Naše nowosći

 • Gramatika. Tabulki a přehlady za wučbu serbšćiny

  Gramatika. Tabulki a přehlady za wučbu serbšćiny

  Manuela Smolina
  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Kak ma prawje rěkać: My twarjachmy abo my twarichmy? Je kopar dwě wroće abo dwoje wrota třělił? Jěmy całtu z mědom abo z mjedom? Deklinuje so słowo mawt kaž hat abo kaž tomata? Na tajke a podobne prašenja wotmołwja nowa kniha z titulom „Gramatika. Tabulki a přehlady za wučbu serbšćiny”, kotruž je Rěčny centrum WITAJ wudał. Přiručka je w prěnim rjedźe myslena do ruki šulerkow a šulerjow wot 5. do 12. lětnika a předstaja wšitke wažne wobłuki hornjoserbskeje morfologije. W njej namakaće přehlady, dodatne wujasnjenja a kopicu rěčnych přikładow, kotrež su dobra pomoc, njewěstosće wotstronić a typiskim zmylkam zadźěwać. Gramatiske tabulki a přehlady zmóžnjeja wužiwarjam, swoje gramatiske znajomosće skrućeć, systematizować a rozšěrjeć.

 • Reformation und Ethnizität

  Reformation und Ethnizität

  29,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Die Reformation setzte neben fundamentalen theologischen auch erhebliche gesellschaftliche Entwicklungen in ganz Europa in Gang. Für viele kleine Völker stellte die Spaltung der Kirche und die Ausbildung konkurrierender christlicher Konfessionen am Beginn der Neuzeit eine Zäsur dar, die einen tiefgreifenden sozialen und kulturellen Wandel mit sich brachte. Der vorliegende Konferenzband widmet sich in vergleichender Perspektive am Beispiel der Sorben, Esten und Letten den langfristigen Auswirkungen von Reformation und Konfessionsbildung auf die Glaubens- und Lebenswelten der kleinen Völker Ostmitteleuropas im 16. und 17. Jahrhundert. Insgesamt 17 Beiträge aus den Geschichts-, Kultur-, Literatur- und Sprachwissenschaften sowie aus der Theologie und der Kunstgeschichte gehen einerseits den Brüchen und langfristigen Entwicklungen im Gefolge der Reformation, andererseits aber auch den Kontinuitäten zwischen vor- und nachreformatorischer Zeit nach.

 • Z Lipicy do hole

  Z Lipicy do hole

  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Što je Chróšćanska baba Hilža Dórnikowa 1793 w Jědlicach činić měła? Kak je tomu dóšło, zo buchu na kwasu kwasarkam židźane banty rozrězane? Što je princesna Mathilda składnostnje wopyta w Njebjelčicach 1899 činiła? Abo kajki běše załoženski swjedźeń Kulowskeho Bratrowstwa? Štóž so za tute a dalše prašenja ze serbskich wjesnych stawiznow zajimuje, njech sej předležacu knihu do rukow wozmje. Historiske wobrazy a pohladnicy z 19. a prěnjeje połojcy 20. lětstotka a přinoški z nowinow a časopisow samsneje doby skića dohlad do žiwjenskich poměrow našich prjedownikow, kiž su dźensa nimale pozabyte.

 • Doma we wućekach 2 • e-book

  Doma we wućekach 2 • e-book

  14,99 €
  inkl. 7% wobr. dank

  W druhej knize swojeje awtobiografiskeje twórby rysuje Benedikt Dyrlich mězniki a etapy žiwjenja po přewróće. Prěni kapitl wopřijima lěta 1990 do 1995, w kotrychž bě zapósłanc Sakskeho krajneho sejma. Druhi kapitl je wěnowany dobje, w kotrejž skutkowaše jako šefredaktor Serbskich Nowin, a třeći wobsahuje čas po ćežkim njezbožu w lěću 2009, kiž jeho powołanske žiwjenje njejapcy skónči. Přewrót je tež Dyrlichowe žiwjenje bytostnje přeměnił, wostał pak je jeho bojowniski duch. Hač jako politikar, nowinar abo předsyda Zwjazka serbskich wuměłcow, njesprócniwje, druhdy tež ze zasakłej hejatosću, je Dyrlich za přichod serbstwa a serbskeho wuměłstwa, za swobodu medijow a demokratiju w Serbach wojował a při tym njerědko njehnadu žnjał. Kniha dokumentuje jeho žiwjenje w nowych politiskich wobstejnosćach a jeho wid na podawki časa, zdobom je putacy zarys najmłódšich serbskich stawiznow.

 • Doma we wućekach 2

  Doma we wućekach 2

  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  W druhej knize swojeje awtobiografiskeje twórby rysuje Benedikt Dyrlich mězniki a etapy žiwjenja po přewróće. Prěni kapitl wopřijima lěta 1990 do 1995, w kotrychž bě zapósłanc Sakskeho krajneho sejma. Druhi kapitl je wěnowany dobje, w kotrejž skutkowaše jako šefredaktor Serbskich Nowin, a třeći wobsahuje čas po ćežkim njezbožu w lěću 2009, kiž jeho powołanske žiwjenje njejapcy skónči. Přewrót je tež Dyrlichowe žiwjenje bytostnje přeměnił, wostał pak je jeho bojowniski duch. Hač jako politikar, nowinar abo předsyda Zwjazka serbskich wuměłcow, njesprócniwje, druhdy tež ze zasakłej hejatosću, je Dyrlich za přichod serbstwa a serbskeho wuměłstwa, za swobodu medijow a demokratiju w Serbach wojował a při tym njerědko njehnadu žnjał. Kniha dokumentuje jeho žiwjenje w nowych politiskich wobstejnosćach a jeho wid na podawki časa, zdobom je putacy zarys najmłódšich serbskich stawiznow.

Wuknjomy serbski

 

Aktualne informacije

WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA
WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA

Wy pytaće nowe wužadanje a perspektiwu w naročnym powołanju?

W Ludowym nakładnistwje Domowina ma so dźěłowe městno

 lektora (m/ž/d)

w lektoraće za powšitkownu a wědomostnu literaturu

 wot 1. apryla 2020 znowa wobsadźić.

Was wočakuje wotměnjawe dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću, ze mzdu po płaćiwym tarifje a z fleksibelnym dźěłowym časom, kiž dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin. Cyłodnjowski dźěłowy čas hodźi so w mjezsobnym dorozumjenju tež skrótšić.

dalšne informacije»
Konferenzband über Reformation, Konfessionsbildung und ihre Auswirkungen
Konferenzband über Reformation, Konfessionsbildung und ihre Auswirkungen

Als 67. Band der Schriften des Sorbischen Instituts erschien im Domowina-Verlag der Konferenzband „Reformation und Ethnizität“, herausgegeben von Susanne Hose, Madlena Mahling und Friedrich Pollack. Die Reformation setzte neben fundamentalen theologischen auch erhebliche gesellschaftliche Entwicklungen in ganz Europa in Gang. Für viele kleine Völker – wie im Buch am Beispiel der Sorben, Esten und Letten dargelegt – stellte die Spaltung der Kirche und die Ausbildung konkurrierender christlicher Konfessionen am Beginn der Neuzeit eine Zäsur dar, die einen tiefgreifenden sozialen und kulturellen Wandel mit sich brachte.

 

dalšne informacije»
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ – ein unterhaltsames sorbisch-deutsches Lesebuch
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ – ein unterhaltsames sorbisch-deutsches Lesebuch

In seinem dritten zweisprachigen Lesebuch widmet sich der Herausgeber Marko Greulich der Gegend der evangelischen Kirchgemeinden Königswartha, Neschwitz und Milkel-Luppa. Mit zahlreichen Berichten aus historischen sorbischen Zeitungen und Auszügen aus literarischen Texten über diese Gegend zeichnet er auf unterhaltsame Weise ein lebendiges Bild vom Leben auf dem Lande in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

dalšne informacije»
Drugi źěl awtobiografiskeje twórby Benedikta Dyrlicha wujšeł
Drugi źěl awtobiografiskeje twórby Benedikta Dyrlicha wujšeł

Pó tom až jo łońske lěto wujšeł prědny źěl awtobiografiskeje twórby Benedikta Dyrlicha, pśedlažy něnto pód titlom „Doma we wućekach 2“ drugi zwězk. W njom kreslijo awtor w tśich kapitlach mrocniki a etapy pó pśewrośe. Prědny wopśimujo lěta 1990 do 1995, w kótarychž jo był Dyrlich ako cłonk SPD-frakcije wótpósłańc Sakskego krajnego sejma. Drugi wopisujo dobu, w kótarejž jo statkował ako šefredaktor Serbskich Nowin. Tśeśi kapitel jo wěnowany casej pó śěžkem znjeglucenju w lěśe 2009, kenž jo jogo napśisko tergnuło z powołańskego žywjenja.

dalšne informacije»
Dalšne źiśece knigły za słuchopisak BOOKii pśedlaže
Dalšne źiśece knigły za słuchopisak BOOKii pśedlaže

Za tym až su łoni prědne serbske knigły za źiśowniske źiśi w kombinaciji ze słuchopisakom BOOKii wujšli, sleduju lětosa dalšne. Za źiśi wót 3 lět pśedlaže něnto knigły za nawuknjenje zegera. Pśez wjerśenje wjelikeju cerwjeneju spěrowu wiźi góle, co dožywjatej Ida a Tom w běgu dnja ze swójim psyckom Linusom. Gaž tłocy góle ze swójim BOOKii-pisakom na wšake městna w knigłach, móžo słuchaś, wó com powědatej góleśi ze swójimi pśijaśelami, z cym grajotej abo co dožywjotej doma, w źiśowni a na sportnišću. Na kuždem boce knigłow se mimo togo chowa zajmne graśe.

dalšne informacije»