Naše nowosći

 • Pućowanje po stawiznach 3 ─ wučbnica

  Pućowanje po stawiznach 3 ─ wučbnica

  19,95 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Za stawiznisku wučbu we wyšej šuli předleži nětko za 7. lětnik koncipowana wučbnica “Pućowanje po stawiznach 3”. Z njej wjedźe so wudaće serbskorěčneje licency rjadu “Zeitreise” nakładnistwa Klett dale. Znowa stej Rejza Šěnowa a Lubina Hajduk-Veljkovićowa wučbnicu swědomiće přełožiłoj.
 • Wěcna wěda / Serbšćina 4

  Wěcna wěda / Serbšćina 4

  Irena Götzowa / Birgit Krausowa
  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Toś ta wucbnica jo kombiněrowany material za pśedmjata wěcna wěda a serbšćina. Źěl za wěcnu wědu jo tematiski koncipěrowany pó pódaśach wótpowědnego nimskego materiala. Źěl za serbšćinu wšak se orientěrujo pó wótpowědnych wopśimjeśach we wucbje a materialu nimšćiny, ma pak teke samostatny serbski charakter.

 • Čerwjenawka a druhe bajki

  Čerwjenawka a druhe bajki

  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Dźesać z němčiny přełoženych a wobdźěłanych bajkow bratrow Grimm wotpowěduja rěčnym znajomosćam dźěći wot 5 lět. Bohaće ilustrowana kniha je wosebje jako dodatny material za šulerjow, kotřiž serbsku rěč wuknu, zestajana a hodźi so za čitanske zwučowanja a wuwiwanje rěčenja. Kóždej bajce je spěw přidaty, kotryž je po melodiji a teksće na rozdźělnu starobu a rěčne znajomosće dźěsća wusměrjeny.

  Wot 5 lět

  Zum Beginn der Sommerferien ist eine Nachauflage des sorbischsprachigen Buches  Rotkäppchen und andere Märchen erschienen. Vielleicht sind ja die nacherzählten Märchen der Brüder Grimm ein schönes Leseerlebnis in den Ferien – die Nacherzählerin Monika Jurk hätte sich dies sicher gewünscht. Die schönen Lieder von Maria R.-Scholze sind eine wertvolle Ergänzung zu jedem Märchen und leicht singbar. Vor der Nachauflage wurde das Buch leicht überarbeitet, einige schwierige Wörter sind mit Erklärung unter dem Text zu finden, auch einige Lieder wurden sanft überarbeitet.

 • Die Oberlausitz im Zweiten Weltkrieg

  Die Oberlausitz im Zweiten Weltkrieg

  Michael Richter

  Regulärer Preis: 60,00 €

  subskripciska płaśizna: 49,90 €

  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Lieferbar ab 6.09.2021

  Die Geschichte des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs in der Oberlausitz ist bisher noch nicht in einer Gesamtdarstellung untersucht worden. Dabei war die Region 1945 einer der bedeutendsten Kriegsschauplätze. Die zweibändige detaillierte Quellenstudie von Michael Richter füllt diese Lücke und nimmt dabei sowohl die regionale als auch die wendische/sorbische Perspektive über die damaligen Bedingungen und Geschehnisse in der Oberlausitz ein. Beleuchtet wird ein breites Themenspektrum mit zahlreichen Einzelbeispielen aus den Kreisen Bautzen, Kamenz, Löbau, Hoyerswerda und Rothenburg: von den regionalen Strukturen und Entscheidungsträgern der NSDAP über das Verhältnis der Wenden/Sorben zu den Machthabern, vom Umgang mit Juden, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen über Kriegswirtschaft und Kriegsverlauf in der Lausitz in den letzten Monaten des Jahres 1945 bis zur Besetzung durch die Rote Armee und der beginnenden Entnazifizierung nach Kriegsende.

 • YOUCAT

  YOUCAT

  16,95 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Kak móže so dźěćom wot 8 do 12 lět katolska wěra tak rozkłasć, zo wone to zrozumja? To njeje lochko, wšako tež dorosćeni na někotrežkuli prašenje dospołnu wotmołwu njeznaja. YOUCAT za dźěći móže cyłej swójbje z pomocu być. W formje prašenje-wotmołwa informuje tale kniha wo bytostnych wobłukach katolskeje wěry: wo pochadźe swěta a wšeho, štož eksistuje, wo wobsahu wěrywuznaća, wo swjatych sakramentach, wo dźesać Božich kaznjach, wo modlenju. Móžemy Boha spóznać? Eksistuje za nas žiwjenje po smjerći? Što su sakramenty? Čehodla chodźa křesćenjo njedźelu kemši? Kak móžu z Bohom rěčeć? Cyłkownje 159 prašenjow a wotmołwow skići impuls za rozmołwu wo žiwjenskim fundamenće katolskeho křesćana.

  wot 8 lět

prozniny ─ cas za cytanje

 

Aktualne informacije

Nowy sćěnowy kalendaŕ z fotografijami Maćija Bulanka
Nowy sćěnowy kalendaŕ z fotografijami Maćija Bulanka

Pód titelom „Łužica – Łužyca – Lausitz“ jo w nowem formaśe wujšeł dalšny lětnik woblubowanego sćěnowego kalendarja LND. Wót wudaśa za lěto 2022 pósćijo znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swójimi fasciněrujucymi wobrazami tšojorěcnemu kalendarjoju wósebny naglěd. Bulank jo ako fotograf wjelgin wuspěšny.

dalšne informacije»
Geschichtenerzählerin in Bildern ꟷ Bildband von Jutta Mirtschin erschienen
Geschichtenerzählerin in Bildern ꟷ Bildband von Jutta Mirtschin erschienen

Geschichtenerzählerin in Bildern, Lyrikern in der Buchkunst, bedeutende Plakatkünstlerin ꟷ so werden Jutta Mirtschin und ihr Werk charakterisiert. Der soeben erschienene Bildband „Malerei Grafik Buch Illustration Plakat Theater” bietet einen äußerst beeindruckenden wie bezaubernden Einblick in ihr Schaffen seit 1974.

dalšne informacije»
Pettersson a Findus do jatšownego gnězda
Pettersson a Findus do jatšownego gnězda

Pettersson a Findus stej w Šwedskej a pśez jeje granice daloko a šyroko woblubowane figurje z pjera Svena Nordqvista. Jogo prědne knigły w górnoserbskej rěcy „Findus a hara z honačom“ su něnto wujšli w drugem nakłaźe, rowno tak ako nowota „Wohnjostroj za lišku“. Wobej knigły jo Diana Šołćina do serbšćiny pśestajiła. Našym małym rowno to pšawe do jatšownego gnězda abo ako rědny darik k zelenemu stwórtkoju!

dalšne informacije»
Smoler’sche Verlagsbuchhandlung hat geöffnet
Smoler’sche Verlagsbuchhandlung hat geöffnet

Ab Montag, dem 08. März 2021 haben wir die Smoler’sche Verlagsbuchhandlung wieder geöffnet. In der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr sind wir Montag bis Freitag persönlich für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

dalšne informacije»
Šybałe basni za źiśi perfektnje rymowane
Šybałe basni za źiśi perfektnje rymowane

Rowno w adwenśe, w tom casu pśichoda, jo wujšła nowa zběrka źiśecych basnjow „Rybkow połne kupadło“ Dorotheje Šołćineje. W njej dopokazujo górnoserbska basnikaŕka, až wobkněžy swójo rucnikaŕstwo samo w dolnoserbskej rěcy. Wšako se rym a rytmus z jeje pjera perfektnje makatej. Toś buźo źiśam wót 8 lět radosć, wó pócynkach a njepócynkach nejwšakorakšych ptaškow a žrackow cytaś abo słyšaś. Basni pśewóźuju serbsko-nimske rěcne pomocy na kuždem boce.

dalšne informacije»