Naše nowosći

 • Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021

  Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021

  12,00 €
  inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Južo na titelowej stronje strowi wužywarja nowego kalendarja jogo domownja – putnikowańska cerkwja w Róžanśe. Wolfgang Wittchen jo ze swójeju kameru znowego idyliske krajiny, turistiske wjeraški a tradicionalne swěźenje we Łužycy fotografěrował. Lěc pśi zapusśe we Wjerbnje, pśi smalenju na jetski pó Lejnjańskem jazorje abo pśi łojenju rybow w Rakecach – pśecej jo pśiglědowaŕ mjazy nimi. Nazgónity fotograf zamóžo architektoniske drogostki we wobrazu zapópadnuś, lěc jo to restawrěrowany grod w Stróži, cerkwja w Gołkojcach z w lěśe 1848 natwarjonym zwónowym tormom, Mužakojski grod w nazymskej sukni abo gódownje wupyšnjona cerkwja w Hodźiju. Ze swójim pśeglědnim wugótowanim dajo kalendaŕ teke dosć městna za wósobinske zapiski a njaso pitśku domownje do domu.

   

 • Moje prěnje swjate woprawjenje

  Moje prěnje swjate woprawjenje

  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Skónčnje tak daloko je: Lucija a Syman staj k prěnjemu swjatemu wo... wo... wopytanju šłoj. Trochu kopolate wšak te zapřijeće je, njeměniće tež? Što ma z tym na sebi, to jenož zhoniće, hdyž sej dopomnjenski album „Moje prěnje swjate woprawjenje” bliže wobhladaće. W srjedźišću tekstoweho dźěla steji přećelstwo z Jězusom, kotrež so z kóždym přistupom k blidu Božemu wobtwjerdźa. Što je zakład woprawdźiteho přećelstwa? Móžu Jězusowy přećel być? Kak Boha narěčeć? Móžu nawuknyć so modlić? Kak mi Jězus pomha, być dobry čłowjek? Što stawa so na Božej mši? Na tute prašenja nańdu młodźi wužiwarjo wotmołwu. Druhi dźěl albuma sčini z kóždeho eksemplara unikat. Wšako skića mnoho městna za swójske zapiski a fota wo swjedźenju kaž tež dwustronske wumolowanki.
 • Das Ende vom Paradies, 2. Aufl.

  Das Ende vom Paradies, 2. Aufl.

  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Ausgehend vom Anfang des 20. Jahrhunderts, widmet sich der Autor auf über 600 Seiten dem Leben einer sorbischen Familie über drei Generationen bis in 1980er-Jahre. Bewegend schildert er all die Wirren, die die Schusters durchlebt haben. Das Einbeziehen historischer Ereignisse macht den Roman zu einem lebendigen Zeugnis der jüngeren Geschichte.

 • Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo jutry zaječki překwapili

  Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo jutry zaječki překwapili

  6,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Wroblik Frido a jeho přećeljo su zaso po puću – w jutrownej stawiznje spisowaćelki Jěwy-Marje Čornakec. Přećeljo su sej, na přeće zajaca Wuchača, wosebitu překwapjenku za małe zaječki wumyslili. Zaječki su staršimaj w dojutrownym času pilnje pomhali jeja pomolować. Tuž chwataja jutrońčku wćipni na zelenu łuku k wroblikej, myšce, žabce a jěžikej. Wroblik Frido, myška Pip-pip, žabka Šlapka kaž tež jěžik Kałačik staja jedyn po druhim zaječkam nadawk. Hnydom so wulke pytanje za jutrownymi jejemi započnje. Tola što to? Pytanje so dlije a dlije. Hdźe nož wostanu zaječki? Po dołhej chwili so skónčnje nawróća. Ale što dźerži kóždy zaječk w swojimaj packomaj? Tež za předležace wudaće je ilustrator Günter Wongel zabawne barbne rysowanki zhotowił. »Wroblik Frido-knihi« słušeja mjeztym k bestselleram serbskeje dźěćaceje literatury.

 • Jutry doma. Osterreiten

  Jutry doma. Osterreiten

  Maćij Bulank
  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  »Haleluja! Zwońće zwony!«, je jutry po honach serbskich katolskich wosadow słyšeć, hdyž so křižerjo na puć podadźa, zo bychu do susodneje wosady jěchajo jutrowne poselstwo wozjewjeli. Maćij Bulank je jich ze swojej kameru přewodźał wot přihotow w domjacych konjencach přez jěchanje same hač k dźaknym kemšam křižerjow w Róžeńće a tak dostojny a za katolskich Serbow wažny nałožk dokumentował. Čućiwym wobrazam su přidate nalětnje a jutrowne literarne teksty.

Doma – cas za cytanje

 

Aktualne informacije

Sćěnowy kalendaŕ „Moja Łužicy – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021“ wujšeł
Sćěnowy kalendaŕ „Moja Łužicy – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021“ wujšeł

Teke za lěto 2021 jo był ducy fotograf Wolfgang Wittchen, aby znowego zapópadnuł gódne motiwy za rowno w Ludowem nakładnistwje Domowina wujźony sćěnowy kalendaŕ „Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca“.

Wolfgang Wittchen jo ze swójeju kameru znowego idyliske krajiny, turistiske wjeraški a tradicionalne swěźenje we Łužycy fotografěrował.

dalšne informacije»
Dermotne librowanje knigłow jo zawěsćone
Dermotne librowanje knigłow jo zawěsćone

Teke pó nachylnem zacynjenju knigłaŕnjow a drugich pśedawaŕnjow corona-wirusa dla póbitujo a librujo Ludowe nakładnistwo Domowina dalej swóje knigły, słuchoknigły, muzikowe cejdejki a wideja. Skazanki su móžne na www.domowina-verlag.de, telefoniski (03591/577-288), z faksom (03591/577-289) abo z mejlku (vertrieb@domowina-verlag.de). Až do 19. apryla 2020 librujomy wóru do cełeje Nimskeje bźez dalšnych kostow.

dalšne informacije»
Roman von Christian Schneider wieder lieferbar
Roman von Christian Schneider wieder lieferbar

Christian Schneiders Epochenroman Das Ende vom Paradies ist als Taschenbuch jetzt in 2. Auflage erschienen. Ausgehend vom Anfang des 20. Jahrhunderts, widmet sich der Autor auf über 600 Seiten dem Leben einer sorbischen Familie über drei Generationen bis in 1980er-Jahre. Bewegend schildert er all die Wirren, die die Schusters durchlebt haben. Das Einbeziehen historischer Ereignisse macht den Roman zu einem lebendigen Zeugnis der jüngeren Geschichte.


dalšne informacije»
Dalšne „Wroblik Frido-knigły“ na jatšy pśigótuju
Dalšne „Wroblik Frido-knigły“ na jatšy pśigótuju

Wroblik Frido a jogo pśijaśele su zasej ducy – w nowem jatšownem wulicowańku spisowaśelki Jěwy-Marje Čornakec, kótaraž swój wuspěšny rěd z tym dalej wjeźo. „Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo jutry zajěcki překwapili“ jo titel nejnowšych knigłow, kenž se wuběrnje góźe do jatšownego gnězda.

 

dalšne informacije»
Wobrazwowy zwězk wó jatšownych rejtarjach
Wobrazwowy zwězk wó jatšownych rejtarjach

Wobraze znatego serbskego fotografa Maćija Bulanka zwězaś z popularneju serbskeju temu – jatšownymi rejtarjami – jo była myslicka Ludowego nakładnistwa Domowina pśi koncipěrowanju rowno wujźonego wobrazowego zwězka. Za domorodnych ako teke za woglědarjow pśedlaže něnto knigły „Jutry doma. Osterreiten“ z wuběrnymi barwojtymi motiwami.

dalšne informacije»