Naše nowosći

 • Dolina při rěce • Das Tal am Fluss

  Dolina při rěce • Das Tal am Fluss

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Zeznaj wobydlerjow doliny při rěce a dožiw zhromadnje z małymi přećelemi wšelake dyrdomdeje. Přezcyłnje pisane a z lubosću rysowane ilustracije přewodźeja stawizny, što přećelstwo wšitko zamóže a kelko idejow w kóždym z nas tča. Witaj w dolinje při rěce! wot 4 lět
 • Serbska pratyja 2022

  Serbska pratyja 2022

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  W titelnej jsy Škódowje namakaju se rybakarje, indianarje, bolane domy a hyšći wjele wěcej. Dalšne pśinoski pśidu z Janšojc, Raduša, Mósta a hynźi, wulicuju wó kupje Kreta, Thailandskej a drugem. 2022 buźo w Serbach lěto Zejlera a Kocora a se wě teke Pratyja jeju wucesćijo z wěcywuznatyma pśinoskoma. Wše te zajmne pśinoski pilnje pisała jo zasej wjelika mań awtorkow a awtorow – tenraz dogromady 36, mjazy nimi młode serbski pišuce Gregor Kliem, Šarlota Kušcyc a Maksimilian Hasacki. Na Mata Riza, Kita Šwjelu a dalšnych serbskich procowarjow z jubilejom spomnjejo Pratyja z anekdotami a krotkimi tekstami z jich pjera, aby my je teke nadalej cytali k wochłoźenju duše a k pózbuźenju ducha.

 • Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  15,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Wót wudaśa za lěto 2022 pósćijo znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swójimi fasciněrujucymi wobrazami tšojorěcnemu kalendarjoju wósebny naglěd. Bulank jo ako fotograf wjelgin wuspěšny. Akle w zachdnem lěśe jo wózjawił wobrazowy zwězk „Jutry doma. Osterreiten“. Južo do togo jo nažněł wjele pśipóznaśa z knigłami „Prjedy hač woteńdźeš. Bevor du gehst“ wó Serbowkach, kenž hyšći wšednje nose swóju drastwu, a „Pola katolskich Serbow“. W nowem sćěnowem kalendarju něnto prezentěrujo pśewažnje krajinowe wobraze wó Górnej, Dolnej a sjejźnej Łužycy. Na někotarych łopjenach jo teke ta jadna abo druga kšasna cerkwja wiźeš, kótarychž jo wjele we Łužycy, wšako stej Serbstwo a kśesćijańska wěra kšuśe ze sobu zwězanej. Teke brilantne detajlowe wobraze z cerkwjow pyšnje kalendaŕ.

 • Bookii

  Bookii

  39,95 €
  inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Ab 4 Jahre BOOKii ist kreativer Spiel – und Lernspaß Mit interaktiven Spielen Zum Sorbischlernen und mit vielen Überraschungen beim zweiten Antippen
 • Serbska protyka 2022

  Serbska protyka 2022

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  W klětušej Serbskej protyce předstajimy wam wjesku sewjernje Budyšina – Minakał. Něhdy bě wjes srjedźišćo pobožnych Serbow a lětstotki pozdźišo sydło Centralneje serbskeje rěčneje šule. Dźensa witatej hród a přisłušacy park, kotrejž buštej w zašłymaj lětdźesatkomaj akribisce a lubosćiwje restawrowanej, wopytowarjow. Tež cyrkej wosrjedź wsy wě wo wosobinach powědać, kotrež wjes a stawizny wsy wuraznje sobu pisachu. W praktiskej rubrice předstajimy wam wulětowe cile po Hornjej a Delnjej Łužicy abo wulećće sej raz do Slepoho abo Sakskej Šwicy! A što so w swěće stawa? Zeznajemy chinsku rěč bliže, podamy so do wopušćenych horinow wosrjedź Čěskeje. Tež Indiska jako druha domizna Łužičanki abo Iran, kraj safrana, wabitej do čitanja. Pisana, mnohostronska a zajimawa je znowa Serbska protyka!

Wobrazowe zwězki

 

Aktualne informacije

Škódow titelna wjas w nowej Pratyji
Škódow titelna wjas w nowej Pratyji

Nowa Serbska pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła a dojźo w pśiducych dnjach ku kupcam.

Teke nowy redaktor Gregor Wieczorek ako naslědnik Horsta Adama jo zestajił wótměnjatu, jo pisanu lekturu na cełe pśiduce lěto zgromadnje z Ingrid Hustetoweju a Berndom Pittkuningsom. W titelnej jsy Škódowje namakaju se rybakarje, indianarje, bolane domy a hyšći wjele wěcej.

Knigłowa premjera

15. 10. 2021, zeger 18.00, Schirgottojc kjarcma Škódow

dalšne informacije»
Ihr BOOKii-Hörstift funktioniert nicht?
Ihr BOOKii-Hörstift funktioniert nicht?

Anleitung, falls der BOOKii-Hörstift nicht funktionieren sollte:

dalšne informacije»
Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady na lěto 2022 wujšli
Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady na lěto 2022 wujšli

Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady – to su wšednje někotare krotke słowa z biblije – zwězuju kśesćijanow na cełem swěśe a witaju jich w energijowem pólu lubosći Boga, kaž lětosa w pśedsłowje se pišo. Luźe wšakorakich konfesijow, rozdźělnych kulturow a wšakeje póbóžnosći gronka cytaju a z nimi swój źeń zachopiju.

dalšne informacije»
Nowy sćěnowy kalendaŕ z fotografijami Maćija Bulanka
Nowy sćěnowy kalendaŕ z fotografijami Maćija Bulanka

Pód titelom „Łužica – Łužyca – Lausitz“ jo w nowem formaśe wujšeł dalšny lětnik woblubowanego sćěnowego kalendarja LND. Wót wudaśa za lěto 2022 pósćijo znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swójimi fasciněrujucymi wobrazami tšojorěcnemu kalendarjoju wósebny naglěd. Bulank jo ako fotograf wjelgin wuspěšny.

dalšne informacije»
Geschichtenerzählerin in Bildern ꟷ Bildband von Jutta Mirtschin erschienen
Geschichtenerzählerin in Bildern ꟷ Bildband von Jutta Mirtschin erschienen

Geschichtenerzählerin in Bildern, Lyrikern in der Buchkunst, bedeutende Plakatkünstlerin ꟷ so werden Jutta Mirtschin und ihr Werk charakterisiert. Der soeben erschienene Bildband „Malerei Grafik Buch Illustration Plakat Theater” bietet einen äußerst beeindruckenden wie bezaubernden Einblick in ihr Schaffen seit 1974.

dalšne informacije»