Naše nowosći

 • Zelena radosć

  Zelena radosć

  Kral, Jan
  19,90 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  W předležacej knize poda so awtor na slědy přirodospytnikow. Přiroda před durjemi wabješe a pohonjowaše na přirodowědnym polu skutkowacych Serbow Hadama Bohuchwała Šěracha, Michała Rostoka, Jana Bohuwěra Mučinka, Michała Awgusta Krala, Jana Larasa, Korlu Bohuwěra Šěcu, Jakuba Nowaka-Horjanskeho, Měrćina Krala, Jakuba Lorenca-Zalěskeho a Juliusa Korlu Emila Rioty čas žiwjenja. Jan Kral je čitarstwu zbliži. Podawa žiwjenjoběhi a originalny tekst z jich pjera. K tomu přidruža so swójske zhladowanja na přirodne zjawy, kiž je jako wjesny hólčec, student biologije a zahorjeny zahrodnik sam nazhonił a wobkedźbował.

 • Moje prěnje swjate woprawjenje

  Moje prěnje swjate woprawjenje

  14,90 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Skónčnje tak daloko je: Lucija a Syman staj k prěnjemu swjatemu wo... wo... wopytanju šłoj. Trochu kopolate wšak te zapřijeće je, njeměniće tež? Što ma z tym na sebi, to jenož zhoniće, hdyž sej dopomnjenski album „Moje prěnje swjate woprawjenje” bliže wobhladaće. W srjedźišću tekstoweho dźěla steji přećelstwo z Jězusom, kotrež so z kóždym přistupom k blidu Božemu wobtwjerdźa. Što je zakład woprawdźiteho přećelstwa? Móžu Jězusowy přećel być? Kak Boha narěčeć? Móžu nawuknyć so modlić? Kak mi Jězus pomha, być dobry čłowjek? Što stawa so na Božej mši? Na tute prašenja nańdu młodźi wužiwarjo wotmołwu. Druhi dźěl albuma sčini z kóždeho eksemplara unikat. Wšako skića mnoho městna za swójske zapiski a fota wo swjedźenju kaž tež dwustronske wumolowanki.
 • Dźesać mojich porsćikow

  Dźesać mojich porsćikow

  9,90 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Hibajće swoje palcy a porsćiki! Hač „Himplašk a pimplašk taj palčikaj“, „Mała husańca“ abo „Pica na chribjeće“ lóštne to hibanje a žiwjenje z rukomaj a po chribjeće. Swój wulki wustup maja naše porsćiki. Znajeće je? Palc, pokazowak, srjedźak, pjeršćenjak a małušk powjedu was po pisanje ilustrowanej knižce. Lóštne hrónčka su w tutej zběrce k zaběrje z najmjeńšimi dźěćimi zhromadźene.

  Dźesać mojich porsćikow – Porstowe hry, Baje, baje basničku – Hrónčka, Myška běži, dźěrku pyta – Hry, Jedyn, dwaj, tři, dźi no dźi! – Wuličenki

  Za dźěći wot 2 lět

 • Koče slěbro

  Koče slěbro

  14,90 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Koče slěbro nima ničo z kóčkami činić, ale je titul woblubowaneje kriminalki Jurja Kocha. W předležacym dalšim nakładźe móže nowa generacija čitarjow z Jakubom, Filipom, Rejzku a wowku Babydušku wo Šibjeńču horu wojować, kotraž ma so kočeho slěbra dla wotbagrować. A z njej ma so tež zhubić Weclichec bróžnja a wšě te šerjenja, kiž tam wopołnocy rady nimo jěducych za nós wodźa. „Wumóžimy Šibjeńču horu a Weclichec bróžnju“, abo skrótšene „wumšibhorawecbrož“ rěka zawjazk młodych wojowarjow-aktiwistow a z nim wustupuja samo před sakskim parlamentom. Hač maja tam wuspěch, to njech sej dźěći w dźewjeć kapitlach a „hišće jednym krótkim kóncu“ same wotkryja.

  Wot 8 lět

 • Łuskač 2 ─ wučbnica

  Łuskač 2 ─ wučbnica

  Lippmann, Frank / Poser, Katja
  18,95 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Natwar wučbnicy je rozrjadowany po zwučenym wašnju kaž we Łuskaču 1 a 4 do třoch wobłukow:

  wobłuk: Zakładna strona. Šuler/ka dóstanje na jednanje orientowany zastup do maćizny. Nowu wědu móže na zakładźe wobšěrneho poskitka wšelakorych nadawkow zwučować. Nadawki su jasne diferencowane ze zakładnymi, ćešimi a wosebje ćežkimi nadawkami. Dźěćom stajnje po boku je rapak Traks jako motiwowacy wuknjenski přewodnik.

  wobłuk: Wospjetowanje. Tu pokaza šuler/ka, što je nowe nawuknył/a a što hišće móže. Wón/Wona skrućuje zakładnu wědy z pomocu zwučowanjow a wospjetowanjow.

  wobłuk: Hłowu trenować. Tu móže šuler/ka sej hłójčku łamać, rozmyslować a hrać.

Serbske bajki a powěsći

 

Aktualne informacije

Z Janom Kralom na slědach serbskich pśirodowědnikow
Z Janom Kralom na slědach serbskich pśirodowědnikow

Lěta warnujuce njewomucne źěło něgajšnego lektora Ludowego nakładnistwa Domowina Jana Krala jo wunjasło něnto w LND pśedlažece knigły z titelom „Zelena radosć“. W nich jo se wudał awtor na slědy pśirodowědnikow. Pśiroda pśed źurjami jo wabiła a wobwliwowała cas žywjenja na pśirodowědnym polu statkujucych Serbow Hadama Bohuvchwała Šěracha, Michała Rostoka, Jana Bohuwěra Mučinka, Michała Awgusta Krala, Jana Larasa, Korlu Bohuwěra Šěcu, Jakuba Nowaka-Horjanskego, Měrćina Krala, Jakuba Lorenca-Zalěskego a Juliusa Korlu Emila Riote.

dalšne informacije»
„Koče slěbro“ zasej na pśedank
„Koče slěbro“ zasej na pśedank

Kóccyne slobro njama nic z kóckami cyniś, ale to jo titel woblubowanego kriminalnego tšojeńka za młode cytarje, kótarež jo napisał Jurij Koch. Něnto jo wóno wujšło w LND w 2. nakłaźe. Tak móžo wójowaś nowa generacija cytarjow z Jakubom, Filipom, Rejzku a starkeju Babydušku wó Šibjeńcowu góru, kótaraž ma se wótbagrowaś dla kóccynego slobra.

dalšne informacije»
Ludowe nakładnistwo Domowina ma nowego jadnarja
Ludowe nakładnistwo Domowina ma nowego jadnarja

Wót 1. junija 2020 ma Ludowe nakładnistwo Domowina na cole nowe woblico. Syman Pětr Cyž  (42), roźony Budyšynaŕ, se stajijo wupominanju, serbske kingły  a casniki do pśichoda wjasć. Nowy jadnaŕ jo studěrował w Lipsku medijowe a komunikaciske wědomnosći a jo napóslědku źěłał we wjednistwje agentury Pioneer Communications w Barlinju.

dalšne informacije»
Wjasoła zběrka z gronkami za palce wujšła
Wjasoła zběrka z gronkami za palce wujšła

Lěc „Himplašk a Pimplašk taj palčikaj“ abo „Mała husańca“ – w nowych knigłach Ludowego nakładnistwa Domowina ma kuždy palcyk swój wjeliki wustup. Kniglicki „Dźesać mojich porsćikow“ za nejmjeńše špingeliki jo Lydija Maćijowa zestajiła, a Martina Burghart-Vollhardt jo je pisanje ilustrěrowała. Pódajśe se z palcykami na wjeilke drogowanje pó swěśe abo do lěsa.

dalšne informacije»
Jadnaŕka Ludowego nakładnistwa Domowina se rozžognujo
Jadnaŕka Ludowego nakładnistwa Domowina se rozžognujo

Kóńc maja źo dłujkolětna jadnaŕka Ludowego nakładnistwa Domowina Marka Maćijowa na wuměńk. Studěrowana źiwadłowa wědomnostnica jo statkowała wěcej ako 40 lět w serbskem nakładnistwje. Zachopiła jo w redakciji Płomjenja a jo pótom pśejšła do lektorata. Wót 1994 nawjedujuca lektorka jo mjazy drugim iniciěrowała a koncipěrowała wuznamny rěd „Die sorbische Bibliothek“. W lěśe 2003 jo pśewzeła jadnaŕstwo a jo teke na tom městnje rozsudnje pśipomogała, až wótpowědujo LND swójomu wusokemu wupominanjeju, wuwijaś, wudawaś a rozšyrjaś serbsku literaturu a literaturu wó Serbach.

dalšne informacije»