Naše nowosći

 • Zwučujemy a pisamy 9/10

  Zwučujemy a pisamy 9/10

  Alena Dubawina, Milenka Ertelowa, Daniela Heelemannowa a dr.
  7,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Dźěłowy zešiwk „Zwučujemy a pisamy 9/10“ wudospołnja maćeršćinu z dalšim zwučowanskim materialom.

 • Naša maćeršćina 9/10

  Naša maćeršćina 9/10

  Alena Dubawina, Milenka Ertelowa, Daniela Heelemannowa a dr.
  18,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  „Naša maćeršćina 9/10“ je rozrjadowana do pjeć tematiskich wobłukow „Čitać, rěčeć, pisać“, „Přemyslować wo rěči“, „Prawje pisać“, „Wo rěči Delnjoserbow so informować“ a „Kontrolować, so orientować“, kotrež su za lěpšu orientaciju we wšelakich barbach wuhotowane. Kóždy z tutych wobłukow ma zawodnu stronu, na kotrejž so šuler wo wobsahu a zaměrach jednotliweho tematiskeho wobłuka resp. kapitla informuje.

 • Stawizny a podawki 1

  Stawizny a podawki 1

  Michael Sauer
  16,95 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Prěnja stawizniska wučbnica Stawizny a podawki wjedźe šulerja hłuboko do zašłosće. 

 • Žiwjenski rum łuka

  Žiwjenski rum łuka

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Što je poprawom łuka? Na njej rosće wjele rozdźělnych trawow a łučnych kwětkow a wona ma wjele wobličow. Předležaca dźěłarnička zmóžni šulerjam, so na zajimawe wašnje z maćiznu zaběrać.

 • Po měsće z Alenu

  Po měsće z Alenu

  Rejzka Delenkowa
  8,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Alena chodźi do prěnjeho lětnika a bydli ze swojimaj staršimaj w měsće. Tam knježi čiłe žiwjenje. Z nadróžnymi muzikantami wona hudźi, ze swojej kuzinu Laru dźe do kina, z mamu pak lěze na najwyšu wěžu města. Runje telko wjesela ma holčka ze swojimaj wujkomaj Linusom a Titusom, kotrejuž samo raz sobu do šule wozmje. Powědančka su pisany miks dožiwjenjow a hodźa so wosebje za dźěći 1. lětnika, kotrež čitać wuknu.

Aktualne informacije

Wulicowańka za nejmłodšych w LND wujšli
Wulicowańka za nejmłodšych w LND wujšli

Nowe, bogaśe ilustrěrowane knigły za źiśi wót tśich lět z titlom »Móje nejlubše wulicowańka ze źiśownje« su rowno w LND wujšli. Christa Elina jo rědne wulicowańka z nimskeje rěcy pśestajiła.

Mit diesen 12 liebsten Kindergarten-Geschichten können Witaj-Kinder hervorragend Sorbisch lernen.

dalšne informacije»
Literarne wuběźowanje

Ludowego nakładnistwa Domowina

a Załožby za serbski lud 2017

 Napominamy wšyknych młodych pišucych se pjera pśimaś.

 Pišćo wó źinsajšnem casu, wó zachadnosći abo wó pśichodnosći; wó luźach, kótarež su wam bliske, wó swójich wobglědowanjach a nazgónjenjach, wó glucnych wokognuśach abo tšachach, wó swójich cowanjach a swójich póžedanjach!

 Jury mytujo twórby w tśich kategorijach.

dalšne informacije»
Stog a jabrjaty wóz ─ nasćěnowy kalendaŕ »Mója Łužyca 2018« wujšeł
Stog a jabrjaty wóz ─ nasćěnowy kalendaŕ »Mója Łužyca 2018« wujšeł

Teke za lěto 2018 jo fotowy awtor Wolfgang Wittchen ze swójimi njezaměnliwymi wobrazami zasej wugótował woblubowany kalendaŕ »Mója Łužyca«. Dwatyźeński kalendaŕ ze 27 barwnymi łopjenami zbuźijo narskosć na łužyske krajiny, jich wobydlarjow a architekturu.

dalšne informacije»
Sorbische Märchen neu übertragen
Sorbische Märchen neu übertragen

Zwei namhafte Künstlerinnen, die sich beide schon sehr lange mit Märchen beschäftigen, haben jetzt im Domowina-Verlag ein neues Buch herausgebracht. Die Lyrikerin und Übersetzerin Róža Domašcyna hat 60 sorbische Märchen ausgesucht und ins Deutsche übertragen, wundervoll illustriert von Jutta Mirtschin.

dalšne informacije»
Dwóje knigły z historiskimi fotami serbskeje Łužyce wujšli
Dwóje knigły z historiskimi fotami serbskeje Łužyce wujšli

Kak móžomy historiju tak znaglědniś, ako by nam pśed wócyma stojała? – Južo někotare lěta wudawa budyšyński fotograf Jürgen Maćij wobrazowe zwězki z carnoběłymi fotografijami łužyskich fotografow. Wósebna wustajeńca “Wotmolowane – Mit Licht gemalt” w budyšyńskem Serbskem muzeju jo była za Ludowe nakładnistwo Domowina witana góźba, rěd dalej wjasć a wudaś wobrazowej zwězka z historiskimi fotami serbskeje Łužyce wót zachopjeńka fotografije až do 1930tych lět.

dalšne informacije»