Naše nowosći

 • Serbska protyka 2023

  Serbska protyka 2023

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Serbska protyka za lěto 2023 přeprošuje Was do Budyskich horow. Kak wotměnjawje hodźi so woblubowana protyka z tutej temu wuhotować, wo tym móžeće so na dołhich nazymskich wječorach při čitanju sami přeswědčić. Přetož kołowokoło hórskeho kraja chowaja so najwšelakoriše stawiznički a powěsće, zajimawostki a překwapjenki, wosobiny abo snano tež zadźěraty hórski ludźik? Dale podawaja so zajimawosće ze swěta a w praktiskej rubrice so sportuje. Na lochke zwučowanja k sćoplenju ćěła slěduje „power-trening“, při kotrymž móžeće so prawje wudźěłać, a na to skića so móžnosće k wotpinanju a wodychnjenju. Pisana, mnohostronska a zajimawa je znowa Serbska protyka!

 • Serbska pratyja 2023

  Serbska pratyja 2023

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Nowa Serbska pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Rownož ma Wjerbno juž tłustu wejsnu chroniku, zgóniju wjerbańske a wšykne druge cytarje w nowej Pratyji wjele njeznatego wó tej titelnej jsy – lěc wó žydojskich kšamarjach, wó bibliotece juž wót lěta 1887, wó wójnje gmejny z kněžkami abo tradiciji serbskego spiwanja. Se wě njefeluju pśinoski wó wjerbańskich wudrogowarjach a nabóžnych wósebnosćach, wó misionarju Waŕmje a literatu Kosyku – to wšo dowěrcowane z receptoma z wjerbańskeje kuchnje. Za dobrym nałogom woglědujo Pratyja se wě teke do drugich jsow, spomina na jubileje serbskich procowarjow a tšojenjow, bitujo cytańsku carobu źiśam, kśesćijanam a nimskorěcnym zajmcam.

 • Bóže słowo na kuždy źeń 2023

  Bóže słowo na kuždy źeń 2023

  2,50 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady pśewóźuju serbske kśesćijany pśez cełe lěto. Ekumeniska źěłowa kupka za cytanje biblije jo wubrała gronko lěta 2023 z prědnych knigłow Mojzasa. „Ty, Bog, wiźiš mě”, jo było wumóžujuce nazgónjenje słužabneje źowki na wuběgach někotare lěttysace pśed nami. Luźe tencas ako źinsa dožywiju take wokognuśa dłymokeje wěstosći, až su ceło wósobinski měnjone a Bog jich situaciju wiźi. To gronko jo dobry pśewóźowaŕ pśez nowy lětnik ochranojskich gronkow z Bóžym słowom na kuždy źeń.

 • Wšědne hesła 2023

  Wšědne hesła 2023

  2,50 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady – to su wšědnje někotre krótke słowa z biblije – přewodźuja serbske křesćanske swójby přez lěto. Rozmołwa je stajnje potom dobra, hdyž so partnerojo woprawdźe za sebje zajimuja a so zrozumja. Mało słowow potom dosaha, jeli wone žiwjensku situaciju druheho spóznaja. Hesła, krótke słowa ze Stareho a Noweho zakonja, su tajki poskitk do rozmołwy. Bibliske słowa móža jara wosobinske być, kaž rozmołwa mjez Bohom a nami. Wone móža być žiwe zetkanje z Bohom, jeli w nich swoje žiwjenje spóznawamy, druhdy njejapcy dokładnje. Hesła na lěto 2023 tajke zetkanje znowa zmóžnja.

 • Łužica – Łužyca – Lausitz 2023

  Łužica – Łužyca – Lausitz 2023

  15,00 €
  inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Dreisprachiger Wandkalender für die Lausitz

  Meisterhafte Fotografien von Matthias Bulang

  Mit ausreichend Platz für persönliche Notizen

Serbska muzyka

 

Aktualne informacije

Wjerbno titelna wjas w nowej Pratyji
Wjerbno titelna wjas w nowej Pratyji

Nowa Serbska pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła a dojźo w pśiducych dnjach ku kupcam. Rownož ma Wjerbno juž tłustu wejsnu chroniku, zgóniju wjerbańske a wšykne druge cytarje w nowej Pratyji wjele njeznatego wó tej titelnej jsy – lěc žydojskich kšamarjach, bibliotece juž wót lěta 1887, wójnje gmejny z kněžkami abo tradiciji serbskego spiwanja.

Premjera Serbskeje pratyje 2023

13.10.2022, zeger 18.00, w sportaŕskem domje we Wjerbnje

dalšne informacije»
„Bóže słowo na kuždy źeń 2023“ wujšło
„Bóže słowo na kuždy źeń 2023“ wujšło

Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady pśewóźuju serbske kśesćijany pśez cełe lěto. Nejnowše wudaśe něnt w Ludowem nakładnistwje Domowina pśedlažy. Ekumeniska źěłowa kupka za cytanje biblije jo wubrała gronko lěta 2023 z prědnych knigłow Mojzasa.

dalšne informacije»
 Dnjowniki fararja Šwjele wujšli
Dnjowniki fararja Šwjele wujšli

Dnjowniki Bogumiła Šwjele z lět 1897 do 1945 su jadnorazne awtentiske žrědło k serbsko-nimskej Łužycy za cas póznego kejžorstwa, Weimarskeje republiki a nacionalsocializma. Ako Spise Serbskego instituta su wujšli pód titlom „Aus dem Alltag eines wendischen Pfarrers“ w Ludowem nakładnistwje Domowina. Wudawaŕka dr. Annett Brězanec jo wšykne Šwjelowe dolno- a górnoserbske zapise pśestajiła, tak až su dnjowniki dopołnje w nimskej rěcy pśistupne.

dalšne informacije»
Jill-Francis Ketlicojc powědki za dźěći předpołožiła
Jill-Francis Ketlicojc powědki za dźěći předpołožiła

To drje je nowum w serbskej dźěćacej literaturje! – Pod titulom „Zaječk hłupačk a druhe powědki“ předpołoži delnjoserbska awtorka Jill-Francis Ketlicojc swoje zabawne powědki nětko tež hornjoserbsce. Loni w delnjoserbšćinje wušłe, je tute Jan Měškank přełožił.

dalšne informacije»
Nowe knigły z Pettsonom a Findusom
Nowe knigły z Pettsonom a Findusom

Starki Pettson a kócor Findus stej pla źiśi wjelgin znatej a kradu woblubowanej. Šwedski spisowaśel Sven Nordqvist jo napisał cełu seriju wó nima. W dolnoserbskem pśełožku Madleny Norberg pśedlažy něnt druge jogo wulicowańko Findus a góńtwa za lišku“. Knigły za źiśi wót 4 lět su teke rědny dar do jatšownego gnězda.

dalšne informacije»