Naše nowosći

 • DVD Mała wjera - Die kleine Hexe

  DVD Mała wjera - Die kleine Hexe

  8,00 €
  inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Mała wjera je hakle 127 lět stara a hišće přemłoda, zo by z tamnymi wjerami we Wałpornej nocy při wohenju rejowała. Tohodla sej tam skradźu doleći a – bu lepjena! Jako chłostanje dyrbi w běhu jednoho lěta wšě 7892 kuzłarske hrónčka z tołsteje knihi z hłowy wuknyć a dopokazać, zo je dobra wjera. Ale štowučinja dobru wjeru? Hromadźe ze swojim přećelom, rapakom Abraxasom, so na dyrdomdej zwaži, wuknje pilnje wšě hrónčka a pyta za wotmołwu na prašenje …

  Mała wjera je lóštny a žortny swójbny film, połny šarmantnych pryzlow a kuzłarsko-magiskich wokomikow. Wuběrni hłowni hrajerjo a bajkojte wuhotowanje skulojća filmowe dožiwjenje.

  Die kleine Hexe ist ein lustiger und witziger Familienfilm, voller charmanter Streiche und zauberhaft-magischer Augenblicke. Hervorragende Hauptdarsteller und eine märchenhafte Gestaltung runden das Filmerlebnis ab.

  Mała wjera *** serbska synchro *** Trailer 2022

 • Ptači časnik • plakat

  Ptači časnik • plakat

  Janina Krygarjowa
  10,00 €
  inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Za słuchopisak BOOkii

  Je to škórc, kokula abo sknadź, kiž tam woła?Z pomocu ptačeho časnika a barbnych wobrazow zeznaja dźěći 18 ptačich portretow.

  Zabawu wobradźa BOOKii-pisak:

  Pytanska hra - Namakaj pytaneho ptačka.

  Hra z pokiwami - Kotry ptačk je pytany?

  "Prawje abo wopak": Słuchaj dokładnje a rozsudź potom, hač je wuprajenje prawe abo wopačne.

 • CD  Měrćin Weclich  •  klawěr & brewěr

  CD Měrćin Weclich • klawěr & brewěr

  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Měrćin Weclich předstaja nam z tutej CDju swój brewěr; wuběr spěwow a baladow poslednich třiceći lět swojeho tworjenja. Brewěr wopřijima znate a woblubowane title, kotrež wšelakorosć zabawneho hudźbneho žanra we wšej pisanosći špiheluja. Nastał je tak portret mnohostronskeho spěwarja-komponista, kiž zamóže swój publikum tež dźensa hišće wot młodeje hač do stareje generacije pohnuwać a zahorić.

  Na rozpołoženym leporelu k CDji su pokazki na fotowe instalacije Maćija Bulanka k wuzwolenym spěwam, kiž móže sej zajimc z pomocu QR-koda na šmóratku wobhladać.

  Auf vorliegender CD stellt uns Měrćin Weclich sein Brevier vor; eine Auswahl von Liedern und Balladen der letzten dreißig Jahre seines Schaffens. Das Brevier beinhaltet bekannte und beliebte Titel, welche die Vielfalt populärer Musik in den verschiedensten Klangfarben spiegeln. Entstanden ist so das Porträt eines Komponisten und Sängers, der es auch heute noch versteht, Alt und Jung zu berühren und zu begeistern.

  Auf dem Leporello zur CD finden sich zu ausgewählten Songs QR-Codes, mit Hilfe derer man zu Fotoinstallationen von Maćij Bulank gelangt.

 • Stary Šymko • e-book

  Stary Šymko • e-book

  Jan Skala
  5,99 €
  inkl. 7% wobr. dank

  „Do tutoho ćicheho raja wali so před lětdźesatkami modernizm železnicow, mašinow, milinowych zawodow, brunicowych podkopkow, parnych cyhelnicow kaž helski djas, kiž we wysokich wuhenjach wustorči swoje pazory k njebju, kiž ze swojimi polypowymi rukami kolijow wobjima cyłu holu a ze swojeje wohniweje a žehliweje tlamy dycha jěd do serbskich wsow.“ W swojim powědančku „Stary Šymko“ rysuje Jan Skala wosud bura z Lubuša, kiž so wobara swój statok a swoju pódu na briketownju „Erika“ předać, ale naposledk w boju z njej podleži. Nimo twórby, w kotrejž so Skala na wobrazliwe wašnje z industrializaciju a ze spočatkami wudobywanja brunicy w srjedźnej Łužicy rozestaji, wobsahuje zběrka dalšu prozu a basnje, wotbłyšćowace jeho lubosć k domiznje a bój wo zdźerženje eksistency Serbow.

 • Wroblik Frido a jeho přećeljo • Słuchokniha

  Wroblik Frido a jeho přećeljo • Słuchokniha

  10,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  „Na zelenej łuce rosće štom.“ Takle započina so kóžda stawiznička noweje hornjoserbskeje słuchoknihi. Čłowjek njeby wěrił, što móže so na tajkim štomje, mjez jeho korjenjemi a na łuce pod nim wšo stać! Myška wuknje płuwać, žabka wojuje wo pokal „Spěšna nóžka“ a jěžik nochce a nochce spinkać. Wot 4 lět

  Wumoluj wroblika Frida a jeho přećelow! Ze zabawnymi barbnymi ilustracijemi Güntera Wongla słušeja »Wroblik-Frido-knihi« mjeztym k bestselleram serbskeje dźěćaceje literatury. Jako přidawk ke kniham předelži wumolowanski zešiwk, w kotrymž móža dźěći wroblika a jeho přećelow wumolować. wumolowanski zešiwk skazać

Zymske prozniny – cas za cytanje

 

Aktualne informacije

Wědomnostne knigły Waltera Wenzela znowego na pśedań
Wědomnostne knigły Waltera Wenzela znowego na pśedań

Južo dlej rozpśedane knigły „Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs“ znatego lipščańskeho mjenjowědnika Waltera Wenzela su zasej w 2. nakłaźe na pśedań. Wěcej ako 5500 familijowych mjenjow serbskego, pólskego a českego pochada jo awtor Walter Wenzel z telefonowych a adresowych knigłow za toś ten kompendium zgromaźił a dajo z tym zajimny doglěd do sedleńskich stawiznow tśikrajowego rožka Česka – Šlazyńska – Łužyca.

dalšne informacije»
Wjerbno titelna wjas w nowej Pratyji
Wjerbno titelna wjas w nowej Pratyji

Nowa Serbska pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła a dojźo w pśiducych dnjach ku kupcam. Rownož ma Wjerbno juž tłustu wejsnu chroniku, zgóniju wjerbańske a wšykne druge cytarje w nowej Pratyji wjele njeznatego wó tej titelnej jsy – lěc žydojskich kšamarjach, bibliotece juž wót lěta 1887, wójnje gmejny z kněžkami abo tradiciji serbskego spiwanja.

dalšne informacije»
„Bóže słowo na kuždy źeń 2023“ wujšło
„Bóže słowo na kuždy źeń 2023“ wujšło

Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady pśewóźuju serbske kśesćijany pśez cełe lěto. Nejnowše wudaśe něnt w Ludowem nakładnistwje Domowina pśedlažy. Ekumeniska źěłowa kupka za cytanje biblije jo wubrała gronko lěta 2023 z prědnych knigłow Mojzasa.

dalšne informacije»
 Dnjowniki fararja Šwjele wujšli
Dnjowniki fararja Šwjele wujšli

Dnjowniki Bogumiła Šwjele z lět 1897 do 1945 su jadnorazne awtentiske žrědło k serbsko-nimskej Łužycy za cas póznego kejžorstwa, Weimarskeje republiki a nacionalsocializma. Ako Spise Serbskego instituta su wujšli pód titlom „Aus dem Alltag eines wendischen Pfarrers“ w Ludowem nakładnistwje Domowina. Wudawaŕka dr. Annett Brězanec jo wšykne Šwjelowe dolno- a górnoserbske zapise pśestajiła, tak až su dnjowniki dopołnje w nimskej rěcy pśistupne.

dalšne informacije»
Jill-Francis Ketlicojc powědki za dźěći předpołožiła
Jill-Francis Ketlicojc powědki za dźěći předpołožiła

To drje je nowum w serbskej dźěćacej literaturje! – Pod titulom „Zaječk hłupačk a druhe powědki“ předpołoži delnjoserbska awtorka Jill-Francis Ketlicojc swoje zabawne powědki nětko tež hornjoserbsce. Loni w delnjoserbšćinje wušłe, je tute Jan Měškank přełožił.

dalšne informacije»