Wjerć čerwjenej pokazowakaj wulkeho časnika a hladaj, što Tom a Ida ze swojim psyčkom Linusom w běhu dnja wšitko dožiwja. Stłóč z BOOKii-pisakom na wšelake městna w knize a słuchaj jednorje, što ći powědataj abo z kim sej hrajkataj. Pohladaj, što w pěstowarni z přećelemi dožiwitaj. Što činitaj popołdnju a hdy dźetaj do łoža? Abo sy snadź mudra liška? Potom zahraj sej zajimawu hru, kotraž so na kóždej stronje knihi chowa. Pytaj za časnikami, pakuj swoju tobołku abo pomhaj dźěsćomaj při zrumowanju. Při kóždym dótknjenju z pisakom wočakuja će zajimawe a rjane překwapjenki. Z pomocu knihi a BOOKii-pisaka zrozumiš cyle lochce časnik a jeho natwar, zeznaješ kołoběh časa a z tym wotběh dnja. Daj sej lubić a dźiwaj na šibałeho psyčka Linusa!

  Auf spielerische Weise die Uhr in obersorbischer Sprache lernen Unterhaltsam vertonte Illustrationen Mit interaktiven Spielen Wot 3 lět/Ab 3 Jahren Słuchopisak dyrbi so separatnje nakupić.

  Słuchopisak BOOKii skazać

Za gódowne blido

 

Aktualne informacije

„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ – ein unterhaltsames sorbisch-deutsches Lesebuch
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ – ein unterhaltsames sorbisch-deutsches Lesebuch

In seinem dritten zweisprachigen Lesebuch widmet sich der Herausgeber Marko Greulich der Gegend der evangelischen Kirchgemeinden Königswartha, Neschwitz und Milkel-Luppa. Mit zahlreichen Berichten aus historischen sorbischen Zeitungen und Auszügen aus literarischen Texten über diese Gegend zeichnet er auf unterhaltsame Weise ein lebendiges Bild vom Leben auf dem Lande in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

dalšne informacije»
Póstrowy ku gódam w serbskej rěcy
Póstrowy ku gódam w serbskej rěcy

Powědaś jo slobro, pisaś jo złoto ─ wósebnje w digitalnych casach wjasele se luźe hyšći na z ruku napisanem póstrowje. A to tež a pśedewšym ku gódam na postowyma kórtkoma – ze serbskima motiwoma. Ako póstrow z domownje jo taka kórtka wósobinske spomnjeśe na lubych.

dalšne informacije»
Drugi źěl awtobiografiskeje twórby Benedikta Dyrlicha wujšeł
Drugi źěl awtobiografiskeje twórby Benedikta Dyrlicha wujšeł

Pó tom až jo łońske lěto wujšeł prědny źěl awtobiografiskeje twórby Benedikta Dyrlicha, pśedlažy něnto pód titlom „Doma we wućekach 2“ drugi zwězk. W njom kreslijo awtor w tśich kapitlach mrocniki a etapy pó pśewrośe. Prědny wopśimujo lěta 1990 do 1995, w kótarychž jo był Dyrlich ako cłonk SPD-frakcije wótpósłańc Sakskego krajnego sejma. Drugi wopisujo dobu, w kótarejž jo statkował ako šefredaktor Serbskich Nowin. Tśeśi kapitel jo wěnowany casej pó śěžkem znjeglucenju w lěśe 2009, kenž jo jogo napśisko tergnuło z powołańskego žywjenja.

dalšne informacije»
ZJAWNE WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA
ZJAWNE WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA

Wy pytaće nowe wužadanje z perspektiwu w naročnym powołanju?

W Ludowym nakładnistwje Domowina ma so dźěłowe městno

šefredaktora kulturneho časopisa Rozhlad (m/ž/d)

wot 1. apryla 2020 znowa wobsadźić.

Was wočakuje wotměnjawe dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću, ze mzdu po płaćiwym tarifje a z fleksibelnym dźěłowym časom, kiž dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin.

dalšne informacije»
Dalšne źiśece knigły za słuchopisak BOOKii pśedlaže
Dalšne źiśece knigły za słuchopisak BOOKii pśedlaže

Za tym až su łoni prědne serbske knigły za źiśowniske źiśi w kombinaciji ze słuchopisakom BOOKii wujšli, sleduju lětosa dalšne. Za źiśi wót 3 lět pśedlaže něnto knigły za nawuknjenje zegera. Pśez wjerśenje wjelikeju cerwjeneju spěrowu wiźi góle, co dožywjatej Ida a Tom w běgu dnja ze swójim psyckom Linusom. Gaž tłocy góle ze swójim BOOKii-pisakom na wšake městna w knigłach, móžo słuchaś, wó com powědatej góleśi ze swójimi pśijaśelami, z cym grajotej abo co dožywjotej doma, w źiśowni a na sportnišću. Na kuždem boce knigłow se mimo togo chowa zajmne graśe.

dalšne informacije»