Naše nowosći

 • Mój swět we wobrazach • za słuchopisak BOOKii

  Mój swět we wobrazach • za słuchopisak BOOKii

  Heelemann, Daniela
  24,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  „Mój swět we wobrazach‟ su dolnoserbske knigły za BOOKii-pisak pó měritkach moderneje pedagogiki a modernych digitalnych standardach. K šesć temowym wobceŕkam, ako su rozrědowane do dalšnych pódtemow, ako na pś. wšedny źeń, hobbyje, źěło w domacnosći a gumnje, lětne case, małke dyrdakojstwa w pśiroźe abo nałogi a tradicije, jo zestajony nejwažnjejšy słowoskład za pśedšulske a šulske źiśi ako teke za rěc wuknjecych.

  „Mój swět we wobrazach“ (Meine Welt in Bildern) ist ein niedersorbisches Buch nach Maßgabe der modernen Pädagogik und nach modernen digitalen Standards. Das Buch funktioniert mit dem Bookii-Stift . Zu sechs Themenbereichen, die in weitere Unterthemen aufgeteilt sind, z.B. Alltag, Hobbys, die Arbeit im Haushalt und im Garten, die Jahreszeiten, kleine Abenteuer in der Natur und Bräuche und Traditionen, wurde der wichtigste Wortschatz für Vorschul- und Schulkinder sowie für Sorbisch/Wendisch Lernende zusammengestellt. Durch die Kombination: Bild – Wort, Szene – Dialog gestaltet sich das Lernen leicht und spielerisch. Zu hören sind insgesamt 1270 Wörter, Sätze, kurze Dialoge oder verschiedene Töne. Hinzugefügt sind auch Sprüche und Lieder. 36 Personen – Kinder, Jugendliche und ältere Menschen – haben die Texte aufgenommen. Ein Register aller Vokabeln sowie Hinweise für die richtige Aussprache befinden sich am Ende des Buches.

  Der BOOKii-Hörstift muss seperat bestellt werden

  Słuchopisak skazaś/Den Hörtstift bestellen

 • Zabych ći něšto rjec • e-book

  Zabych ći něšto rjec • e-book

  9,99 €
  inkl. 7% wobr. dank

  Nan, kiž je so strowy z wójny wróćił, smjertnje znježboži, hdyž za swójbu dom twari. Podawk wubudźi pola 10-lětneho syna wulki stysk za nanom. Hdyž wjele lět po tym jednoho dnja nawječor cuzeho muža z awtom sobu wozmje, spóznaje w nim nana. Tón pak zaso wulěze, prjedy hač móžetaj sej rjec, štož staj sej hišće rjec chcyłoj … Kochowe dopomnjeća na dźěćace a młodźinske lěta su wodźene wot dramatiskich poslednich dnjow swětoweje wójny a wot započatkow hinašeho časa.

 • Moje małe porsćiki rady maju huslički / Móje małe palcyki rady maju guslicki

  Moje małe porsćiki rady maju huslički / Móje małe palcyki rady maju guslicki

  11,95 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Měrćin Weclich je 40 serbskich adwentnych, hodownych, ludowych a dalšich spěwow zestajał, zo bychu dźěći, kotrež na blokowych fletach hrać wuknu, nas z nimi zradowali. Sadźba za klawěrny přewod je wot Malte Rogackeho. Notowa knižka z titlom “Zaklinči-li pišćałka, zhrěje mi so wutroba” wuńdźe před třomi lětami we Weclichec hudźbnym nakładnistwje. Nětko móža so dźěći na dalšu knižku wjeselić. Pod titulom “Moje małe porsćiki rady maja huslički” je wonych 40 spěwow we wobdźěłanju za husle předstajenych. Zběrka poskićuje tež spěwne teksty w hornjo- a zdźěla delnjoserbšćinje. Młodym huslerjam budźe zawěsće spomóžny material.

 • Wumějom dwě rěcy • Ich kann zwei Sprachen

  Wumějom dwě rěcy • Ich kann zwei Sprachen

  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Mit dieser Handreichung liegt liegt ein umfangreiches thematisch zusammengestelltes Sprachmaterial für die tägliche Sprachpraxis vor. Dieses Buch ist eine Neuausgabe der ersten Version aus dem Jahr 2001. Sie wurde umfangreich bearbeitet, ihr Inhalt neu geordnet, der Wortschatz und die Themen erweitert, aktualisiert und modernisiert sowie ihr Erscheinungsbild gefälliger gestaltet.
 • Wroblik Frido a jeho přećeljo

  Wroblik Frido a jeho přećeljo

  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Zběrka wšitkich dotalnych stawiznow:
  Kak je wroblik Frido lětać nawuknył
  Kak je myška Pip-pip płuwać nawuknyła
  Kak je žabka Šlapka spěšnje skakać nawuknyła
  Kak je jěžik Kałačik skónčnje spać nawuknył
  Kak su šwjerče kolesować nawuknyli

  Wot 4 lět

Serbska Łužyca

 

Aktualne informacije

Šybałe basni za źiśi perfektnje rymowane
Šybałe basni za źiśi perfektnje rymowane

Rowno w adwenśe, w tom casu pśichoda, jo wujšła nowa zběrka źiśecych basnjow „Rybkow połne kupadło“ Dorotheje Šołćineje. W njej dopokazujo górnoserbska basnikaŕka, až wobkněžy swójo rucnikaŕstwo samo w dolnoserbskej rěcy. Wšako se rym a rytmus z jeje pjera perfektnje makatej. Toś buźo źiśam wót 8 lět radosć, wó pócynkach a njepócynkach nejwšakorakšych ptaškow a žrackow cytaś abo słyšaś. Basni pśewóźuju serbsko-nimske rěcne pomocy na kuždem boce.

dalšne informacije»
 App-update „Dolna Łužyca spiwa“ w LND wujšła
App-update „Dolna Łužyca spiwa“ w LND wujšła

Lěc na schadowance, kulturnem swěźenju abo domowinskem wjacoru – pśi młogich góźbach co se luźam spiwaś. Ale pśecej njejo spiwnik k rukoma, za to pak ma pśisamem kuždy smartphone abo tablet-pc pśi sebje. Z našeju app dostanjoš wšykne spiwy zběrki „Dolna Łužyca spiwa“ na twóju mobilnu wobrazowku. Z lětosnym updatom jo se 53 nowych spiwow dodało, tak až maš něnto 159 spiwow na wuběrk.

dalšne informacije»
Reflektěrowanje casa pśewrota 1989/90 ze serbskego wida
Reflektěrowanje casa pśewrota 1989/90 ze serbskego wida

Drogowańska lichota, demokratija, lichota měnjenja  – což jo źinsa samorozmějuce, su luźe how pśed 30 lětami z měrneju rewoluciju wuwójowali. Knigły „Nowa swoboda?“ awtorki dr. Cordule Ratajczakoweje pśinosujo k reflektěrowanju casa pśewrota 1989/90 ze serbskego wida.

12 casowych znankow w tśirožku mjazy Miłorazom, Bukecami a Šunowom jo awtorce wó swójich dožywjenjach a nazgónjenjach wulicowało. Induwidualne carnoběłe fotografije Jürgena Maćija maju swójske wugronjenje a wudopołniju zaśišći tekstow.

 

dalšne informacije»
Prědne dolnoserbske źiśece knigły za słuchopisak BOOKii
Prědne dolnoserbske źiśece knigły za słuchopisak BOOKii

Za źiśi wót 3 lět pśedlaže něnto knigły za nawuknjenje zegera. Pśez wjerśenje cerwjeneju špěrowu wiźi góle, co dožywjatej Ida a Tom w běgu dnja ze swójim psyckom Linusom. Gaž tusnjo góle ze swójim BOOKii-pisakom na wšake městna w knigłach, móžo słuchaś, wó com powědatej góleśi ze swójimi pśijaśelami, z cym grajotej abo co dožywjatej doma, w źiśowni a na sportnišću.

dalšne informacije»
Erwin Hanuš wulicujo
Erwin Hanuš wulicujo

Za tym ako su łoni knigły Erwina Hanuša „Wósłonki mójogo žywjenja“ wujšli, slěduju lětosa jogo słuchoknigłyTšojeńka z mójogo žywjenja“. Nic jano w casach corony móžoš doma sejźecy na kanopeju abo pśi domacnem źěle abo ducy w awśe słuchaś na awtentisku maminu, tak hochosku ak pisnu rěc Tyšarjowego Erwina.

dalšne informacije»