Naše nowosći

 • Moja Łužica • Meine Lausitz • Mója Łužyca 2020

  Moja Łužica • Meine Lausitz • Mója Łužyca 2020

  12,00 €
  inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Ze swójeju kameru pśewóźujo Wolfgang Wittchen lětne case a swjeźenje we Łužycy a zapópadujo statkowne motiwy. Tak móžo wobglědowaŕ aktualnego kalendarja ze źiśimi z Hrańce na loźe šuflitowaś, nalěśe w Chóśebuskem starem měsće póžywaś abo se rozglědowaś w groźe w Starej Darbni.

 • Hesła 2020

  Hesła 2020

  2,50 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  „Wšědne hesła“ na lěto 2020 maja mały jubilej. Dwacety raz podadźa so wone na puć do wosadow. Wšón čas je so Hinc Šołta swěru wo zestajenje a přełožk starał, zo by tónle přewodnik swój puć do serbskich křesćanskich swójbow namakał. 290 lět su tute jadriwe bibliske słowa dźeń wote dnja ludźi přewodźeli a jim tróšt a pomoc poskićeli. Dźensa njejsu wone dawno jenož w Bratrowskej wosadźe rozšěrjene. Čitaja so mjeztym we wjace hač 50 rěčach. Loni je prěni raz delnjoserbske wudaće wušło. Tak zwjazuje knižka z hesłami kóždy dźeń čitacu wosadu po wšěm swěće.
 • Bóže słowo na kuždy źeń 2020

  Bóže słowo na kuždy źeń 2020

  2,50 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  W lěśe 1731 su wujšli w ochranojskej bratšojskej wósaźe prědny raz kniglicki z gronkom z Nowego a Starego Testamenta za kuždy źeń lěta. Lětosa wujdu ochranojske gronka 290. raz w śišćanej formje. Telik lět su te jědriwe bibliske słowa źeń wóte dnja luźi pśewóźowali a jim trošt a pomoc dawali. Źinsa njejsu wóni dawno jano w bratšojskej wósaźe rozšyrjone, mjaztym cytaju se we wěcej ako 50 rěcach a łoni jo prědny raz dolnoserbske wudaśe wujšło. Tak zwězuju kniglicki z Bóžym słowom kuždy źeń cytajucu wósadu pó wšom swěśe.
 • Lutk 1 • Pišomy pilnje. Šulske wuchadne pismo

  Lutk 1 • Pišomy pilnje. Šulske wuchadne pismo

  Hanka Ješcyna
  8,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Wažny, moderny wuceński a wuknjeński srědk za WITAJ-wucbu w 1. lětniku jo rěd LUTK 1. Tym južo pśedlažecym źělam Fibla, Toflowe aplikacije, Pisański zešywk (Šulske wuchadne pismo) a Pisański zešywk (Śišćane pismo) jo se něnto pśidał tśeśi pisański zešywk Pišomy pilnje (Šulske wuchadne pismo).

  Ein wichtiges und modernes Lehr- und Lernmittel für den WITAJ-Unterricht in der 1. Klasse ist die Reihe LUTK 1. Den bereits vorliegenden Teilen Fibel, Tafelapplikationen, Schreibheft (Schulausgangsschrift) und Schreibheft (Druckschrift) kommt nun das dritte Schreibheft „Pišomy pilnje“ [Wir schreiben fleißig] (Schulausgangsschrift) hinzu.

 • W času zeza časa

  W času zeza časa

  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Što stawa so w času zeza časa? Kajke nitki pletu so tam a sem? – Jenož jedna runina njeje wěc Róže Domašcyneje. W swojich basnjach a krótkich tekstach pohibuje so pře wšě płoty, doprědka a dozady, baje a basni. Wušiknje zapleće zwučne zynki, dwu- a wjacezmyslnosće, přisłowa a bajki. Swět dźensa je hłuboka studźeń, z kotrejež čerpa – často intuitiwnje, druhdy cyle wědomje, preciznje, potom zaso sarkastisce, stajnje pak połna idejow a fantazije. W nowej zběrce wěnuje so basnica znowa jej bliskim temam kaž serbskej rěči, zničenemu krajej, nahrabnosći, zachodnosći zemje a žiwjenja a bóle hač dotal njezwučenym wobkedźbowanjam a fantastiskim wumyslenkam w přirodźe.

Wobrazowe zwězki

 

Aktualne informacije

„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ – ein unterhaltsames sorbisch-deutsches Lesebuch
„A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ – ein unterhaltsames sorbisch-deutsches Lesebuch

In seinem dritten zweisprachigen Lesebuch widmet sich der Herausgeber Marko Greulich der Gegend der evangelischen Kirchgemeinden Königswartha, Neschwitz und Milkel-Luppa. Mit zahlreichen Berichten aus historischen sorbischen Zeitungen und Auszügen aus literarischen Texten über diese Gegend zeichnet er auf unterhaltsame Weise ein lebendiges Bild vom Leben auf dem Lande in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Buchpremiere

18. 10. 2019, 16.00 Uhr, Pfarrscheune - evangelische Kirchgemeinde Königswartha

dalšne informacije»
Erwin Hanuš wulicujo ze swójogo žywjenja
Erwin Hanuš wulicujo ze swójogo žywjenja

„Wósłonki mójogo žywjenja“ jo titel nowych knigłow, kenž su něnto w Ludowem nakładnistwje Domowina wujšli. Erwin Hanuš wulicujo w nich zajmnje ze swójogo žywjenja. Na jogo wósłonki inkluziwnje gronka a basni směju wšykne narske byś. Wósebnje pak budu se wjaseliś jogo njelicone wukniki a kursisty serbšćiny, kótarež su jogo k spisanju spomnjeśow póstarcyli.

dalšne informacije»
Neuer Lyrikband von Róža Domašcyna
Neuer Lyrikband von Róža Domašcyna

Unter dem Titel „W času zeza časa“ (Die Zeit hinter der Zeit) ist ein neues Buch von Róža Domašcyna erschienen. In den meist sorbischen Gedichten und kurzen Texten ruft die Dichterin vertraute Themen auf: die sorbische Sprache, vernichtetes Land, die Gier der Mächtigen, die Vergänglichkeit der Erde und des Lebens und mehr als sonst ungewöhnliche Beobachtungen und phantastisch Ersonnenes in der Natur.

dalšne informacije»
Bóže słowo na kuždy źeń drugi raz w dolnoserbskej rěcy
Bóže słowo na kuždy źeń drugi raz w dolnoserbskej rěcy

Bibliske gronka na kuždy źeń su se lětosa drugi raz dolnoserbski wudali. W lěśe 1731 su wujšli w ochranojskej bratšojskej wósaźe prědny raz kniglicki z gronkom z Nowego a Starego Testamenta za kuždy źeń lěta. Lětosa wujdu ochranojske gronka 290. raz w śišćanej formje. Telik lět su te jědriwe bibliske słowa źeń wóte dnja luźi pśewóźowali a jim trošt a pomoc dawali.

dalšne informacije»
Žylow titelna wjas w nowej Pratyji!
Žylow titelna wjas w nowej Pratyji!

Nowa Pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Jeje redakcija ─ Horst Adam, Adelheid Dawmowa a Ingrid Hustetowa ─ jo zestajiła na 60 pśinoskow wót pśisamem 40 awtorkow a awtorow, tak až mógu se cytaŕki a cytarje wjaseliś na wótměnjatu lekturu, kótaraž póbitujo wjele k pśemyslowanju a smjejkotanju.

Nowa Pratyja dojźo w pśiducych dnjach ku kupcam.

dalšne informacije»