Naše nowosći

 • Susodźa • e-book

  Susodźa • e-book

  14,99 €
  inkl. 5% wobr. dank

  »Susodej njewukaj přez płót, to načini bolace woči«, wě mudre serbske přisłowo radźić. A wěsće něšto na tym je, wšako tči w kóždym přisłowje znajmjeńša kusk wěrnosće. Awtorki a awtorojo noweje antologije serbskeje prozy pak su njedźiwajcy toho susodam »přez płót« pohladali a wo nich žortne abo chutne powědki spisali. Tajkich susodow wšak je wšudźe na swěće, bliskich abo daloko zdalenych.

  W knize zastupjeni su Měrana Cušcyna, Jěwa-Marja Čornakec, Róža Domašcyna, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Marja Krawcec, Lydija Maćijowa, Měrka Mětowa, Marja Młynkowa, Sylwija Šěnowa, Dorothea Šołćina, Jurij Brězan, Beno Budar, Benedikt Dyrlich, Pětr Dźisławk, Dušan Hajduk-Veljković, Jurij Koch, Křesćan Krawc, Jan Lajnert, Kito Lorenc, Alfons Wićaz a Jan Wornar. W swojich powědkach pisaja wo tajkich a wonajkich zetkanjach.

  Knihu skazać

 • Susodźa

  Susodźa

  19,90 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  »Susodej njewukaj přez płót, to načini bolace woči«, wě mudre serbske přisłowo radźić. A wěsće něšto na tym je, wšako tči w kóždym přisłowje znajmjeńša kusk wěrnosće. Awtorki a awtorojo noweje antologije serbskeje prozy pak su njedźiwajcy toho susodam »přez płót« pohladali a wo nich žortne abo chutne powědki spisali. Tajkich susodow wšak je wšudźe na swěće, bliskich abo daloko zdalenych.

  W knize zastupjeni su Měrana Cušcyna, Jěwa-Marja Čornakec, Róža Domašcyna, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Marja Krawcec, Lydija Maćijowa, Měrka Mětowa, Marja Młynkowa, Sylwija Šěnowa, Dorothea Šołćina, Jurij Brězan, Beno Budar, Benedikt Dyrlich, Pětr Dźisławk, Dušan Hajduk-Veljković, Jurij Koch, Křesćan Krawc, Jan Lajnert, Kito Lorenc, Alfons Wićaz a Jan Wornar. W swojich powědkach pisaja wo tajkich a wonajkich zetkanjach.

  e-book skazać

 • CD Serbska rapsodija

  CD Serbska rapsodija

  14,90 €
  inkl. 16% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Nowe wudaće serbskeje komorneje hudźby wobsahuje twórby Bjarnata Krawca, Jurja Winarja, Jana Rawpa a němskeho komponista Huga Raithela, kiž dołhe lěta w NSLDź skutkowaše a so ze serbskej hudźbu zwjazany čuješe. Zestajichu so kompozicije, kotrež su dźensa lědma hišće znate; abo popularne ale hižo njepřistupne. Nowšej twórbje Jana Thiemanna a Ulricha Pogody wuběr wudospołnjetej. Wo mištersku interpretaciju postaratej so Anett Baumann (wiolina) a Liana Bertókowa (klawěr).

  Diese Neuausgabe sorbischer Kammermusik präsentiert Werke von Bjarnat Krawc, Jurij Winar, Jan Rawp und dem deutschen Komponisten Hugo Raithel, der viele Jahre am Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen tätig war und sich der sorbischen Musik sehr verbunden fühlte. Es wurden Kompositionen zusammengestellt, die heute kaum noch bekannt oder, wenngleich populär, nicht mehr zugänglich sind. Neuere Werke von Jan Thiemann und Ulrich Pogoda ergänzen die Auswahl. Für die meisterhafte Interpretation sorgten Anett Baumann (Violine) und Liana Bertók (Klavier).

 • Jank a Majka w njebjesach • CD

  Jank a Majka w njebjesach • CD

  10,00 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Na torhošću wosrjedź stareho města je dźeń do patoržicy hołk a tołk. Jank a Majka chcetaj pódla być a z hoberskim kołom sobu jěć. Tola nimataj pjenjezy! Poskajće, kak so jimaj to přiwšěm poradźi, što so při tym stanje a štó jimaj na kóncu z wulkeje nuzy pomha. Beno Škoda a Marta Měrćinkec staj Jankej a Majce swój hłós dałoj. Běštaj z režiserku Madleńku Šołćic a z dźiwadźelnikami Andreju Bulankowej, Marianom Bulankom, Měrkom Brankačkom a Juliju Jankowscynej w zwukowym studiju, hdźež su powědku za młodych słucharjow do mikrofona čitali a nahrawali.

  Wot 4 lět

  Knihu Jank a Majka w njebjesachskazać

 • Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021

  Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021

  12,00 €
  inkl. 16% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Južo na titelowej stronje strowi wužywarja nowego kalendarja jogo domownja – putnikowańska cerkwja w Róžanśe. Wolfgang Wittchen jo ze swójeju kameru znowego idyliske krajiny, turistiske wjeraški a tradicionalne swěźenje we Łužycy fotografěrował. Lěc pśi zapusśe we Wjerbnje, pśi smalenju na jetski pó Lejnjańskem jazorje abo pśi łojenju rybow w Rakecach – pśecej jo pśiglědowaŕ mjazy nimi. Nazgónity fotograf zamóžo architektoniske drogostki we wobrazu zapópadnuś, lěc jo to restawrěrowany grod w Stróži, cerkwja w Gołkojcach z w lěśe 1848 natwarjonym zwónowym tormom, Mužakojski grod w nazymskej sukni abo gódownje wupyšnjona cerkwja w Hodźiju. Ze swójim pśeglědnim wugótowanim dajo kalendaŕ teke dosć městna za wósobinske zapiski a njaso pitśku domownje do domu.

   

Za gódowne blido

 

Aktualne informacije

Zjawne wupisanje
Zjawne wupisanje

Ludowe nakładnistwo Domowina pyta wót 1. januara 2021 nachylu až do 31.08.2022

 redaktora (m/ž/d)

w redakciji Nowego Casnika

Na Was caka wótměnjate źěło z wusokeju zagronitosću a dłujkodobneju perspektiwu, z mytom za płaśecym tarifom a z fleksibelnym źěłowym casom, pśi kótaremž se glěda na pótrjebnosći familijow. Źěłowy cas wucyni 35,1 goźinow na tyźeń. Źěłowe městno jo Chóśebuz.

dalšne informacije»
 App-update „Dolna Łužyca spiwa“ w LND wujšła
App-update „Dolna Łužyca spiwa“ w LND wujšła

Lěc na schadowance, kulturnem swěźenju abo domowinskem wjacoru – pśi młogich góźbach co se luźam spiwaś. Ale pśecej njejo spiwnik k rukoma, za to pak ma pśisamem kuždy smartphone abo tablet-pc pśi sebje. Z našeju app dostanjoš wšykne spiwy zběrki „Dolna Łužyca spiwa“ na twóju mobilnu wobrazowku. Z lětosnym updatom jo se 53 nowych spiwow dodało, tak až maš něnto 159 spiwow na wuběrk.

dalšne informacije»
Reflektěrowanje casa pśewrota 1989/90 ze serbskego wida
Reflektěrowanje casa pśewrota 1989/90 ze serbskego wida

Drogowańska lichota, demokratija, lichota měnjenja  – což jo źinsa samorozmějuce, su luźe how pśed 30 lětami z měrneju rewoluciju wuwójowali. Knigły „Nowa swoboda?“ awtorki dr. Cordule Ratajczakoweje pśinosujo k reflektěrowanju casa pśewrota 1989/90 ze serbskego wida.

12 casowych znankow w tśirožku mjazy Miłorazom, Bukecami a Šunowom jo awtorce wó swójich dožywjenjach a nazgónjenjach wulicowało. Induwidualne carnoběłe fotografije Jürgena Maćija maju swójske wugronjenje a wudopołniju zaśišći tekstow.

 

dalšne informacije»
Prědne dolnoserbske źiśece knigły za słuchopisak BOOKii
Prědne dolnoserbske źiśece knigły za słuchopisak BOOKii

Za źiśi wót 3 lět pśedlaže něnto knigły za nawuknjenje zegera. Pśez wjerśenje cerwjeneju špěrowu wiźi góle, co dožywjatej Ida a Tom w běgu dnja ze swójim psyckom Linusom. Gaž tusnjo góle ze swójim BOOKii-pisakom na wšake městna w knigłach, móžo słuchaś, wó com powědatej góleśi ze swójimi pśijaśelami, z cym grajotej abo co dožywjatej doma, w źiśowni a na sportnišću.

dalšne informacije»
Erwin Hanuš wulicujo
Erwin Hanuš wulicujo

Za tym ako su łoni knigły Erwina Hanuša „Wósłonki mójogo žywjenja“ wujšli, slěduju lětosa jogo słuchoknigłyTšojeńka z mójogo žywjenja“. Nic jano w casach corony móžoš doma sejźecy na kanopeju abo pśi domacnem źěle abo ducy w awśe słuchaś na awtentisku maminu, tak hochosku ak pisnu rěc Tyšarjowego Erwina.

dalšne informacije»